دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، فروردین 1395 
اثر اندرکنش خاک- سازه بر تقاضاهای لرزه ای سازه در روندهای طراحی و ارزیابی

صفحه 49-67

10.22075/jme.2017.1751

جواد واثقی امیری؛ لیلا خان محمدی؛ محمدعلی قناد؛ محمدرضا داودی