دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، خرداد 1393 
استفاده از راکت برگشتی در جدایش محموله همراه با چرخش اولیه و تحلیل دینامیکی آن

صفحه 17-27

10.22075/jme.2017.1662

سعید سرخیل؛ ابراهیم گردون‏ زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری؛ مجید دارنده