مدل سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی پایه کششی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله از سیستمی چند جسمی در محیط نرم افزار ADAMS برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی توربین بادی با سکوی پایه کششی تحت باد و موج تصادفی استفاده شده است. برای بارگذاری ناشی از باد، داده‌های باد متلاطم توسط نرم افزار TurbSim استخراج و از ماژول AeroDyn برای محاسبه نیروهای برا و پسای پره‌های توربین استفاده شده است. مدل‌های آیرودینامیکی موجود در این ماژول، دربردارنده تئوری اندازه حرکت المان پره و دنباله دینامیکی تعمیم یافته هستند. بارهای هیدرودینامیکی در حوزه زمان با استفاده از ماژول HydroDyn استخراج و محاسبه گردیده‌اند. مدل محاسباتی موجود در این ماژول شامل سختی هیدرواستاتیکی خطی، پسای لزجت غیرخطی ناشی از سینماتیک موج برخوردی، جریان دریا و حرکت سکو، جرم افزوده و سهم استهلاک تشعشع موج خطی شامل آثار حافظه سطح آزاد و تحریک موج برخوردی ناشی از تفرق خطی در دریاهای منظم یا نامنظم، می‌باشد. با برقراری اتصال این ماژول‌ها با محیط محاسبه‌گر نرم‌افزار ADAMS، شبیه‌سازی آیروهیدروالاستیک توربین‌ بادی پایه کششی در حوزه زمان حاصل شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاضر با نتایج نرم افزار FAST مقایسه شده است. نتایج تحلیل انجام یافته این اطمینان را می‌دهد که ابزار شبیه‌سازی برای تحلیل گونه‌های دیگر توربین بادی، سکوی نگهدارنده و اَشکال سامانه مهار، قابل بکارگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AERO-HYDRO-ELASTIC SIMULATION OF TENSION LEG PLATFORM WIND TURBINE

نویسندگان [English]

  • Baghaee
  • Shahverdi
  • HashemiNejad
چکیده [English]

In this paper a multi-body system wind turbine with Tension Leg Platform (TLP) that subjected to stochastic wave and wind has been used within MSC ADAMS software for modeling it’s nonlinear behavior. For wind loading, the stochastic turbulent wind data have been extracted using TurbSim software. The AeroDyn module has been used for calculating lift and drag forces of turbine blades. The aerodynamics models in AeroDyn include both Blade Element Momentum and Generalized Dynamic Wake theories. The hydrodynamic loads in time domain have been calculated using HydroDyn module. Accounted for this module are linear hydrostatic restoring nonlinear viscous drag from incident wave kinematics, sea currents, and platform motion the added mass and damping contributions from linear wave radiation, including free surface memory effects and the incident wave excitation from linear diffraction in regular or irregular seas. By linking these modules with ADAMS / Solver milieu, the time domain, aero-hydro-elastic simulation of TLP type wind turbines has been achieved. The derived results have been compared with FAST’s outputs. The comparison shows the prosperity and accuracy of implementing analysis. The generality of analysis ensures that the simulation tool is applicable for any other types of the wind turbine, floating support platform, and mooring system configurations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating Wind Turbine
  • Multi-body Dynamics
  • Tension Leg Platform
  • Aero-hydro-elastic