مدل سازی نانوآنتن ها با روش BOR-FDTD و بررسی تاثیر فاصله بر فلوئورسانس

نویسنده

چکیده

در این مطالعه با استفاده از روش BOR-FDTD، چگونگی افزایش سیگنال فلوئورسانس به کمک نانوآنتن ها بررسی شده‌است. جزئیات روش محاسباتی شامل شبکه بندی، معادلات به هنگام سازی، چشمه، آشکارساز و شرایط مرزی جاذب شرح داده شده‌است. نتایج نشان می دهد که افزایش فلوئورسانس به خصوصیات نانوآنتن، محیط پیرامون، طول موج نور و فاصله ی گسیل کننده از نانوآنتن بستگی دارد. با بررسی دقیق تاثیر فاصله بر روی پارامترهای موثر در افزایش فلوئورسانس (عامل پورسل، بهره ی آنتن، شدت میدان الکتریکی) مشخص می‌شود که با تنظیم مناسب فاصله گسیل کننده تا نانوآنتن می توان به بالاترین میزان افزایش (که می تواند چند هزار برابر باشد) دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NANO-ANTENNAS MODELING WITH BOR-FDTD AND INVESTIGATING EFFECT OF DISTANCE ON FLUORESCENCE

نویسنده [English]

  • Mohammadi
چکیده [English]

By applying BOR-FDTD method, fluorescence enhancement by using nano-antennas is investigated. Details of computational method are described including, updating equations, source, detector, absorbing boundary conditions. It is shown that fluorescence enhancement depends on nano-antenna features, ambient environment, the wavelength of incident light and the distance between emitter and nano-antenna. By the precise investigation of the impact of distance on the parameters effective in fluorescence enhancement (Purcell factor, antenna gain, the electric field intensity) we show that by setting the appropriate emitter distance from nano-antenna the highest enhancement can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BOR-FDTD Fluorescence Nano-antenna