دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، تیر 1395 
شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

صفحه 63-78

10.22075/jme.2017.1763

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

صفحه 111-121

10.22075/jme.2017.1767

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی بهشتی نیا؛ رضا رفیعی پور