دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، تابستان 1392 
4. به‌سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

صفحه 45-56

احسان فتوحی بافقی؛ نادر رهبر؛ نادر رهبر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی


5. ارزیابی جریان جابجایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه

صفحه 57-68

عبدالحسین فریدون؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ علی اکبر عباسیان آرانی؛ محمد همت اسفه؛ آرین زارع قادی