بررسی تجربی و عددی تأثیر شکل جوش در انتهای اتصال سپری بر تنش‌های پسماند

نویسندگان

چکیده

جوش ماهیچه‌ای به شکل اتصالات سپری و لب به لب در سازه‌های فولادی به صورت گسترده استفاده می‌شود. بنابراین تخمین میزان و نحوه توزیع تنش‌های پسماند در این اتصالات ضروری به نظر می‌رسد. در تحقیق حاضر توزیع تنش‌های پسماند مربوط به یک اتصال سپری مورد بررسی قرار گرفته است. انتهای اتصال به سه حالت مختلف ناقص، کامل با انحنا و بدون انحنا جوش‌کاری شده است. تحلیل عددی با روش اجزاء محدود و تحلیل تجربی با استفاده از روش سوراخ‌کاری مرکزی انجام شده است. نتایج عددی و تجربی مطابقت مطلوبی دارند. جوش کامل باعث کاهش تنش‌های پسماند طولی در ناحیه میانی اتصال و افزایش تنش‌های پسماند عرضی در ناحیه انتهایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF END FORM OF T-JOINT WELDS ON FORMATION OF RESIDUAL STRESSES

نویسندگان [English]

  • Seifi
  • Mousavi
  • Azari-far
چکیده [English]

Fillet weld is a common method of connecting various elements of the steel structures as in T- or butt joints. Thus, estimation of the amounts and distributions of residual stresses in these connections are important. Effects of complete and non-complete ends of T-joint, curvature of the ends, welding procedure, thickness ratio and welding speed on the distribution of the residual stresses were studied numerically and experimentally. The numerical analyses are done by using the finite element method. The center hole drilling method is used to measure of the residual stresses. A 3D model in Sysweld with thermo-mechanical analysis has been carried out to modeling the welding of stainless steel. There are good agreements between the results of two methods. Longitudinal residual stresses reduce in the midsection while transverse stresses increase in the end zone of the weld with complete end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • T-joint
  • Complete and Non-Complete Weld
  • Residual Stress
  • Central Hole Drilling Method
  • finite element method