آنالیز حساسیت مصرف سوخت در حمل و نقل جاده‌ای نسبت به عوامل هندسی مسیر

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

بخش حمل و ‌نقل بیشترین سهم از مصرف دو فرآورده‌ بنزین و نفت‌گاز را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش مصرف سوخت به همراه کاهش بهره‌وری انرژی و تبدیل انرژی با ضایعات فراوان، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور وارد آورده است. علاوه بر این، افزایش قیمت انواع سوخت و سهمیه‌بندی این فرآورده‌ها، توجه به این بخش را ضروری ساخته است. در این مقاله جریان ترافیک عبوری محور گرمسار- سمنان به عنوان مطالعه موردی با استفاده از شبیه‌سازی با نرم‌افزار CORSIM مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با تغییرات در عوامل هندسی محور، تغییرات مصرف سوخت مورد تحلیل قرار می-گیرد. بخشی از اطلاعات هندسی و ترافیکی محور مورد مطالعه از طریق پیمایش مسیر و برداشت میدانی صورت گرفته است. برای اعتبارسنجی نتایج مصرف سوخت نرم‌افزار مورد استفاده نیز، آمارگیری میدانی انجام شده است که نشان‌دهنده اختلاف ناچیز مقادیر واقعی و نتایج نرم‌افزار می‌باشد. نتایج حاصل از تغییرات عوامل هندسی نشان می‌دهد تغییر هم‌زمان در شیب و حذف قوس‌های مسیر بیشترین تاثیر را درکاهش مصرف سوخت خودروها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط‌زیست را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of fuel consumption in highways by intention to road geometrical parameters

نویسندگان [English]

  • Gholamali Shafabakhsh
  • Fatemeh Shahosseini
چکیده [English]

Transportation sector accounts for the largest part in consumption of gasoline and gas oil. Increase in fuel consumption along with decrease in energy efficiency as well as energy conversion with high waste has caused irreparable damages to environment and economical- social development. In addition, raising the price of all types of fuels and rationing these products, has made it necessary to pay attention to this section. In this paper, traffic flow of Garmsar-Semnan road in Iran as a case study will be analysed using simulation by CORSIM software. Then, by changing geometrical parameterss in the road, the changes in fuel consumption will be examined. Geometrical and traffic information related to the road under study has been obtained through measurement in the path and field perception. Furthermore, to validate the results of the fuel consumption of used software, a field survey was conducted which indicates slight difference between the actual values and the results of the software. The results of the changes in geometrical factors show that simultaneous change in slope and elimination of curves in this road will have the greatest impact in reducing fuel consumption of the vehicles and consequently reducing the environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Fuel
  • Environmental Pollution
  • Geometrical Factors
  • CORSIM Software
[1] Sone, C.H. (2010), (The Effects of Behavioral, Geometric and Heavy Vehicle Traffic Flow Characteristics on Capacity and Emissions at Roundabouts), M.S, The University of Texas at Arlington, USA.
[2] Zhen, H., Xiaoliang, M. (2009), “Integration of Emission and Fuel Consumption with Traffic Simulation Using a Distributed Framework”, 12th International IEEE Conference on Intelligent Transportation, Systems, USA, October 3-7.
[3] Cicero-Fernández, P., R. Long, R.J., Winer, M.A. (1997). Effects of Grades and Other Loads on On-Road Emissions of Hydrocarbons and Carbon Monoxide, Journal of Air & Waste Management, ISSN 1047-3289.
[4] Kim, S.O., Benekohal, R.F. (2005). Comparison of Control Delay from CORSIM and the Highway Capacity Manual (HCM 2000) for Oversaturated Signalized Intersections, Journal of Transportation Engineering, Vol.131, No.12, pp.917-923.
]5[ حاجی­حسینلو، م.، شریفیان، م.، فرهادیان، ا.، (1387)، بهبود جریان ترافیک با استفاده از نرم­افزار شبیه­سازی CORSIM (مطالعه موردی میدان صنعت)، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه.
]6[ حاجی­حسینلو، م.، شریفیان، م.، پاک­روشن، ب. (1389)، تحلیل ترافیکی شبکه­های درون­شهری با استفاده از نرم­افزار شبیه­سازی CORSIM (مورد مطالعه: خیابان شهید دستغیب شهر تهران)، فصل­نامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 16، صفحه 11-24.
]7[ روزیخواه، حسین. (1381)، شبیه­سازی جریان ترافیک در تقاطع­های بدون چراغ به وسیله نرم­افزار CORSIM و کالیبره نمودن آن‌، پایان­نامه کارشناسی­ارشد راه­وترابری، دانشکده فنی­، دانشگاه تهران.
]8[ ترازنامه انرژی وزارت نیرو، سال 1389.
[9] Talor, Y.W., M.A.P., Gipps, P.G. (1989), Micro Computer In Traffic Engineering, Research Studies PressLTD, John Wiley & Sons INC.
[10] Https://www.googleearth.com, 2013.
]11[ شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت، "اطلاعات حمل­ونقل و انرژی کشور"، 1388.