دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، دی 1395 
طراحی کنترلر بهینه فشار در یک تونل باد فراصوت دمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 155-169

10.22075/jme.2017.2476

مهرداد بزاززاده؛ مجتبی دهقان منشادی؛ امین نظریان شهربابکی؛ علی شهریاری