دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، بهار 1395 
5. اثر اندرکنش خاک- سازه بر تقاضاهای لرزه ای سازه در روندهای طراحی و ارزیابی

صفحه 49-67

10.22075/jme.2017.1751

جواد واثقی امیری؛ لیلا خان محمدی؛ محمدعلی قناد؛ محمدرضا داودی