دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، مهر 1394 
بررسی اثر مدل اغتشاش بر هیدرولیک سینی غربالی

صفحه 79-86

10.22075/jme.2017.1717

نورالله کثیری؛ محمد ذات خواهی؛ جواد ایوک پور؛ محمدحسن خان اف