بهینه سازی زمانبندی در پروژه های راهسازی بر اساس تفکر ناب

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بابل

2 موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده

پروژه های راهسازی، به دلیل تکرار متناوب بسیاری از فعالیتها و ابنیه در طول فرآیند اجرا، به عنوان پروژه های خطی-تکراری شناخته می شوند. در این نوع پروژه ها وجود انقطاع کاری و بیکاری منابع، اتلاف زمان و هزینه را در بر خواهد داشت. بنابراین تنظیم برنامه زمانبندی، به گونه ای که باعث کاهش اتلاف، در زمان و هزینه پروژه شود، اهمیت فوق العاده ای می یابد. روش ارائه شده در این پژوهش برای بهینه سازی زمانبندی در پروژه های راهسازی، مبتنی بر یکی از اصول تفکر ناب درحذف اتلافها (مودا) است، و از الگوریتم ژنتیک و رویکرد NSGAII برای حل مسئله زمانبندی استفاده شده است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد به دلیل عدم قطعیتهای موجود در شرایط اجرای پروژه، نمی توان زمان و هزینه فعالیتها را به طور قطعی تعیین کرد، از دیدگاه فازی نیز به مسئله پرداخته شده است. ویژگی بارز روش پیشنهادی این است که، به واسطه توجه ویژه ای که به پیوستگی کاری بین بخشها و واحدهای مختلف گرفته، انقطاع کاری و بیکاری منابع به حداقل میزان ممکن کاهش می یابد و به این ترتیب با کاهش اتلافها می توان پروژه را یک قدم به ناب سازی نزدیکتر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scheduling optimization of highway construction projects based on Lean thinking

نویسندگان [English]

  • Saeid Hesami 1
  • Zahra Molaie 2
1
2
چکیده [English]

Highway construction projects, due to the frequent repetition of many of the activities and buildings during the execution process, are known as linear-repetitive projects. In this projects
work Interruptions and resources unemployment is causing time and cost waste. So scheduling as result to reduce time and cost waste, is extremely important. The proposed method in this study to scheduling optimization of highway construction projects is based on one of the principles of lean thinking in removal of the wastes (Muda). And Genetic Algorithm and NSGAII approach has been used to solve scheduling problems. Given that in many cases because of uncertainties in terms of project, time and cost of the activity can not determine conclusively, thus it is seen based on fuzzy approach to this problem too. The main advantage of this method is the special attention the continuity of work between units, so that work interruptions and the resources unemployment reduced to the lowest possible. Thus reducing of wastes, project will be closer to lean construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean thinking
  • Linear-repetitive projects
  • Interruption time
  • Muda
  • NSGAII Algorithm
  • Fuzzy approach
 
]1[- بانکی، م، ارومچی، ه، زویچی، الف، (1388) "ناب سازی ساخت­وساز فلسفه نوین مدیریت طرح­های عمرانی"، دومین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
]2[- ووماک، ج، دانیل، تی، (1387) "تفکر ناب، ریشه کن کردن اتلاف و ارزش آفرینی در سازمانها"، ترجمه راد نژاد، الف، نشر آموزه، ویرایش 2003، چاپ دوم.
]3[- بانکی، م، زویچی، الف، (1388) "نقدی بر برنامه ریزی رایج در طرح­های عمرانی با استفاده از فلسفه ساخت­وساز ناب"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
]4[- مرتهب، م، توسلی، ع، (1387) "بررسی بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد کارگاهی با در نظر گرفتن این
روش"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
[5]-Long,L.D, & Ohsato,A. (2009),”A genetic algorithm-based method for scheduling repetitive construction projects”. Journal of Automatic in Construction,18, PP 499-511.
[6]-Ipsilandis,P.G. (2007),”Multi objective linear programming model for scheduling linear repetitive project”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,133(6), PP 417-424.
[7]-Carr,R.I, & Meyer,W.L. (1974),”Planning construction of repetitive building units”. Journal of Construction Division,ASCE,100(3), PP 403-412.
[8]-Suhail,S.A, & Neale,R.H. (1994),”CPM/LOB: new methodology to integrate CPM and line of balance”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,120(3), PP 667-684.
[9]-Johnston,D.W. (1981),”Linear scheduling method for highway construction”.Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,107(CO2), PP 247-260.
[10]-Harris,R.B, & Ioannou,P.G. (1998),”scheduling projects with repeating activities”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,124(4), PP 269-278.
[11]-Yang,I. (2002).”Repetitive project planner resource-driven scheduling for repetitive construction projects”, PH.D Dissertation,University of Michigan,Ann,Arbor,MI.
[12]-Perera,S. (1980),”Linear programming solution to network compression”.Journal of Construction Division, ASCE,106(CO2), PP 315-326.
[13]-Selinger,S. (1980),”Construction planning for linear projects”. Journal of Construction Division, ASCE,106(CO2), PP 195-205.
[14]-Caselton,W.F, & Russel,A.D.(1988),”Extensions to liner scheduling optimization”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,114(1), PP 36-52.
[15]-Moselhi,O, & EL-Rayes,K. (1993),”Scheduling of repetitive projects with cost optimization”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,119(2), PP 681-697.
[16]-Hegazy,T, & Kamarah,E,”Efficient repetitive scheduling for high-rise construction”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,134(4),(2008),PP 253-264.
[17]-Leu,S & Hwang,S,”GA-based resource-constrained flow-shop scheduling model for mixed precast production”.Journal of Automation in Construction,11,(2002),PP 439-452.
[18]-Hyari,K &EL-Rayes,K,”Optimal planning and scheduling for repetitive construction projects”. Journal of Construction Engineering and Management,ASCE,22(1,(2006),PP 11-19.
[19]-Cho,K, Hony,T & Hyun,C,”Integrated schedule and cost model for repetitive construction process”.Journal of Construction Engineering and Management,ASCE 26(2),(2010),PP 78-88.
[20]-Maravas,A, & Pantouvakis,J,”Fuzzy repetitive scheduling method for pojects with repeating activities”,Journal of Construction Engineering and Management,ASCE ,137(7),(2011),PP 561-564.
[21]-Fang,Su, Sun,K, & Wang,Y. (2012),”GA optimization model for repetitive projects with soft logic”, Journal of Automation in Construction,21, PP 253-261.
[22]-Eshtehardian,E. Afshar,A, & Abbasnia,R. (2009),”Fuzzy-based MOGA approach to stochastic time cost trade-off problem”. Journal of Automation in Construction,18, PP 692-701.
[23]-Zahraie,B,&Tavakolan,M. (2009),”Stochastic time-cost resource utilization optimization using nondominated sorting genetic algorithme and discrete fuzzy sets”, Journal of Construction Engineering and Management,ASCE ,135(11), PP 1162-1171.
]24[- شوندی، ح،(1389) "نظریه مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و عمران"، انتشارات گسترش علوم پایه.
]25[- کیا، سید مصطفی،(1389) "منطق فازی در MATLAB "، خدمات نشر کیان رایانه سبز.
[26]-Bellman,R.E,&Zadeh,L.A.(1970),“Decision-making in a fuzzy environment”,Management Science,171,PP 41–164.
[27]-Ke,H, & Liu,B,”fuzzy project scheduling and its hybrid intelligent algorithm”. (2010), Jounal of Applied mathematical modeling,34, PP 301-308.
[28]-Okado,S, & Soper,T,”A shortest path problem on a network with fuzzy arc lengths”. (2000), Journal of Fuzzy Sets and Systems,109, PP 129-140.
[29]-Mahdavi,I.Nourifar,R.Heidarzade,A,& Mahdavi-Amiri,N. (2009), “A dynamic programming approach for finding shortest chains in a fuzzy network”, journal of Applied Soft Computing,9 (2), PP 503–511.
[30]-Okado,S, & Soper,T. (2000),”A shortest path problem on a network with fuzzy arc lengths”. Journal of Fuzzy Sets and Systems,109, PP 129-140.