دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، بهار 1394 
10. مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر

صفحه 115-128

ناصر حافظی مطلق؛ محمدعلی خلیل زاده؛ علی مقیمی