ارائه مدل پیش بینی طول پالس پاسخ‌های کششی در تار پایین لایه آسفالتی

نویسندگان

چکیده

خرابی خستگی از جمله خرابی‌های بسیار مهم در روسازی‌های انعطاف‌پذیر است. ترک‌های خستگی تحت تأثیر بسیاری از عوامل مانند ساختار روسازی، بارگذاری و شرایط محیطی قرار دارند و شکل و طول پالس‌های پاسخ کششی در تار پایین لایه آسفالت به شدت بر عمر خستگی لایه‌های آسفالتی تأثیر می‌گذارند. در این مطالعه دو ساختار مختلف روسازی شامل روسازی نازک و ضخیم توسط برنامه 3D-Move تحلیل شدند. در تحلیل انجام شده لایه آسفالت به صورت ویسکوالاستیک و سایر لایه‌ها به صورت الاستیک خطی در نظر گرفته شدند. سپس توابع نیم‌سینوسی و زنگوله‌ای شکل به پالس‌های پاسخ کششی حاصل از تحلیل دینامیکی برازش داده شدند. نتایج نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکل و طول پالس پاسخ‌های کششی عبارتند از سرعت حرکت وسیله نقلیه، ضخامت لایه آسفالت، درجه حرارت روسازی و شعاع سطح تماس می‌باشند. در این مطالعه دو مدل عمومی به منظور پیش‌بینی زمان اعمال پالس تنش و کرنش کششی در تار پایین لایه آسفالت در دو جهت طولی و عرضی بر اساس شکل موج نیم‌سینوسی و زنگوله‌ شکل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPING A MODEL TO PREDICT THE PULSE DURATION OF TENSILE RESPONSE AT THE BOTTOM OF ASPHALT LAYER

نویسندگان [English]

  • M. Fakhri
  • M. Dolatali Zadeh
  • A. Ghanizadeh
چکیده [English]

Fatigue damage is one of the most important distresses in asphalt pavements. Fatigue cracking is influenced by many factors such as pavement structure, loading and environmental conditions and the shape and duration of tensile response pulses at the bottom of asphalt layer greatly affects fatigue life of apshlat layer. In this study, both thick and thin pavement structures in different conditions were analyzed by the 3D-Move program. In the analysis, the asphalt layer was treated as viscoelastic and other layers were considered as elastic material. Haversine and bell-shape functions were fitted to the tensile response pulses computed using dynamic analysis. The results showed that the vehicle speed, thickness of asphalt pavement, pavement temperature and radius of the contact area are the most important factors that affect the shape and duration (frequency) of the tensile response pulses at the bottom of the asphalt layer. In this study, two general models are presented to predict the duration of stress and strain response pulses in longitudinal and transverse directions based on the haversine and the bell-shape waveforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longitudinal and Transverse Responses
  • Asphalt Mixture Fatigue
  • Frequency and Shape of the Pulse
  • Viscoelastic
  • 3D-Move