ارائه روشی جدید برای ارزیابی قابلیت اعتماد سازه‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی

چکیده

تخمین مناسب شاخص سلامتی جهت برآورد احتمال خرابی در تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها حائز اهمیت است. بدین منظور روش‌هایی از جمله: روش Hasofer-Lind و روش‌های مبتنی بر بردار گرادیان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر روش بهینه‌سازی گرادیان مزدوج غیرخطی، جهت محاسبه شاخص سلامتی سازه‌ها پیشنهاد شده است. ضمن معرفی روش پیشنهادی، با حل چند مثال کارایی و توانایی آن مورد بررسی قرار گرفته و همگرایی، کارایی و صحت نتایج آن با روش‌های گرادیان، Hasofer-Lind، روش انتقال پایدار و مونت کارلو مقایسه شده ‌است. نتایج حاصله بیانگر کارایی و توانایی برتر روش پیشنهادی نسبت به روش‌های قدیمی اولین مرتبه قابلیت اعتماد (روش‌های گرادیان و Hasofer-Lind) بوده به طوریکه روش‌های قدیمی در برخی از مثال‌ها همگرا نشده‌اند اما روش جدید پیشنهادی برای تمامی مثال‌های مورد بررسی همگرا شده است. علاوه بر آن، نتایج روش پیشنهادی مشابه با روش انتقال پایدار بوده اما با تکرار بسیار کمتری همگرا شده و در برخی از مثال‌ها سرعت همگرایی و تعداد تکرار جهت دستیابی به حل مساله به نحوه مطلوبی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW METHOD FOR ASSESMENT OF THE STRACTURAL RELIABILITY

نویسندگان [English]

  • B. Keshtegar 1
  • M. Miri 2
1 sistan
چکیده [English]

Appropriate estimation of the reliability index is important to evaluate the failure probability in structural reliability analysis. Therefore, some methods such as: HL-RF and the Gradient method have been developed and commonly used to determine the reliability index of structures. In this paper, a new method is proposed for determining of the reliability index which is formulated using the nonlinear conjugate gradient method. First, the new iterative method was presented and then, efficiency and robustness of the proposed method were investigated using several examples. Accurate convergence and iterations of the new iterative algorithm were compared with the previous methods such as: the Hasofer-Lind approach, Gradient method, stability transformation method (STM) and Mont Carlo simulation, for examples. The results indicate that the proposed method is more robust than the old first order reliability methods i.e. the HL-RF and Gradient method. So that, this old methods were not converged for some examples but, the proposed method was converged for all problems. On the other hand, the results of proposed method are accurate and as similar as the STM but more efficient and was converged with less number of iterations in comparison with the STM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability index
  • nonlinear conjugate gradient
  • failure probability
 
[1].      Nowak. A. S., Collins. K. R. “Reliability of Structures”, McGraw-Hill, (2000).
[2].      Dhillon. B.S .Reliability, “Quality,and Safetyfor Engineers”, CRC Pres, (2005).
[3].      Hasofer AM, Lind NC. “Exact and invariant second moment code format”, journal of engineering mechanics, 100(1), pp. 111-121 (1974).
[4].      Rackwitz R, Fiessler B. “structural reliability under combined load sequences”, Computers and Structures, 9, pp.489–494 (1978).
[5].      Liu PL, Der Kiureghian A. “Optimization algorithms for structural reliability”, Structural Safety, 9 (3), pp. 161–78 (1991).
[6].      Yang D. “Chaos control for numerical instability of first order reliability method”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15, pp. 3131–3141 (2010).
[7].      Gong JX, Yi P. “A robust iterative algorithm for structural reliability analysis”, Structural Multidiscipline Optimization, 43, pp. 519–527 (2011).
[8].      Keshtegar B., Miri M. “An enhanced HL-RF Method for the computation of structural failure probability based on relaxed approach”, Civil Engineering Infrastructures, 1(1), pp. 69-80 (2013).
[9].       Der Kiureghian A, Stefano MD, “Efficient algorithm for second-order reliability analysis”, journal of engineering mechanics, 117(12), pp. 2904-2923, (1991).
[10].  Shi ZJ, Guo J. “A new algorithm of nonlinear conjugate gradient method with strong convergence”, Applied Mathematics and Computation, 27(1), pp. 61-73 (2008).
[11].  Livieris IE, Pintelas P. “Globally convergent modified Perry’s conjugate gradient method”, Applied Mathematics and Computation, 218, pp. 9197–9207 (2012).
[12].  Zhang J, Xiao Y, Zengxin W. “Nonlinear Conjugate Gradient Methods with sufficient descent condition for large-scale unconstrained optimization”, Hindawi Publishing Corporation Mathematical Problems in Engineering, 129, pp. 1-18 (2009).
[13].  Katsuki S, Frangopol DM. “Hyperspace division method for structural reliability” journal of engineering mechanics, 120(11), pp. 2405–2427. (1994).