ارایه یک مدل ریاضی جهت بهینه‏ سازی عملیات شبکه انتقال گاز

نویسندگان

دانشگاه شمال

چکیده

طراحی وساختن سیستمها و تجهیزات فنی موجود در پالایشگاه‏ها،خطوط لوله گاز و نفت و ایستگاه‏های عملیاتی تقویت فشار، از منظر اقتصادی همواره با صرف هزینه‏ های هنگفتی همراه می‏باشد. از این جهت مدیران در سطوح مختلف خواهان ارایه روشهایی برای کنترل هزینه‏ ها، چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره‏ برداری از مراکز تولید و توزیع هستند. انتخاب دستگاه‏های عملیاتی در ایستگاه‏های عملیاتی تقویت فشار، عموما توسط بهره برداران بدون لحاظ کردن انواع هزینه‏ ها انجام می‏شود. در این پژوهش یک مدل برنامه ‏ریزی غیر خطی صحیح آمیخته در حالت قطعی، برای کمینه ‏سازی هزینه‏ های عملیاتی ایستگاه‏های تقویت فشار در شبکه توزیع اصلی گاز رسانی ارایه می‏گردد. هدف عبارتست از انتخاب بهینه دستگاه‏های عملیاتی که همان توربو کمپرسورها می‏باشند، بگونه‏ ای که هزینه ‏های عملیاتی به کمترین مقدار خود برسند و در عین حال تقاضای مشتری برآورده گردد. هزینه ‏های عملیاتی شامل هزینه ‏های سوخت مصرفی، تعمیرات، جانبی (هزینه تجهیزات فرعی برای در سرویس ماندن دستگاه‏ها) و هزینه جریمه ‏ای می‏باشد. با در نظر گرفتن منطقه 9 عملیات انتقال گاز کشور به عنوان محل انجام مطالعه موردی نتیجه کلی حاکی از آن است که مدل در مقایسه با انتخاب موردی دو تن از بهره برداران خبره توانسته در مجموع هزینه کلی را به میزان تقریبی 14 درصد کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model to Optimize the Operation of a Gas Distribution Network

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Ebrahimi
  • Ahmad J. Afshari
چکیده [English]

Designing and manufacturing of technical systems and devices in refineries, oil and gas pipelines and gas booster stations is associated with huge costs from an economic point of view. Hence, managers at industry section, especially oil and gas industry, seek ways to control the production and distribution costs. Generally speaking, at distribution section, selection of operational appliances by operators in gas booster stations to be run, would be done without considering various kinds of cost. In this research, a deterministic mixed integer program is presented to minimize the operational costs in gas booster stations of a gas distribution network. The objective is to select operational appliances, turbo-compressors here, such that minimize the operational costs while customer demands are met. Operational costs are include consumed fuel costs (fuel exploded in gas turbine combustion chambers to yield the torque power to run the gas compressor), maintenance and repair costs, startup costs (generally the electrical costs used for running the electro air compressors which provide the compressed air), and penalty costs. Considering the gas transmission operating region no.9 as a case study, the result is that the model could minimize the total costs about 14% in comparison with the selection of two chief operators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational appliances
  • gas booster station
  • dispatching center
  • mixed integer nonlinear programming
 
[1] Martin, A., Möller, M., Moritz, S. (2006). "Mixed integer models for the stationary case of gas network optimization". Mathematical programming, 105(2-3), 563-582.
[2] Borraz-Sánchez, C.,  Haugland, D. (2011). "Minimizing fuel cost in gas transmission networks by dynamic programming and adaptive discretization". Computers & Industrial Engineering, 61(2), 364-372.
[3]Gopal, V. N. (1979). "Techniques to optimize fuel and compressor combination selection". In American Gas Association Transmission Conference.
[4] Zimmer, H. I., Boswell, M. H., Gemoets, E. E. (1975). "Calculating optimum pipeline operations". In Pipelines in Adverse Environments: A State of the Art, 280-293, ASCE.
[5] Carter, R. G. (1998). "Pipeline optimization: Dynamic programming after 30 years". In PSIG Annual Meeting. Pipeline Simulation Interest Group.
[6] De Wolf, D.,  Smeers, Y. (2000). "The gas transmission problem solved by an extension of the simplex algorithm". Management Science, 46(11), 1454-1465.
[7] El-Mahdy, O. F. M., Ahmed, M. E. H.,  Metwalli, S. (2010). "Computer aided optimization of natural gas pipe networks using genetic algorithm". Applied Soft Computing, 10(4), 1141-1150.
[8] Percell, P. B.,  Ryan, M. J. (1987). "Steady state optimization of gas pipeline network operation". In PSIG Annual Meeting. Pipeline Simulation Interest Group.
[9] Abbaspour, M., Chapman, K. S.,  Krishnaswami, P. (2005). "Nonisothermal compressor station optimization". Journal of energy resources technology, 127(2), 131-141.
[10] Maturana, S., Ferrer, J. C.,  Barañao, F. (2004). "Design and implementation of an optimization-based decision support system generator". European Journal of Operational Research, 154(1), 170-183.
[11] Levary, R. R.,  Dean, B. V. (1980). "A natural gas flow model under uncertainty in demand". Operations Research, 28(6), 1360-1374.
[12]Chin, L.,  Vollmann, T. E. (1992). "Decision support models for natural gas dispatch". Transportation journal, 32(2), 38-45.
[13] Edgar, T. F., Himmelblau, D. M. (2001). "Optimization of chemical processes". McGraw-Hill.
[14] Edgar, T. F., Himmelblau, D. M.,  Bickel, T. C. (1978). "Optimal design of gas transmission networks". Society of Petroleum Engineers Journal, 18(02), 96-104.
[15] Contesse, L., Ferrer, J. C.,  Maturana, S. (2005). "A mixed-integer programming model for gas purchase and transportation". Annals of Operations Research, 139(1), 39-63.
[16] Pratt, K. F.,  Wilson, J. G. (1984). "Optimisation of the operation of gas transmission systems". Transactions of the Institute of Measurement and Control, 6(4), 261-269.
[17] Ruan, Y., Liu, Q., Zhou, W., Batty, B., Gao, W., Ren, J.,  Watanabe, T. (2009). "A procedure to design the mainline system in natural gas networks". Applied Mathematical Modelling, 33(7), 3040-3051.
[18] Üster, H.,  Dilaveroğlu, Ş. (2014). "Optimization for design and operation of natural gas transmission networks". Applied Energy, 133, 56-69.
[19] Alinia Kashani, A. H.,  Molaei, R. (2014). "Techno-economical and environmental optimization of natural gas network operation". Chemical Engineering Research and Design, In press.
[20] American Society of Civil Engineers. Task Committee on Engineering Practice in the Design of Pipelines. (1975). "Pipeline design for hydrocarbon gases and liquids", Report of the Task Committee on Engineering Practice in the Design of Pipelines. American Society of Civil Engineers.
[21] Mitchell Jr, Z. W. (1998). "A statistical analysis of construction equipment repair costs using field data & the cumulative cost model", Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.