مدل سازی پلیمریزاسیون متیل متاکریلات در یک راکتور لوله ای با استفاده از مدل توانی برای تعیین توزیع سرعت

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

توزیع سرعت در داخل راکتور لوله ­ای به طور قابل توجهی بر روی محصولات خروجی از راکتور تاثیر می­ گذارد. به منظور بدست ­آوردن رابطه توزیع سرعت، می ­توان از مدل­های رئولوژیکی استفاده کرد که یکی از پراستفاده­ ترین این مدل­ها، مدل توانی است. از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین پارامترهایی که در رابطه توزیع سرعت مدل توانی دیده می ­شود، پارامتر n است.  در این تحقیق به بررسی تاثیر پارامتر n بر روی توزیع سرعت در جریان آرام و همچنین تاثیر آن بر روی درصد تبدیل یک راکتور لوله ­ای که در آن پلیمرازسیون متیل متاکریلات انجام می­ شود، پرداخته شده است. علاوه بر این به کمک یک رئومتر، به بررسی رئولوژیکی محلول­های خروجی از راکتور و ورودی به راکتور پرداخته شده و با انجام برازش منحنی، مقدار پارامتر n محلول داخل راکتور برابر 0.8403 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می­ دهند که با افزایش پارامتر n ، الگوی حرکت به الگوی مخلوط­ شونده نزدیک می شود. همچنین مشاهده می شود که با کاهش پارامتر n ، درصد تبدیل افزایش یافته و در n=0 بیشترین درصد تبدیل برای راکتور، موجود است. به عبارت دیگر، درصد تبدیل بدست آمده برای حالت n=0 بسیار به درصد تبدیل در حالت پلاگ نزدیک است و می­ توان نتیجه گرفت که در این حالت توزیع سرعت به صورت پلاگ است. در انتهای کار با توجه به مقدار پارامتر n تخمینی ، به مدلسازی راکتور پرداخته شده و میزان درجه تبدیل در این مدل­سازی برابر 69.66 % بدست آمده است و با توجه به نزدیکی این مقدار به مقدار تجربی موجود در مقاله آقای فان و همکاران (65 %) ، نتیجه می­ شود که مدل­سازی انجام­ گرفته، مناسب و قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of methyl methacrylate Polymerization in a tubular reactor by utilize Power law model for determination of velocity profile

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Rostami
  • Keyvan Shayesteh
چکیده [English]

Significantly velocity profile in tubular reactors is affect in outlet products. In order to obtain velocity profile, rheological models can be used. One of them is Power law model. One of the most important and effective parameters that it can be observed in this model is the n parameter. In this work, investigations of influence n on velocity profile in laminar flow and on conversion of a tubular reactor that Methyl Methacrylate polymerization occurs in the reactor are presented. Furthermore, this study is investigated rheological properties of outlet and inlet solution of the reactor with a rheometer and the value of n is estimated 0.8403 by curve fitting. The results indicate that with increasing the value of n, the pattern of motion is close to mixed. In addition, it can be observed that the conversion increases with decreasing the value of n and there exist maximum of conversion for the reactor in n=0. In other words, the conversion in n=0 is very close to the conversion in plug flow pattern and this means that in this situation velocity profile is plug flow. In the last part of this work, by the value of n that has been estimated, a modeling of the reactor is presented. The obtained conversion from modeling is 69.66 % and this value is very close to empirical conversion from paper Fan et al (65 %), and this means the modeling is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Tubular reactor
  • Power law model
  • Methyl methacrylate
  • Laminar flow
  • Velocity profile
 
[1] Banu, I., (2009). “Modeling and optimization of tubular polymerization reactors”. Université Claude Bernard-Lyon I.
[2] Lynn, S. and J.E. Huff., (1971). “Polymerization in a tubular reactor”. AIChE Journal. 17(2): p. 475-481.
[3] Kleinstreuer, C. and S. Agarwal., (1986). “Coupled heat and mass transfer in laminar flow, tubular polymerizers”. International journal of heat and mass transfer. 29(7): p. 979-986.
[4] Chen, C. and E. Nauman., (1989). “Verification of a complex, variable viscosity model for a tubular polymerization reactor”. Chemical engineering science. 44(1): p. 179-188.
[5] Fan, S., Gretton-Watson, S., Steinke, J., Alpay, E., (2003). “Polymerization of methyl methacrylate in a pilot-scale tubular reactor: modeling and experimental studies”. Chemical engineering science. 58(12): p. 2479-2490.
[6] Baillagou, P. and D. Soong., (1985). “Molecular weight distribution of products of free radical nonisothermal polymerization with gel effect. Simulation for polymerization of poly (methyl methacrylate). Chemical engineering science. 40(1): p. 87-104.
[7] Baillagou, P. and D. Soong., (1985). “Major factors contributing to the nonlinear kinetics of free-radical polymerization”. Chemical engineering science. 40(1): p. 75-86.
[8] Pinto, J. and W. Ray., (1995). “The dynamic behavior of continuous solution polymerization reactors—VII. Experimental study of a copolymerization reactor”. Chemical engineering science. 50(4): p. 715-736.
[9] Soroush, M. and C. Kravaris., (1992). “Nonlinear control of a batch polymerization reactor: an experimental study”. AIChE journal. 38(9): p. 1429-1448.
[10] Perry, R.H., D.W. Green, and J.O. Maloney., (1984). “Perry's chemical engineer's handbook, in Perry's chemical engineer's handbook”. McGraw-Hill Book.
[11] Treybal, R.E. and E. Treybal Robert., (1968). “Mass-transfer operations”. Vol. 3. McGraw-Hill New York.
[12] Fogler, H.S., (1999). “Elements of chemical reaction engineering”. McGraw-Hill New York.
[13] Nauman, E.B., (2002). “Chemical reactor design, optimization, and scaleup”. Wiley New York etc.
[14] Scorah, M., R. Dhib, and A. Penlidis., (2006). “Modelling of free radical polymerization of styrene and methyl methacrylate by a tetrafunctional initiator”. Chemical engineering science. 61(15): p. 4827-4859.
[15] Garg, R.K., M. Vashishta, and V. Srivastava., (2007). “A Modeling Approach to Reaction of Non-Newtonian Fluids in Tubular Reactor”. Polymer-Plastics Technology and Engineering. 46(10): p. 965-971.
[16] Levenspiel, O., (1972). “Chemical reaction engineering”. Vol. 2. Wiley New York etc.
[17] Bird, R., W. Stewart, and E. Lightfoot., (1960). “Transport Phenomena”. Wiley New York etc.
[18] Merrill, L.S. and C.E. Hamrin., (1970). “Conversion and temperature profiles for complex reactions in laminar and plug flow”. AIChE Journal. 16(2): p. 194-198.
[19] Chhabra, R.., (1999). “Laminar boundary layer heat transfer to power law fluids: an approximate analytical solution”. Journal of chemical engineering of Japan. 32(6): p. 812-816.
[20] Chhabra, R.P. and J.F. Richardson., (1999). “Non-Newtonian Flow: Fundamentals and Engineering Applications”. Butterworth-Heinemann.