قیمت‌گذاری و بازاریابی در یک زنجیره‌ تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی - دانشکئه مهندسی صنایع

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

همکاری در تبلیغات یک استراتژی بازاریابی است که در آن خرده فروش، تبلیغات محلی را اجرا می‌کند و تولیدکننده بخشی از کل هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند. در این تحقیق همکاری در تبلیغات و تصمیمات قیمت‌گذاری در یک زنجیره‌ی تامین دو سطحی بررسی می‌شود، که شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش است. تقاضا در این مدل تابعی از قیمت و تبلیغات است. چهار مدل بر اساس نظریه‌ی بازی، به‌منظور مطالعه‌ی تصمیم‌گیری بهینه‌ی اعضای زنجیره تحت فرضیات مختلف توسعه داده شده است. سه بازی غیرهمکاری شامل بازی-های نش، تولیدکننده رهبر و خرده‌فروش رهبر و یک بازی همکاری حالتهایی هستند که مدلها بر اساس آنها توسعه داده شده اند. در نظر گرفته می‌شوند. محدب بودن توابع هدف در هر حالت اثبات و در پایان برای هر حالت یک مثال عددی ارائه و آنالیز حساسیت انجام شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing and Cooperation in advertisment in a two levels supply chain using game thory

نویسندگان [English]

 • Ata Allah Taleizadeh 1
 • Zahedeh Cheraghi 2
چکیده [English]

Cooperation in advertising is a marketing strategy in which retailer performs local advertisements and manufacturer pays a fraction of total cost. In this paper cooperation in advertising and pricing decisions in a two-layer supply chain including single manufacturer and single retailer is investigated. In order to study the optimal decisions of chain members under different assumptions, four models based on the game theory approaches, are developed. Three non-cooperative games including, Nash, retailer-leader, manufacturer-leader and one cooperative game, are those cases under which models are developed. The convexity of the objective function of each case is proved and at the end for each case numerical example is presented and sensitivity analysis is performed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pricing
 • Advertisment
 • Nash
 • Stackelberg
 • Cooperation
 1.  

  1. SeyedEsfahani, M.M., Biazaran, M., Gharakhani, M., 2011. "A game theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retailer supply chains." European Journal of Operational Research 211 (2), 263–273.
  2. Berger, P.D., 1972. Vertical cooperative advertising ventures. Journal of Marketing Research 9 (3), 309–312.
  3. Dant, R., Berger, P., 1996. Modelling cooperative advertising decisions infranchising. Journal of the Operational Research Society 47 (9), 1120–1136.
  4. Bergen, M., John, G., 1997. Understanding cooperative advertising participation rates in conventional channels. Journal of Marketing Research 34 (3), 357–369.
  5. Kim, S.Y., Staelin, R., 1999. Manufacturer allowances and retailer pass-through rates in a competitive environment. Marketing Science 18 (1), 59–76.
  6. Karray, S., Zaccour, G., 2006. Could co-op advertising be a manufacturer’s counterstrategy to store brands? Journal of Business Research 59 (9), 1008– 1015.
  7. Karray, S., Zaccour, G., 2007. Effectiveness of coop advertising programs in competitive distribution channels. International Game Theory Review 9 (2), 151–167.
  8. Huang, Z., Li, S., 2001. “Co-op advertising models in manufacturer–retailer supply chains: A game theory approach.” European Journal of Operational Research 135 (3), 527–544.
  9. Huang, Z., Li, S., Mahajan, V., 2002. An analysis of manufacturer–retailer supply chain coordination in cooperative advertising. Decision Sciences 33 (3), 469– 494.
  10. Li, S., Huang, Z., Zhu, J., Chau, P., 2002. Cooperative advertising, game theory and manufacturer–retailer supply chains. Omega 30 (5), 347–357.
  11. Jørgensen, S., Zaccour, G., 2003b. A differential game of retailer promotions. Automatica 39 (7), 1145–1155.
  12. Jørgensen, S., Sigue, S., Zaccour, G., 2000. Dynamic cooperative advertising in a channel. Journal of Retailing 76 (1), 71–92.
  13. Jørgensen, S., Sigue, S., Zaccour, G., 2001. Stackelberg leadership in a marketing channel. International Game Theory Review 3 (1), 13–26.
  14. Berger, P., Lee, J., Weinberg, B., 2006. Optimal cooperative advertising integration strategy for organizations adding a direct online channel. Journal of the Operational Research Society 57 (8), 920–927.
  15. Jeuland, A., Shugan, S., 1983. Managing channel profits. Marketing Science, 239– 272.
  16. Jeuland, A., Shugan, S., 1988. Channel of distribution profits when channel members from conjectures. Marketing Science, 202–210.
  17. McGuire, T., Staelin, R., 1983. An industry equilibrium analysis of downstream vertical integration. Marketing Science 2 (2), 161–191.
  18. Moorthy, K., 1988. Strategic decentralization in channels. Marketing Science 7 (4), 335–355.
  19. Ingene, C., Parry, M., 1995a. Channel coordination when retailers compete. Marketing Science 14 (4), 360–377.
  20. Ingene, C., Parry, M., 1995b. Coordination and manufacturer profit maximization: The multiple retailer channel. Journal of Retailing 71 (2), 129–151.
  21. Ingene, C., Parry, M., 1998. Manufacturer-optimal wholesale pricing when retailers compete. Marketing Letters 9 (1), 65–77.
  22. Ingene, C., Parry, M., 2000. Is channel coordination all it is cracked up to be? Journal of Retailing 76 (4), 511–547.
  23. Choi, S., 1991. Price competition in a channel structure with a common retailer. Marketing Science, 271–296.
  24. Choi, S., 1996. Price competition in a duopoly common retailer channel. Journal of Retailing 72 (2), 117–134.
  25. Jørgensen, S., Zaccour, G., 1999. Equilibrium pricing and advertising strategies in a marketing channel. Journal of Optimization Theory and Applications 102 (1), 111–125.
  26. Jørgensen, S., Zaccour, G., 2003a. Channel coordination over time: Incentive equilibria and credibility. Journal of Economic Dynamics and Control 27 (5), 801–822.
  27. Yue, J., Austin, J., Wang, M., Huang, Z., 2006. Coordination of cooperative advertising in a two-level supply chain when manufacturer offers discount. European Journal of Operational Research 168 (1), 65–85.
  28. Wang, S.D., Zhou, Y.W., Min, J., Zhong, Y.G., 2011. Coordination of cooperative advertising models in a one-manufacturer two-retailer supply chain system. Computers & Industrial Engineering 61 (2011) 1053–1071.
  29. He, X., Prasad, A., Sethi, S., 2009. Cooperative advertising and pricing in a dynamic stochastic supply chain: Feedback Stackelberg strategies. Production and Operations Management 18 (1), 78–94.
  30. Szmerekovsky, J., Zhang, J., 2009. “Pricing and two-tier advertising with one manufacturer and one retailer.” European Journal of Operational Research 192 (3), 904–917.
  31. Xie, J., Neyret, A., 2009. “Co-op advertising and pricing models in manufacturer– retailer supply chains.” Computers & Industrial Engineering 56 (4), 1375–1385.
  32. Xie, J., Wei, J., 2009. “Coordinating advertising and pricing in a manufacturer–retailer channel.” European Journal of Operational Research 197 (2), 785–791.
  33. Aust, G., Buscher, U., 2012. Vertical cooperative advertising and pricing decisions in a manufacturer–retailer supply chain: A game-theoretic approach. European Journal of Operational Research 223 (2012) 473–482.