طراحی بهینه هسته در سازه های لانه زنبوری تحت بار فشاری با استفاده از روش رقابت استعماری

نویسندگان

دانشگاه دولتی سمنان

چکیده

ساختار پانل‌های لانه زنبوری متشکل از سلولهای شش ضلعی میان تهی است که دیوار آنها بر خلاف سایر پانل‌های ساندویچی، عمود بر صفحات پوسته قرار می‌گیرد و طراحی آنها اغلب بر مبنای وزن کمینه انجام می‌شود. در این مقاله، ابعاد هسته لانه زنبوری به گونه‌ای محاسبه شده تا کمترین وزن را داشته باشد. بهینه‌سازی وزن نسبت به بارگذاری از دو روش تحلیلی و عددی انجام شده است. بهینه سازی عددی به روش رقابت استعماری انجام شده است. پارامترهای هندسی و وزن بهینه برای دو مقطع شش ضلعی و چهار ضلعی محاسبه و وزن بهینه ناشی از آنها مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal design in honeycomb sandwich panels under the pressure load with ICA method

نویسندگان [English]

  • abdolhossein fereydoon
  • arash mohammadzadeh
 
[1] Tom Bitzer, 1997, Honeycomb Technology, California, Chapman & Hall.
]2[ زمانی جمال، پایان نامه دکترای دانشگاه تربیت مدرس، 1381 ، آنالیز و بررسی تحلیل و تجربی رفتار سازه های لانه زنبوری شکل فلزی تحت بارهای محوری ناشی از انفجار تا مرحله مچالگی کامل، دانشکده فنی و مهندسی
]3[ علوی نیا علی، پایان نامه دکترای دانشگاه تربیت مدرس، بررسی تأثیر پارامترهای لانه زنبوری  بر روی مقاومت به نفوذ آن، دانشکده فنی و مهندسی
 [4] Budiansky B, 1999, on the minimum weights of compression structures, Int. J. Solids Struct.; 36: 3677–708.
[5] YS Tian, TJ Lu, 2005, Optimal design of compression corrugated panels, J. Thin-Walled Structures; 43: 477-498.
[6] Allen, H. G, 1980, Background to Buckling, McGraw Hill, Press NewYork.
[7] Timoshenko S P, Gere J M, 1961, Theory of elastic stability, McGraw-Hill, NewYork.
[8] David G, Luenberger, 1989, Linear and nonlinear programming, Addison – Wesley.
[9] Rao S S, 1984, Optimization: Theory and applications, 2nd Edition, Halsted Press NewYork.
]10[ پیغامی محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، 1378 ، الگوریتم دستگاه معادلات خطی متوالی برای حل مسایل بهینه سازی غیرخطی با قیود کلی، دانشکده ریاضی کاربردی.
[11] Atashpaz-Gargari, E. and Lucas, C., "Imperialist Competitive Algorithm: an Algorithm for Optimization Inspired by Imperialistic Competition", In: IEEE congress on evolutionary computation, Singapore; pp. 4661-4667, (2007).
[12] Khabbazi, A., Atashpaz-Gargari, E. and Lucas, C., "Imperialist Competitive Algorithm for Minimum Bit Error Rate Beamforming", Int. J. Bio-Inspired Computation, pp. 125-133, (2009).
]13[ مهدی ویسی تبار، بررسی تاثیر شکل هسته های لانه زنبوری برمیدان تنش سازه های ساندویچی، اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی، 1390