دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، تابستان 1395 
5. شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

صفحه 63-78

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


6. اثرآرایش میلگرد بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه

صفحه 79-92

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام


9. ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

صفحه 111-121

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی بهشتی نیا؛ رضا رفیعی پور