تحلیل اجزای محدود سدهای زیرزمینی و نکات مهم در طراحی و اجرای آنها-مطالعه موردی سد زیرزمینی آبخوری در استان سمنان

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

مدیریت منابع آب در کشور های کم آب از جمله ایران از موارد اجتناب ناپذیر است. یکی از راههای موثر مدیریت منابع آب احداث سد های زیرزمینی است. سد های زیرزمینی به منظور ذخیره و کنترل آب زیرزمینی طراحی و احداث می شوند تا آب قابل شرب در دسترس قرار گیرد. از محاسن سد های زیرزمینی نسبت به سدهای احداث شده بر روی سطح زمین، تبخیر بسیار کم و بهداشتی ماندن آب در مخزن سد است. از طرف دیگر اجرای سد های زیرزمینی در مناطق کویری تاثیر منفی بر محیط زیست ندارند زیرا از جریان آب شیرین به محیط های شور کویر جلوگیری می شود. در این مقاله روش اجزای محدود برای تحلیل سد زیرزمینی در منطقه ی کویری استان سمنان ارائه گردیده است. همچنین نکات موثر طراحی و اجرایی این گونه سد ها ارائه می گردد که در طراحی و اجرای صحیح این گونه سد ها بسیار موثر هستند. نتایج حاصل از تحلیل پایداری و تغییر مکان سد، نتایج خوب و قابل قبولی می دهد. در پایان این چکیده گزاف نیست اگر گفته شود که با توسعه و پیشرفت احداث سد های زیرزمینی در دنیا می توان از جنگ های آینده ی بشر بر سر آب شیرین جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FE ANALYSIS OF UNDERGROUND DAM AND IMPORTANT POINTS IN UNDERGROUND DAM-A CASE STUDY, ABKHORI UNDERGROUND DAM

نویسندگان [English]

  • mohammad hajiazizi 1
  • mohmood rahmani 2
  • najaf biglari 1
 
[1] Yilmaz, M. (20003), “Control of groundwater by underground dams”, thesis for the degree of Master of Science, School of natural and applied sciences.
[2] Onder, H. and Yilmaz, M. (2005), “Underground Dams: A tool of sustainable development and management of groundwater resources”, European Water, 35-45.
[3] Tricoli, D. (1998), “Procedura di valutazione dell’effetto di interventi sul territorio sulle aratteristiche di deflusso, il caso di Keita in Niger”, Universita` degli studi di Padova facolta` di Ingegneria, Tesi di dottorato di ricerca.
[4] Rodier, J.A. (1966), “Evaluation of annual runoff in tropical African Sahel” ORSTOM.
[5] Rodier, J.A. (1994), “General characteristics of surface hydrology in arid and semi-arid areas of Africa and their consequences for development” ORSTOM.
[6] Tsumuro, T. (1998), “Applying Environment Related Technology: Environmental Measures in the Construction Industry”, Business Leaders' Inter-Form for Environment 21, Japan.
 [7] Foster, S. (2002), “Subsurface dams to augment groundwater storage in terrain for human subsistence-Brazilian experience”, world bank publication.
[8] Alley, W.M., Reily, T.E., and Franke, O.L. (1999), “Sustainability of Ground-Water Resources”, U. S. Geological Survey Circular 1186, Denver, Colorado.
[9] Hanson, G., Nilsson, A. (1986), “Ground-water dams for rural-water supplies in developing countries”, Ground Water 24 (4), 497–506.
[10] Nishigaki, M., Kankam-Yeboah, K., Komatsu, M. (2004) “Underground dam technology in some parts of the world”, Journal of Groundwater Hydrology, 46 (2), 113–130.
[11] Japan Green Resources Agency (2004), “Technical Reference for Effective Groundwater Development”, Kanagawa, Japan.
[12] Nagata, S., Azuma, K., Asano, M., Nishijima, T., Shiiba, H., Yang, D.S., Nakata, R. (1994), ”Nakajima subsurface dam, water policy and management: solving the problems”, Proceedings of 21st Annual Conference on Water Resources Planning and Management Div./ASCE.
[13] Osuga, K. (1997), “The Development of Groundwater Resources on the Miyakojima Islands, Freshwater Resources in Arid lands”, United Nations University Press.
[14] Nilsson, A. (1988) “Groundwater dams for small-scale water supply”, IT Publications, London, 1988, 64 pp.
 
[15] Hansson, G., Nilsson, A. (1986), “Groundwater dams for rural water supplies in developing countries”, Groundwater, 24 (4), 497–506.
[16] Cavalcanti, N.B., Brito, L.T., Silva, D.A., Anjos, J.B., Mariano do Rego, M. (1999), “Alternativa tecnologica para aumentar a disponibilidade de agua no semi-arido”, Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, 3 (1), 111–115.
[17] Cavalcanti, N.B., Resende, G.M. (2001), “Avalicao de barreiros e finalidade da agua armazenada na regiao semi-arida da Bahia”, Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, 5 (3), 568–570.
[18] United Nations, Department of technical co-operation for development (1985), “Integrated development plan Dodoma region”, AGRAR-UND HYDROTECHNIK GMBH.
[19] Nilsson, A. (1985), “Siting of groundwater dams for rural water supply in developing countries: hydrogeologiacal and planning aspects”, Proceedings of the Fifth World Congress on Water Resources, vol. 3, pp. 1287–1296.
[20] SubSurface Dams :a simple safe and affordable technology for pastoralists (2006), s.l. : VSF-Belgium , TLDP-project.
[21] Diettrich, T. (2005),  “Artificial ground-water recharge by means of subsurface dams”, Conference of the omas EK..
[22] Mahboubi, A. and Ajorloo, A. (2005), Experimental study of the mechanical behavior of plastic concrete in triaxial compression ,” Cement and Concrete Research, Vol. 35, Issue 2, Feb., pp 412-419.