استفاده از راکت برگشتی در جدایش محموله همراه با چرخش اولیه و تحلیل دینامیکی آن

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

3 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش روش جدیدی در جدایش محموله از مرحله غیر فعال محموله‌بر ارائه گردیده است. در این روش علاوه بر مکانیزم فنری فشاری که در سیستم-های معمول جدایش محموله استفاده می‌شود از دو راکت‏ برگشتی که به صورت متقارن روی بدنه مرحله غیرفعال نصب می‌شوند استفاده شده است. عملکرد راکت‏های برگشتی چند میلی‌ثانیه بعد از فرآیند قطع اتصال و جدایش محموله آغاز می‌شود تا اغتشاشی در حرکت محموله به عنوان مرحله فعال به-وجود نیاید. معادلات حرکت خطی و دورانی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB حل شده‌اند و تحلیل نرم‌افزاری در محیط ADAMS انجام گرفته است. نتایج تحلیل و مقایسه آن با تحلیل‌های نرم‌افزاری و آزمایش نشان می‌دهد که از این روش می‌توان به‌عنوان یک ابزار مناسب در دورکنندگی محموله از مرحله غیر فعال به نحوی که الزامات جدایش ایمن را برآورده کند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DYNAMIC ANALYSIS OF SATELLITE SEPARATION USING RETRO ROCKET FOR INJECTION WITH INITIAL ROTATION IN ORBIT

نویسندگان [English]

  • S. Sarkheil 1
  • S.E. Gardounzade 2
  • A.A. Hasibi Taheri 3
  • M. Darande 4
1 sharif
2 tehran
3 tehran
4 semnan
چکیده [English]

This paper presents the new method for separation of payload from launch vehicle. In this method, in addition to helical compression spring mechanism used in usual separation systems, two retro rockets mounted symmetrically on the second stage were used. To protect on-going stage from disturbance, the retro rocket performance was initiated a few millisecond after payload separation. Linear and rotational equations were solved using MATLAB and the numerical analysis was done by ADAMS. The comparison among analytic, numeric and test results showed that this method could be used as an appropriate tool for payload separating from spent body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • launch vehicle
  • payload separation
  • retro rocket
  • spent body separation dynamics
 
[1] Chang، I-S.،"Investigation of Space Launch Vehicle Catastrophic Failures," AIAA Journal of Spacecraft and Rockets, 33( 2), pp. 198-205 (1996).
[2] Chang, I-S., Toda, S., Kibe, S., "European Space Launch Failures," AIAA paper 2000-3574, 36th
AIAA Joint Propulsion Conference (Huntsville, AL, July 17-19, 2000).
[3] Choi, S., Kim, C., Rho, O.-H., Park, J.-J., "Numerical analysis on separation dynamics of strap-on boosters in the atmosphere", Journal of Spacecraft and Rockets, 39(4), pp. 439–446, (2002).
[4]Jeyakumar, D., K Biswas, K., "Stage separation system design and dynamic analysis of ISRO launch vehicles", Journal of Aerospace Science and technologies, 55(3), pp. 211-222, (2003).
[5] Cheng, S.C., "Payload fairing separation dynamics", Journal of Spacecraft and Rockets, 36(4), pp. 511–515, (1999).
[6] Jeyakumara, D., Nageswara Raob, B., "Dynamics of satellite separation system", Journal of Sound and Vibration, 297, pp. 444–455, (2006).
[7] Kevin E. Konno, Daniel A. Catalano, Thomas M. Krivanek., "Evaluation of Separation Mechanism Design for the Orion/Ares Launch Vehicle"., 39thAerospace Mechanisms Symposium.
[8] AIAA-S-114-2005, "Movinq  mechanical  assemblies  standard  for  space  and  launch  vehicles", American Institute of Aeronautics and Astronautics standard, July 2005
[9] J.L. Meriam, L.G. Kraige, Engineering Mechanics – Dynamics, 6th ed., John Wiley & Sons Inc., New York, NY, 2008.
[10] H. Baruh, Analytical Dynamics, WCB/McGraw-Hill, Boston, MA, 1999.
[11] Peter Rossoni, Caner Cooperrider, Gerard Durback., "Deployment mechanism for the space technology 5 micro satellite"., 37thAerospace Mechanisms Symposium, 2004.
[12] Kazhiro Abe, Kakuma Okazaki Sato, Wataru Masui, "Summary of the separation system for R/V Star sateelite of KAGUYA", NEC Aerospace system, Japan, 2008.
[13] F. P. Beer, E. R. Johnston Jr, J. T. DeWolf, Mechanics of Materials, 6th Ed., McGraw-Hill, 2011.
[14] Richard W.Heath, Henry Synor, Ralph F. Schmiedlin. "Study of separation dynamics and systems related to staging of ATLAS-CENTAUR", Lewis research center. Clereland, Ohio.
[15] Robert C. Baumann, Vanguard satellite spin-reduction mechanism, National Aeronautics and Space Administration, 1961.