تدوین نقشه استراتژی مدیریت زنجیره تامین با ترکیب نمودار حلقه علی و کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

امروزه سازمان ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه ها بهترین عملکرد را داشته باشند، می توانند از توانمندی های محوری سایر سازمان ها به منظور بهینه سازی قابلیت ها و افزایش اثربخشی یکدیگر بهره گرفته و سطح رضایت مندی مشتریان خود را ارتقاء دهند. این مشارکت نیازمند یک نظام مدیریت دقیق و نظام مند و جهت دهی اهداف اجزای زنجیره در یک راستای مشترک می باشد که در صورت بی توجهی به آن سازمان رو به زوال گرویده و در نتیجه سهم رقابتی خود را به رقبا می دهد. نظام مدیریت عملکرد باید توسعه متوازن در سازمان را تسهیل نموده و نقش اساسی در مدیریت و تخفیف تعارضات درون سازمانی ایفا نماید. علاوه براین، باید در کنار پرداختن به سنجه های مالی، از قدرت بازتاب مشخصه های مزیت ساز در محیط های تجاری نوین نیز برخوردار بوده و فراتر از استانداردهای مالی، مقولاتی همچون توسعه نیروی انسانی، خلق دانش، نوآوری، توسعه و ارتقای فرایندها را نیز مدنظر قرار دهد. مهم تر از آن، سیستم مدیریت عملکرد باید با چشم اندازها و استراتژی ها در پیوند باشد. قابلیت های کارت امتیازی متوازن، در پوشش موارد یاد شده سبب گردیده به رویکردی محبوب جهت مدیریت عملکرد مبدل شود. در این مقاله ضمن اشاره به برخی محدودیت های کارت امتیازی متوازن و برشمردن ظرفیت های رویکرد پویایی-های سیستم، چارچوبی جهت تلفیق نمودار حلقه علی و کارت امتیازی متوازن به عنوان راهکاری جهت تدوین نقشه استراتژی پیشنهاد شده و پس از رسم نمودار حلقه علت و معلولی و ایجاد کارت امتیازی متوازن مدیریت زنجیره تامین، نقشه استراتژی آن به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating supply chain management strategy map with using causal loop diagram and balanced scorecard

نویسندگان [English]

  • Amir Torbati
  • Mohammad ali Arsanjany
  • Hamed Mehryar Irdimosa
چکیده [English]

Nowadays, organizations can use of main capabilities and competencies of other organizations to optimize abilities and increase the effectiveness of each other and elevate level of their customer satisfaction instead of having the best performance in all fields themselves. This participation requires an accurate and systematic management system and directing components’s goals of the chain in a common way as if it’s been neglected cause organization misses it’s competitive advantages and thus gives it’s competitive share to other competitors. Performance management system should facilitate balanced development in organization and play a key role in managing and mitigating conflicts within it. Moreover, it’s expected from Performance management system beside attention to financial measures, be able to reflect the characteristics that make advantages in modern business environment also beyond the financial standards, can consider other issues such human resources development, knowledge creation, innovation, processes development and promotion. More importantly, the performance management system should be linked with the vision and strategies. Balanced scorecard capabilities in covering the cases mentioned above cause it become a popular approach for performance management. This article points out some limitations of balanced scorecard approach and some potential and capacities of system dynamics as well, furthermore propose a new framework that is combining system dynamics causal loop diagram and balanced scorecard as a solution to improve the process of formulating a strategy map. Finally, after drawing the supply chain management causal loop diagram and creating balanced scorecard in related to it, supply chain management strategy map is achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Balance Score Card (BSC)
  • System Dynamics
  • Causal Loop Diagram
  • Strategy Map
 
[1] هارتموت استدلر، کریستوف کیلگر. "مدیریت زنجیره تامین برنامه­ریزی پیشرفته". ترجمه نسرین عسگری، رضا زنجیرانی فراهانی. (تهران، انتشارات ترمه، 1381)
[2] کاظمی، رضی (ودیگران). "ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از یک مدل جدید کارت امتیازی متوازن". سومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین. 1388.
[3]  Takikonda L., Takikonda R., “We Need Dynamic Performance Measures”, Management Accounting, 80 (3), 49-51. (1998).
[4] آذر، عادل و همکاران "طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری" فصلنامه مدرس علوم انسانی- پژوهشهای مدیریت در ایران  دوره 14، شماره 4، زمستان 1389.
[5]  Hugos M., “Essentials of Supply Chain Management”, (2003).
[6]  Sunil Ch, Meindi P., “Supply Chain”, Second Edition, Upper Saddle River, NJ: prentice - Hall, INC., Chapter, (2003).
[7]  Paolo P., Dolfo P., “Inventory Management in Supply Chains: A Reinforcement Learning Approach”, Production Economics, (2002).
[8]  Simchi D., Kaminsky P., & Simchi E., “Managing the Supply Chain”, (2004).
[9]  Kaplan R., Norton D., “The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review, 70 (1), 71-79. (1992).
[10]  Niven p.r., “Balanced Scorecard, Step by Step, Maximizing Performance and Maintaining Results”, Second Edition, wiley inc, (2006).
[11]  Bhagwat R., Kumar Sharma T., “Performance Measurement of Supply Chain Management: A Balanced Scorecard Approach”, Computer & Industrial Engineering, (2007).
[12]  Abran A., Buglione L., “A Multidimensional Performance Model for Consolidating Balanced Scorecards”,  Advances in Engineering Software, (2003).
[13]  ابن­رسول، سید اصغر. طرهانی، فرزاد. و لطفی، اسماعیل. "روش پیاده سازی و توسعه­ی مدل کارت امتیازی متوازن در سازمان­های صنعتی". سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. 1387.
[14] Bunting, J. (2010). The Unvarnished Truth: Why Balanced Scorecards & Performance Management Efforts Fail. Retrieved from www.strategyexecutionblog.com.
[15] Kaplan R., Norton D., “the Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action”, Boston, Massachusetts. Harvard Business School Press, MA. (1996).
[16] Kaplan R., Norton D., “Having trouble with your strategy? Then map it.”, Harvard Business Review, , 78 (5), 167-176. (2000).
[17] Forrester J. W., “Industrial dynamics”, The MIT Press & John Wiley & Sons. Inc, (1991)
[18] سوشیل. "پویایی‌های سیستم". ترجمه ابراهیم تیموری، علیرضا نورعلی و نریمان ولی­زاده. (تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،1387). ص180-160
[19]  Akkermans H., Von Oorschot K., “Developing a Balanced Scorecard with System Dynamics”, Journal of the Operational Research Society May. (2002)
[20] Torbati, A., & Nowrang, A. (2011). Designing a conceptual model of supply chain management to formulate a strategy map, balanced scorecard combined with causal loop diagrams. Amad thought Journal.5(1). 124-137.
[21] Bianchi, C., & Montemaggiore, B. (2008). Enhancing strategy design and planning in public utilities through “dynamic” balanced scorecards: insights from a project in a city water company. System Dynamics Review, 24: 234-242.
[22] Akkermans, H., & Oorschot, V. K. (2004). Developing a Balanced Scorecard with System Dynamics, Journal of the Operational Research Society. 54(56), 931-941.
[23] Steen, N., & Erland, N. H. (2008). System Dynamics Modeling For A Balanced Scorecard: Computing The Influence Of Skills, Customers And Work In Process On The Return On Capital Employed. Management Research News: 31(3).
[24]  Nielsen S., Nielsen E.H., “System Dynamic Modeling for a Balanced Scorecard: A Case Study”, Annual Congress of the EAA March 22-25, Dublin Ireland. (2006)
[25]  Chan, F.T.S., “Performance Measurement in a Supply Chain”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2003).
[26]  شکاری، امیر. فلاحیان، سهیل و صادقی چمازین، محمد. " ارزیابی پیاده سازی ناب در زنجیره تامین با استفاده از شاخص­های اندازه گیری عملکرد". دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین. 1385.
[27]  انجمن لجستیک ایران، "ماهنامه علمی– تخصصی لجستیک و زنجیره تامین". سال اول. شماره هفتم. 1387.
[28] فضل الهی، سمیرا. "اندازه گیری عملکرد و عارضه­یابی سیستم لجستیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت خودروساز)". سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. 1387.
[29]  اسفندیاری،ع، "حذف اتلاف، راهبردی کلیدی­زنجیره تامین". دومین­کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره­تامین. 1385.
[30] معنوی زاده، ندا (ودیگران). " اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران". دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره ی تامین. 1385.
[31] Hartmut S., Christoph K., “Supply Chain Management and Advanced Planning”, (2005).
[32]  Cal J., Liu X., Xiao Z., “Improving Supply Chain Performance Management: A Systematic Approach to Analyzing Interactive KPI Accomplishment”, Decision Support System, (2009).
[33] Levary R., “supply chains through Information Technology”, Industrial Management, (2000).
[34]  Cousins P.D., Menguc B., “The Implications of Socialization and Integration in Supply Chain Management”, Journal of Operation Management, (2006).
[35] Pagell M.,“Understanding the Factors that Enable and Inhibit the Integration of Operations, Purchasing and Logistics”, Journal of Operations Management, (2004).
[36]  Arshinder, Kanda A., Deshmukh S.G., “Supply Chain Coordination: Perspective, Empirical Studies and Research Directions”, Int, J, Production Economics, (2008).
[37]  Capar I., “A Supply Chain Performance System: A Case Study In Automotive Industry”, Graduate School of Engineering and Natural Sciences, (2002).
[38]  Weitz B.A., Jap S.D., “Relationship Marketing and Distribution Channels”, Journal of the Academy of Marketing Sciences, (1998).
[39]  Bukh P.N., Malmi T., “Re-Examining the Cause and Effect Principle of the Balanced Scorecard, in Accounting in Scandinavia – The Northern Light”, Copenhagen Business School Press. (2005).
[40] Kim D.H., “From Key Success Factors to Key Success Loops.” The Systems Thinker, 8(5), 68-76. (1997).