دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، پاییز 1394 
1. بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

صفحه 1-15

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


7. بررسی اثر مدل اغتشاش بر هیدرولیک سینی غربالی

صفحه 79-86

نورالله کثیری؛ محمد ذات خواهی؛ جواد ایوک پور؛ محمدحسن خان اف