مدلسازی آزمایشگاهی سیستم انتقال حرارت تیوب رادیولوژی با نانوسیال کربنی چند دیواره و بررسی بهبود ضریب انتقال حرارت

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

تیوب اشعه ایکس، اصلی ترین بخش هر دستگاه رادیولوژی در تولید اشعه ایکس به شمار می آید. یکی از مهمترین مشکلات این تجهیزات، حرارت تولیدی بسیار بالا در آند تیوب در نتیجه برخورد پرتوهای الکترونی پر انرژی بر سطح آن می باشد . نقص در انتقال مناسب این حرارت ، تخریب زودهنگام وکاهش عمر تیوب اشعه ایکس را موجب خواهد گردید. با توجه به نقش مهم روغن اطراف تیوب اشعه ایکس بعنوان انتقال دهنده گرمای تولیدی در آند ، در این مقاله، برای اولین بار در دنیا روغن مذکور با نانوسیال با درصدهای وزنی مختلف جایگزین و بهبود ضریب انتقال حرارت در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که مدل آزمایشگاهی سیستم حرارتی تیوب اشعه ایکس با استفاده از المنت حرارتی ساخته شده و گرمای مشابه با گرمای تولیدی در آند، با اعمال توان به المنت ایجاد گردید. نانوسیال مورد نیاز نیز از ترکیب نانولوله کربنی چند دیواره و روغن ترانسفورمر در درصدهای وزنی مختلف ساخته و رفتار حرارتی مدل تیوب با استفاده از روغن معمولی مورد استفاده در سیستم های فعلی رادیولوژی و نانوسیال ها مقایسه گردید. نتایج تجربی بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از نانوسیال ، انتقال حرارت را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده است. استفاده از این فنآوری نوین در سیستم های رادیولوژی و تجهیزات مشابه علاوه بر حذف فرآیند پیچیده ساخت تیوب مولد اشعه ایکس، کارآئی این نوع تجهیزات را بطور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory modeling of heat transfer system of radiology tube using multi-walled carbon nanofluid and evaluation of heat transfer coefficient

نویسندگان [English]

 • Behrouz Moradhasel
 • Vahab Dehlaghi
 • Mohammad Taghi Eivazi
 • Mostafa Taghipour
چکیده [English]

X-ray tube is the main part of the radiology device to produce X-ray. One of the main problems with this equipment is the too much heat generated at the anode of the tube as a result of clashing the high-energy electron beam on its surface. Lack of proper transfer of heat generated at the anode, further destruction and reduces the life time of the X-ray tube. Considering the important role of oil around the X-ray tube as a transferor of generating heat, in this article, this oil is replaced by different weight percentages of nanofluids and heat transfer coefficients have been investigated in different conditions for the first time in the world. However experimental models of X-ray tube heating system was built with heating element and the same amount of heat generated at the anode was produced by applying the electrical power to the element. In addition, the nanofluid has been built with the combination of multi-walled carbon nanotubes and transformer oil in different weight concentration and thermal behavior of the tube has been compared using conventional oil and nanofluids. The obtained experimental results indicate that using improves the heat transfer significantly. Using this new technology in radiology systems and similar equipment, in addition to eliminating the complicated process of X-ray tubes, the efficiency of this type of equipment will increase considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heat transfer
 • Radiology tube
 • X-ray
 • Anode
 • Nanofluid
 • Transformer Oil
 • Weight concentration
 • Multi-Walled Carbon Nanotube
 
[1] Curry, T.S., Dowdey, J.E., Robert E.M. (1990). “Christensen's Physics of Diagnostic Radiology”. Lippincott Williams & Wilkins.
[2] Choi, S.U.S. (1995). “Enhancing thermal conductivity of fluids with nano particles”. Eds, American society of mechanical Engineers. New York FED-231/MD-66:99-105.
[3] Jang, S.P., Choi, S.U.S. (2007). “Effects of various Parameters of Nanofluid thermal conductivity”. Vol. 129/617.
[4] Chon, C.H. and Kihm, K.D. (2001). “Empirical correlation finding the role of temperature and particle size for nanofluid (Al2O3) thermal conductivity enhancement”. APPLIED PHYSICS LETTERS 87 153107 (2005) management 52 789-793.
[5] Akbarinia, A., Behzadmehr, A. (2007). “Numerical study of laminar mixed convection of Nanofluid in horizontal curved tubes”. Appl. Therm. Eng. 27, 1327-1337.
[6] Abu–Nada, E. (2008). “Application of Nanofluids for heat transfer enhancement of separated flows encountered in a backward facing step”. Int. J. Heat Fluid Flow 29.242-249.
[7] Plam, M.S.E.B., Nguyen, S.J., Roy, C.T., Galanis, G.N. (2005). “Heat transfer enhancement by using nanofluids in forced convection flows”. Int. j. Heat Fluid Flow 26, 530-546.
[8] Pak, B.C, Cho,Y.I. (1998). “Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed (fluid) with submicron metallic oxide particles”.
[9] Brinkman, H.C. (1952). “The viscosity of concentrated suspensions and solutions”. J. Chem. phys. 20 571-581.
[10] fer, K.K., vafai, K., Lighstone, M. (2003). “Buoyanci-driven heat transfer enhancement in a two- dimensional enclosure utilizing nanofluids”. Int. j. Heat mass transfer 46-3639-3653.
[11] xuan,Y., Roetzel ,W. (2000). “Conception for heat transfer correlation of nano fluids”. Int. J. Heat mass transfer 43-3701-3707.
[12] Gosselin, L., da silva, A.K. (2004). “Combined heat transfer and power dissipation optimization of nano fluid flows”. Appl. Phys. Lett. 85-4160-4162.
[13] Cianfrini, M., Massimo, C. (2011). “Natural convection heat transfer of Nanofluids in annular spaces between horizontal concentric cylinders”. Applied thermal engineering 31-4055-4063.
[14] Putra, N., Roetzel, W., Das, S.K. (2003). “Natural convection of Nanofluids”. Heat and Mass Trans, 39(8-9) 775-784.
[15] Wen, D, Ding, Y. (2005). “Formulation of Nanofluids for natural convection heat transfer”. Int. J. Heat Fluid Flow 26:855-864.
[16] Kim, J., Kang, Y.T. and Choi, C.K. (2004). “Analysis of convective instability and heat transfer characteristics of Nanofluids”. Phys. Fluids; 16(7):2395-2401.
[17] Tablot, L., Cheng, R.K., Schefer, R.W. and Willis, D.R. (1980). “Thermophoresis of particles in heated boundary layer”. j. Fluid Mech 101:737-758.
[18] Das, s.K., Choi, S.U.S., Wenhua Y.u., Pradeep, T. (2009). “Nanofluids science”.
[19] Choi, C., Yoo, H.S., Oh, J.M. (2008). “Preparation and heat transfer properties of nano particle- in-transfer oil dispersions as advanced energy efficient coolant current Applied Physics”.
[20] Li, D., Xie, W. and Fang, W. (2011). “Preparation and properties of copper-oil-based Nanofluids”. Nanoscale Research Letters.
[21] Yang, Y., Grulke, E.A., Zhang, Z.G., and Gefei, Wu. (2006). “Thermal and rheological properties of carbon nano tube- in-oil-dispersions”. Applied Physics.
[22] Botha, S.S. (2007). “Synthesis and characterization of Nanofluids for cooling Applications”.
[23] Ho, C.J., Liu, W.K., Chang, Y.S., Lin, C.C. (2010). “Natural convection heat transfer of alumina-water Nanofluid in vertical square enclosures”. J, Thermal Sciences 49-1345-1353.
[24] Hill, H.Mc. (1980). “Numerical heat transfer and fluid flow”. New York.
[25] Corcione, M. (2008). “Empirical correlating equation for predicting the effective thermal conductivity and dynamic viscosity of Nanofluids”. Energy conversion.
[26] Maiga, S.E., Plam, S.J., Nguyen, C.T., Roy, G. (2007). “Effect of uncertainties in physical properties on forced convection heat transfer with Nanofluid”. Appl Therm.Eng, 27(1):240-249.
[27] Abu-Nada, E., Masoud, Z., Hijazi, A. (2008). “Natural convection heat transfer enhancement in horizontal concentric annuli using Nanofluids”. International in Heat and Mass Transfer 535-657-665.
[28] Xie, X., Lee, H., Youn, W., et al. (2003). “Nanofluids containing multiwalled carbon nanotubes and thier enhanced thermal contivities”. Journal of Applied physics, Vol.94, No.8.
[29] Xuan, Y. and Li, Q. (2000). “Heat Transfer Enhancement of Nanofluids”. International Journal of Heat and Fluid Flow, pp.58-64.
[30] Das, S. K., Putra, N., Thiesen, P., Roetzel, W. (2003). “Temperature Dependence of Thermal Conductivity Enhancement for Nanofluids”. Journal of Heat Transfer, vol.125, pp.567-574.
[31] Wen, D., Ding, Y. (2004). “Experimental investigation into convective heat transfer of nanofluids at the entrance region under laminar flow conditions”. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 47, pp.5181-5188.
[32] Choi, S.U.S., Wang, X., and Xu, W. (1999). “Thermal Conductivity of Nanoparticel-Fluid Mixture”. Journal of Thermo physics and Heat Transfer, Vol.13, No.4, pp.474-480.
[33] Tsai, C.Y. (2004). “Transformer Oil Applications in Technology”. Materials Letters, Vol.58, pp.1461-1465.
[34] You, S.M., Kim, J.H. and Kim, K.H. (2003). “Effect of Nanoparticles on Critical Heat Flux of Water in Pool Boiling Heat Transfer”. Applied Physics Letters, vol.83, no.16, pp.3374-3376.
[35] Lee, S., Choi, S.U.S., Eastman, J.A. and Lee, S. (1999). “Measuring Thermal Conductivity of Fluids Containing Oxide Nanoparticles”. Transaction of ASME, Vol.121, pp.280-289.