دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، اردیبهشت 1392 
تعیین ضریب رفتارقاب‌های خمشی فولادی با تیرهای خرپایی ویژه

صفحه 43-56

10.22075/jme.2017.1636

بهرام نوائی نیا؛ پریسا اسماعیل تبار نشلی؛ آزاده السادات اصغری