ارزیابی جریان جابجایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر تغییرات پارامترهای مختلفی مانند موقعیت قرارگیری مانع داغ، شعاع مانع داغ دایره‌ای بر روی میدان جریان، میدان دما و میزان انتقال حرارت در محفظه با مانع داغ استوانه‌ای شکل مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور بررسی وضعیت‌های مختلف، شعاع مانع داغ دایره‌ای از 2/0 تا 3/0 طول ضلع، عدد رایلی بین 103 تا 107 و نانوسیال آب-مس (با قطر ذرات 40 نانومتر) با کسر حجمی از صفر تا 8 درصد مورد مطالعه قرار گرفته است. نحوه اثر‌گذاری هر یک از پارامترهای فوق و شدت و ضعف آن‌ها در کنترل میزان انتقال حرارت، به‌منظور ایجاد یک مکانیزم کنترلی بر روی میزان گرمایش و یا سرمایش در محفظه مربعی به‌همراه مانع داغ، هدف اصلی این تحقیق می‌باشد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در موقعیت‌هایی که مانع داغ دایره‌ای به دیواره پایینی نزدیک می‌شود، خطوط جریان و دما نسبت به سایر موقعیت‌ها، دچار تغییرات محسوس‌تری می‌گردد. از سوی دیگر با افزایش میزان کسر حجمی نانو ذرات، عدد ناسلت و به تبع آن انتقال حرارت افزایش یافته که این افزایش، تاثیر نانوذرات تعلیقی در آب را در بهبود انتقال حرارت محسوس‌تر می‌نماید. با افزایش کسر حجمی، نانوذرات مس در زمینه انتقال حرارت، عملکردی بسیار مطلوب‌تر از سیال پایه از خود نشان داده‌اند. همچنین بیشینه تغییرات عدد بدون بعد ناسلت نانو‌سیال در رایلی 103 و برای شعاع 3/0 طول ضلع به میزان 15/79 درصد افزایش نسبت به مانع به اندازه 15/0 طول ضلع نشان می‌دهد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL INVESTIGATION OF NATURAL CONVECTION AROUND A CIRCULAR CYLINDER PLACED IN A CAVITY FILLED WITH NANOFLUID BY CHANGING THE LOCATION AND RADIUS

نویسندگان [English]

  • A. Fereidun
  • A.A. Abbasian Arani
  • M. Hemmat Esfe
  • A. Zare Ghadi
چکیده [English]

In this article, a numerical study was conducted to examine the effect of location and diameter of the inner cylinder on laminar natural convection flow fields and temperature distribution around a circular body inserted square cavity. In order to study different situations, the radius of obstacle varied from 0.2 to 0.3 length of square, the Rayleigh number between 103 to 107 and solid contraction of nanofluid with diameter of 40 nanometers changed from 0 to 8%. The above parameters can be used as a control parameter for heat transfer, fluid flow and temperature distributions. The results show that in situations where the heated circular body is close to the lower wall of the cavity, the change of temperature field and streamlines is more noticeable than any other position. On the other hand, Nusselt number and consequently heat transfer increases with increasing of solid volume fraction of nanoparticles. Also when the radius of the body decrease from 0.3L to 0.15L, the Nusselt number increase by 79.15 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Square Cavity
  • Nanofluid
  • Heated Circular Body
  • Natural convection