بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه‌جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه‌ای‌ با دو منبع گرم دایره‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در مطالعه حاضر، جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی در جابه‌جایی توام نانوسیال آب-اکسید آلومینیم با خواص متغیر در محفظه‌ای با دومنبع گرم دایره‌ای به‌صورت عددی بررسی شده است. دیواره‌های عمودی محفظه و دیواره‌ی بالایی که متحرک است در دمای Tc و منابع گرم در دمای Th (Tc < Th) می‌باشند و دیواره‌ی پایینی عایق است. برای تحلیل جابه‌جایی توام از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است. مطالعه برای کسر حجمی نانوذرات بین صفر تا 04/0، اعداد ریچاردسون 01/0، 1/0، 1، 10 و 100 و عدد گراشف 104 انجام شده است. در تمامی اعداد ریچاردسون، عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد. همچنین در تمامی اعداد ریچاردسون، انتروپی کل با افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical study of mixed convection and entropy generation in enclosure with two circular heat source filled with nanofluid

نویسندگان [English]

  • hossein khorasanizadeh
  • Alireza Aghaei
  • Hamidreza Ehteram
چکیده [English]

Numerical study of mixed convection and entropy generation in enclosure with two circular heat source filled with nanofluid


Abstract- In this study, entropy generation and mixed convection fluid flow and heat transfer of Al2O3-water nanofluid with variables properties in enclosure with two circular heat source that are kept at costant tempreature of Th is numerically investigated. The top and vertical walls of the enclosure are maintained at constant temperature of Tc (Tc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nanofluid
  • Entropy Generation
  • variables properties
  • circular heat source
  • Mixed convection
  • numerical study
 
[1]  Mahmoodi, M. (2011). “Mixed convection inside nanofluid filled rectangular enclosures with moving bottom wall”. Thermal Science, Vol. 15, pp. 889–903.
[2]  Sheikhzadeh, G.A., Ebrahim Qomi, M., Hajialigol, N., Fattahi, A. (2012). “Numerical study of mixed convection flows in a lid-driven enclosure filled With nanofluid using variable properties”. International Results in Physics, Vol. 2, pp. 5–13
[3]  Pishkar, I., Ghasemi, B. (2012). “Cooling enhancement of two fins in a horizontal channel by nanofluid mixed convection”. International Journal of Thermal Sciences, Vol. 59, pp. 141-151
[4]  Abbasian Arani, A.A., MazroueiSebdani, S., Mahmoodi b, M.,Ardeshiri, A., Aliakbari. M. (2012). “Numerical study of mixed convection flow in a lid-driven cavity with sinusoidal heating on sidewallsusing nanofluid” Superlattices and Microstructures, Vol. 51, pp. 893–911
[5]  Dagtekin, E., Oztop, H.F., Bahloul, A. (2007). ''Entropy generation for natural convection in Γ-shaped enclosures''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 34, pp. 502–510.
[6]  Varol, Y., Oztop, H.F., Koca, A. (2008). ''Entropy generation due to conjugate natural convection in enclosures bounded by vertical solid walls with different thicknesses''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, pp. 648–656.
[7]  Famouri, M., Hooman, K. (2008). ''Entropy generation for natural convection by heated partitions in a cavity''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, pp. 492–502.
[8]  Mukhopadhyay, A. (2010). ''Analysis of entropy generation due to natural convection in square enclosures with multiple discrete heat sources''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, pp. 867–872.
[9]  Shahi, M., Mahmoudi, A.H., Honarbakhsh Raouf, A. (2011). ''Entropy generation due to natural convection cooling of a nanofluid''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 38, pp. 972–983.
[10]   Khorasanizadeh, H., Amani, J., Nikfar, M. (2012). ''Numerical investigation of Cu-water nanofluid natural convection and entropy generation within a cavity with an embedded conductive baffle''. Scientia Iranica, Vol. 19, pp. 1996–2003.
[11]   Mahmoudi, A.H., Pop, I., Shahi, M., Talebi, F. (2013). ''MHD natural convection and entropy generation in a trapezoidal enclosure using Cu–water nanofluid''. Computers & Fluids, Vol. 72, pp. 46–62
[12]   Abbasian Arani, A.A., Amani, J. (2012). “Experimental study on the effect of TiO2–water nanofluid on heat transfer and pressure drop”. Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 42, pp. 107-115.
[13]   Abbasian Arani, A.A., Amani, J. (2013). “Experimental investigation of diameter effect on heat transfer performance and pressure drop of TiO2–water nanofluid”. Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 44, pp. 520-533.
[14]   Abu-Nada E. (2009). “Effects of variable viscosity and thermal conductivity of Al2O3–water nanofluid on heat transfer enhancement in natural convection”. Int J Heat Int J Heat Fluid Flow; Vol. 30, pp. 679–690.
[15] Bejan, A. (1995). Entropy Generation Minimization, CRC Press, New York.
[16] Brinkman H.C. (1952). The viscosity of concentrated suspensions and solution, The Journal of Chemical Physics, Vol. 20, pp. 571–581.
[17] Chon, C.H, Kihm, K.D., Lee, S.P., Choi, S.U.S. (2005). “Empirical correlation finding the role oftemperature and particle size for nanofluid (Al2O3) thermal conductivityenhancement’’. Applied Physics Letters, Vol. 87, pp. 107-110.
[18] S.V. Patankar, )1980(. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere, McGraw-Hill, Washington DC.
[19]  Chamkha, A.J., Abu-Nada, E. (2012). “Mixed convection flow in single- and double-lid driven square cavities filled with water–Al2O3 nanofluid: Effect of viscosity models’’. European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. 36, pp. 82–96.
[20]   Oliveski, R.D.C., Macagnan, M.H. and Copetti, J.B. (2009). ‘‘Entropy generation and natural convection in rectangular cavities’’, Applied. Thermal Engineering, Vol. 29, pp. 1417–1425.