مدل سازی عددی جریان اطراف شناورکاتاماران و محاسبه مقاومت هیدرودینامیکی آن به روش دینامیک سیالات محاسباتی

نویسندگان

چکیده

یکی از مراحل مهم در طراحی شناورها، محاسبه مقاومت هیدرودینامیکی شناور می‌باشد. امروزه استفاده از روش‌های عددی و بخصوص روش دینامیک سیالات محاسباتی برای محاسبه مقاومت شناور (درگ) به شاخه‌ای از علم مهندسی دریا تبدیل شده‌است. در این مقاله جریان اطراف بدنه یک شناور کاتاماران (دو بدنه) به روش عددی مدل‌سازی شده و مقاومت آن محاسبه گردیده است. مدل‌سازی با استفاده از نرم‌افزار حل عددی فلوئنت (FLUENT) انجام شده‌است. این نرم‌افزار به روش حجم محدود، معادلات حاکم بر سیال را حل می‌کند. مدل‌سازی برای دو نسبت S/L ( فاصله بین دو نیم بدنه به طول شناور) انجام شده‌است. در انتها نتایج حل عددی با نتایج تجربی آزمایش مدل شناور مقایسه شده‌است. نتایج بدست آمده از روش عددی در سرعت‌های پایین شناور مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد؛ اما در سرعت‌های بالاتر، نتایج روش عددی خطایی در حدود 10 تا 20 درصد نسبت به نتایج تجربی نشان می‌دهد. با افزایش فاصله بین دو نیم بدنه، مقاومت کل شناور کاهش می‌یابد که دلیل آن، کاهش اثرات متقابل بدنه‌ها بر روی یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL MODELING OF FLOW AROUND CATAMARAN VESSEL AND CALCULATION OF HYRODYNAMIC RESISTANCE BY COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

نویسندگان [English]

  • Ebrahimi
  • Hajilouy
  • Rad
چکیده [English]

Calculation of hydrodynamic resistance is one of the most important steps in design of vessels. Nowadays, using numerical methods and specially Computational Fluid Dynamics (CFD) for calculation of ship resistance is one of marine engineering fields. In this research, flow around the hull of a catamaran vessel is investigated numerically and resistance is calculated. Numerical modeling is done with FLUENT CFD code. This software solves governing equations by Finite Volume Method (FVM). Modeling is carried out for two ratios of separation to length of vessel (S/L) and finally numerical results are compared to experimental results from model tests. At low speeds, numerical results have a good agreement with experimental results but in higher speeds, the difference between numerical and experimental results increases about 10-20%. Also, by the increase of hull separation, the total resistance of catamaran decreases due to reduction of demi-hulls interferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catamaran Vessel
  • Hydrodynamic Resistance
  • Numerical modeling
  • CFD
  • Model Test