تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

نویسندگان

1 پژوهشگاه نیرو

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

از جمله معایب صفحات ساندویچی، اتصالات آن‌ها می‌باشد که به طور کلی بازده و راندمان سازه ای که درساخت آن از این صفحات استفاده شده است، تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل کاربرد گسترده اتصال T شکل در صنعت، بررسی خواص و مقاومت اتصال مذکور و مدهای شکست آن تحت بارگذاریهای مختلف ضروری می‌باشد. از این‌رو در این تحقیق رفتار اتصال با دقت بالایی در نرم افزار ANSYS مدل شده تا بتوان به تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل هندسه اتصال در رفتار آن تحت بار عرضی پی برد. گفتنی است برای صحه‌گذاری نتایج حل عددی از نتایج تست تجربی موجود در مراجع گذشته استفاده شده است. از طرفی با تعریف قابلیت شکست مواد اتصال و گسیختگی چسب در مدل عددی ساخته شده، مدهای شکست اتصال مذکور نیز در حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت که تغییر نوع بارگذاری و هندسه اتصال باعث تغییر مد شکست اتصال می‌شود. از طرفی تغییر هندسه اتصال باعث افزایش 230 درصدی نیروی شکست اتصال می شود. در نهایت مستحکمترین مدل تحت بار کششی، مدل با زاویه فوم مثلثی 45 درجه میباشد در حالیکه در بارگذاری عرضی مدل با زاویه فوم مثلثی 60 درجه دارای بیشترین استحکام میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF JOINT GEOMETRY ON THE BEHAVIOR AND FAILURE MODES OF SANDWICH T-JOINTS UNDER TRANSVERSE STATIC LOADS

نویسندگان [English]

  • A. Ghaznavi 1
  • S.M.R. Khalili 2
  • A. Ghaznavi 3
1 kk
2 kk
3 nn
چکیده [English]

Due to wide spread applications of adhesive T-joints in various industries, it necessitates a review of properties and strength of their fracture modes under static and dynamic loadings. By defining the ability of failure in the joint material and fracture of adhesive in the numerical model, fracture modes of sandwich T-joints have been investigated. This paper presents numerical results on the performance of sandwich T-joints subjected to static tensile and static transverse loading. The results of available experiments in the literature have been used to validate the detailed numerical models capable of simulating the damage processes observed. In general, the failure load predicted by the finite element (FE) analysis is within 5% of the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • T joint
  • sandwich panel
  • Failure mode
  • FEM
  • Adhesive joint
 
 [1] Shenoi Ra, Hawkins Gl. Influence of Material And Geometry Variations On The Behavior Of Bonded Tee Connections In Frp Ships. COMPOSITES 1992; 23:335–45.
[2] BLAKE J.I.R, SHENOI R.A, HOUSE J, TURTON T. Progressive Damage Analysis of Tee Joints With Viscoelastic Inserts. COMPOSITE: PART A 2001;32:641-653.
[3] SHENOI RA, VIOLETTE FLM. A Study Of Structural Composite Tee Joints In Small Boats. J COMPOS MATER 1990; 24:644–66.
[4] DODKINS AR, SHENOI RA, HAWKINS GL. Design Of Joints And Attachments In Frp Ships’ Structures. MARINE STRUCT 1994; 7:365–98.
[5] PHILLIPS HJ, SHENOI RA. Damage Tolerance Of Laminated Tee Joints In Frp Structures. COMPOS PART A 1998; 29:465–78.
[6] STICKLER P.B, RAMULU M., JOHNSON P.S., P.S. Experimental And Numerical Analysis Of Transverse Stitched T-Joints In Bending. COMPOSITE STRUCTURES 2000; 50:17-27.
[7] STICKLER P.B, RAMULU M, Parametric Analyses Of Stitched Composite T-Joints By The Finite Element Method. MATERIALS AND DESIGN 2002; 23 : 751–758.
[8] BLAKE J.I.R, SHENOI R.A, HOUSE J, TURTON T. Progressive Damage Analysis Of Tee Joints With Viscoelastic Inserts. COMPOSITE: PART A 2001;32:641-653.
[9] DHARMAWAN F, THOMSON RS, LI H, HERSZBERG I, GELLERT E. Geometry And Damage Effects In A Composite Marine T-Joint. COMPOS STRUCT 2004; 66:181–7.
[10] RISPLER AR, STEVEN GP, TONG L. Failure Analysis Of Composite T-Joints Including Inserts. J REINF PLASTIC COMPOS 1997; 16:1642–58.
 [11] LI HCH, DHARMAWAN F, HERSZBERG I, JOHN S. Fracture Behavior of Composite Maritime T-Joints. COMPOS STRUCT 2006; 75:339–50.
[12] TURAGA UVRS, SUN CT. Failure Modes And Load Transfer In Sandwich T-Joints. J SANDWICH STRUCT MATER 2000;2:225–45.
[13] THEOTOKOGLOU EE, MOAN TJ. Experimental and Numerical Study Of Composite Tee-Joints. J COMPOS MATER 1996;30:190–209.
[14] D.W. ZHOU, L.A. LOUCA, M. SAUNDERS. Numerical Simulation of Sandwich T-Joints under Dynamic Loading. COMPOSITES: PART B  2008;39: 973–985.
[15] TOFTEGAARD H, LYSTRUP A. Design and Test Of Lightweight Sandwich T-Joint For Naval Ships. COMPOSITES: PART A 2005; 36:1055–1065.
[16] S.M.R Khalili, A. Ghaznavi, Numerical Analysis Of Adhesively Bonded T-Joints On Structural Sandwiches And Study Of Design Parameters On Their Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION & ADHESIVES 31(2011)347–356
[17] S.M.R Khalili, A. Ghaznavi, Behavior and Failure Modes Of Sandwich T-Joint Using Cohesive Zone Material Model And Contact Elements, Journal of Applied Composite Materials, 2012, DOI: 10.1007/s10443-012-9248-9, ISSN: 1573-4897
[18] A. Ghaznavi, A. Ghaznavi, S.M.R Khalili, Failure Prediction And LoadDistribution Of Sandwich  T-Joint InMarine Structures, , Archives Des Sciences Journal (ISSN: 1661-464X), Volume. 65, Issue. 6, 2012
[19] سید محمد رضا خلیلی، آیدین غزنوی، مدلسازی عددی اتصال تی شکل صفحات ساندویچی ، مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر. سال 1390-شماره 2
[20] KUMARI S, SINHA PK. Finite Element Analysis of Composite Wing Tjoints. J REINF PLASTIC COMPOS 2002; 21:1561–85.
[21] EARL J.S., DULIEU-BARTON J.M., SHENOI R.A. Determination of Hygrothermal Ageing Effects In Sandwich Construction Joints Using Thermoelastic Stress Analysis. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY  2003; 63: 211–223.
 
 [22] NESER G., DILER E., OZES C., Effect Of T-Joint Geometry On The Performance Of A Grp/Pvc Sandwich System Subjected To Tension. JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES 2009; 28: 49-58.
[23]F. L. STACA, Applied Finite Element Analysis for Engineers, THE DRYDEN PRESS (1986).
[24] TECHNICAL MANUAL, DIVINYCELL HD, COPYRIGHT © DIAB GROUP AB OCTOBER 2009.
[25] LIM T., LEE C., LEE D.G., Failure Modes Of Foam Core Sandwich Beams Under Static And Impact Loads. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 2004; 38; 1639-1662.
[27] ANSYS, USER’S MANUAL.
[28] ALFANO G., CRISFIELD M.A., "Finite Element Interface Models For The Delamination Anaylsis Of Laminated Composites: Mechanical And Computational Issues", INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, 2001;50: 1701-1736.