تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در سالهای اخیر روش‌های تشخیص خرابی برای سازه‌های عمران و مکانیک، در زمینه‌های مختلفی گسترش پیدا کرده‌اند. تبدیل موجک، یک ابزار نسبتا جدید ریاضی برای پردازش سیگنال می‌باشد که اطلاعات بیشتری در سیگنال‌های غیر ایستا، که تبدیل فوریه از ارائه آن‌ها عاجز بود، را فراهم می‌آورد. یکی از حوزه‌های مهم پر کاربرد تبدیل‌های ریاضی مانند موجک، تشخیص خرابی در سازه‌ها می‌باشد، به خصوص که شناسایی آسیب در مراحل اولیه شروع آن در سازه حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله روش ساده‌ای بر مبنای تحلیل موجک برای تشخیص محل و میزان آسیب در تیر‌ها، بررسی شده است؛ بدین صورت که پاسخ تغییر شکل قائم تیر تحت بار استاتیکی ثابت را با استفاده از تبدیل موجک گسسته تجزیه شده و در نمودارهای تجزیه شده برای سناریوهای مختلف آسیب در تیر بحث و بررسی به عمل آمده است و در نهایت کارایی روش برای حالات مختلف ترک‌خوردگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damage Localization and Quantification of Beams Using Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • Amir Ezzodin 1
  • Hosein Naderpour 1
  • Ali Kheyroddin 1
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, damage detection and structural health monitoring methods for civil and mechanical structures, have been developed in different fields. Structural health monitoring is the implementation of a damage identification strategy to the civil engineering infrastructures. Damage is defined as changes to the material and/or geometric properties of these systems, including changes to the boundary conditions and system connectivity. Damage affects the current or future performance of such systems. Structural health monitoring and damage detection has several techniques, the methods are categorized based on the type of measured data used, and/or the technique used to identify the damage from the measured data. Wavelet transform is relatively new mathematical tool for signal processing. Wavelet transform gives more information on non-stationary signal that the Fourier transform was unable to provide them. One of the most important issue of application of the mathematical transforms such as wavelet, is structural health monitoring and structural damage detection. Especially the identification of damage in structures at the beginning is important. In this paper a simple method based on Wavelet transform has been utilized in order to localize and quantify the crack in simple supported beam in which, the deflection of the beam subject to static loading would be decomposed by discrete wavelet transforms. In decomposition diagrams has been assessed for various scenarios of damage. Finally the performance of the applied method has been evaluated for different state of cracking

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage Detection
  • Beam
  • Wavelet Transform
  • Signal Processing
[1] Douka, E., Loutridis, A., Trochidis, A. (2003).
“Crack Identification in Beams Using Wavelet Analy
sis”.
Journal of Solids and Structures, Vol. 40, pp. 3557
–3569.
[2] Ovanesova, A.V., Suares, L.E. (2004). “Applicat
ion of Wavelet Transform to Damage Detection in Fra
me
Structures”. Journal of Engineering Structure, Vol.
26, pp. 39–49.
[3] Khatam, H., Golafshani, A.A. (2004). “Damage De
tection in Beam Using Wavelet Transform”. M.Sc.
Dissertation, Sharif University of Technology (in P
ersian).
[4] Zhu, X.Q., Law, S.S. (2006). “Wavelet-Based Cra
ck Identification of Bridges Beam from Operational
Deflection Time History”. Journal of Solids and Str
uctures, Vol. 43, pp. 2299–2317.
[5] Gokdag, H., Kopmaz, O. (2009). “A New Damage De
tection Approach for Beam-Type Structures Based on
the Combination of Continuous and Discrete Wavelet
Transforms”. Journal of Sound and Vibration,
Vol. 324, pp. 1158–1180.
[6] Bagheri, G., Ghodrati Amiri, G., Khorasani, M.
(2010). “Structural Damage Identification of Plates
Based
on Modal Data Using 2d Discrete Wavelet Transform”.
Journal of Structural Engineering and
Mechanics, Vol. 40, pp. 13–28.
[7] Bagheri, G., Ghodrati Amiri, G., Seyed Razzaghi
, S.A. (2009). “Vibration - Based Damage Identifica
tion of
Plates Structure via Curvelet Transform”. Journal o
f Sound and Vibration, Vol. 327, pp. 593–603.
[8] Ghodrati Amiri, G., Bagheri, G., Seyed Razzaghi
, S.A., Asadi, A. (2009). “Structural Damage Detect
ion in
Plates Using Wavelet Transform”. Proceedings of the
Fifth International Structural Engineering and
Construction Conference (ISEC-5), Las Vegas, USA, S
ept. 22-25.
[9] Rucka, M. (2011). “Damage Detection in Beam Usi
ng Wavelet Transform on Higher Vibration Modes”.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.
49, pp. 399–417.
[10] Rao, K.R., Kim, D.N., Hwang, J.J. (2005), “Fas
t Fourier Transform: Algorithms and Applications”.
Springer, Berlin Heidelberg.
[11] Daubechies, I. (1990). “The Wavelet Transform,
Time – Frequency Localization and Signal Analysis”
.
IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 36, p
p. 961–1005.
[12] Chui, C.K. (1992), “An Introduction to Wavelet
s”. Academic Press, San Diego, CA.
[13] Newland, D.E. (1993), “An Introduction to Rand
om Vibration, Spectral & Wavelet Analysis”. Dover
Publication, Inc., Mineola, NY.
[14] Burrus, C.S., Gopinath, R.A., Guo, H., (1998),
“Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms”.
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
[15] Stark, H.G. (2005), “Wavelets and Signal Proce
ssing an Application-Based Introduction”. Springer,
Berlin
Heidelberg.
[16] Mallat, S. (2009), “A Wavelet Tour of Signal P
rocessing The Sparse Way”. Academic Press, San Dieg
o,
CA.
[17] Misiti, M., Misiti, Y., Oppenheim, G., Poggi,
J.M. (2002), “Wavelet Toolbox for Use with MATLAB”.
The
Math Works, Inc., Hill Drive Natick, MA.