بررسی عددی تأثیر گردابه‌ها بر روی افت فشار و تلفات جریان در داخل کانال با انبساط تدریجی صفحه‌ای‏

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر و نقش شکل گیری گردابه‌های متقارن و نامتقارن و تعداد آنها بر روی افت فشار و تلفات جریان در تبدیلات واگرای تدریجی می‌باشد. برای ایجاد گردابه‌های متقارن و نامتقارن، جریان آرام سیال نیوتنی در داخل کانال با انبساط تدریجی صفحه‌ای برای نسبت انبساط 1:3 شبیه سازی شده است. گسسته سازی معادلات حاکم با به کارگیری روش عددی حجم محدود در حالت دو بعدی انجام گرفته است. همچنین برای ترکیب متغیر‌های سرعت و فشار از الگوریتم پیزو بر روی شبکه ثابت استفاده گردیده است. برای مطالعه اثرات گردابه‌ها، بررسی و محاسبه ضرایب فشار و تلفات برای محدوده وسیعی از زوایای انبساطی و در اعداد رینولدز مختلف انجام گرفته است. برای ارزیابی صحت انجام این تحقیق، نتایج بدست آمده از زاویه انبساطی 90 درجه با تحقیقات گذشته مقایسه گردیده است؛ که دارای مطابقت بسیار خوبی با مطالعات گذشته می-باشد. خطوط جریان و کانتورهای فشار برای تحلیل و درک بهتر دینامیک جریان ترسیم شده است. برای بررسی نقش تقارن و عدم تقارن گردابه‌ها و نیز اثر تعداد گردابه‌ها، نمودارهای مربوط به تغییرات فشار بر روی خط مرکزی کانال، ضرایب فشار و تلفات به صورت تابعی از زاویه انبساطی و عدد رینولدز ترسیم و تحلیل گردیده است. نکته قابل توجه این است که برای جریان سیال در داخل کانال با انبساط تدریجی صفحه‌ای، ضرایب فشار و تلفات در زاویه انبساطی 53 درجه، مستقل از عدد رینولدز می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of vortices effect on the pressure drop and flow loss in a channel with planar gradual expansion

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohsen Shahmardan
  • Mahmod Norouzi
  • Amin Shahbani-Zahiri
چکیده [English]

The main object of current study is investigation of influence and role of symmetric and asymmetric vortices formation and number of them on the pressure drop and losses of flow in gradual expansions. For creating symmetric and asymmetric vortices, laminar flow of Newtonian fluid is simulated in a channel with a planar gradual expansion for the expansion ratio of 1:3. Discretization of the governing equations is performed with utilization finite volume method (FVM) in two-dimensional. Also, the velocity and pressure are coupled based on the PISO algorithm on a collocated mesh. To study effect of vortices, analyze and calculation of pressure and loss coefficients has been done for a wide range of expansion angles and in different Reynolds numbers . Therefore, to assess the validity of this study, results from the expansion angle of 90° are compared with past researches, which is in very good agreement with previous studies. Streamlines and pressure contours for the analysis and understanding of flow dynamics is depicted. To investigate the role of symmetry and non-symmetric of vortices and the effect of the number of vortices, graphs of pressure changes on the central line of the channel, pressure and loss coefficients have been traced and analyzed as a function of expansion angle and Reynolds number. The remarkable point in this study is that the pressure and loss coefficients in the expansion angle of 53 degrees are independent of the Reynolds number for fluid flow through the planar gradual expansion channel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vortices
  • Pressure Coefficient
  • Loss Coefficient
  • Expansion Angle
  • viscosity
  • Convection
[1] Oliveira, P.J., Pinho, F.Y., Schulte, A. (1998). “A general correlation for the local loss coefficient in Newtonian axisymmetric sudden expansions”. Int. J. Heat and Fluid Flow, Vol. 19, pp. 655–660.
[2] Neofytou, P. (2006). “Transition to asymmetry of generalised Newtonian fluid flows through a symmetric sudden expansion”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 133, pp. 132–140.
[3] Rosa, S., Pinho, F.T. (2006). “Pressure drop coefficient of laminar Newtonian flow in axisymmetric diffusers”. Int. J. Heat and Fluid Flow, Vol. 27, pp. 319–328.
[4] Drikakis, D. (1997). “Bifurcation phenomena in incompressible sudden expansion flows”. J. Phys. Fluids, Vol. 9, pp. 76–86.
]5[ شاه­مردان، م.م.، نوروزی م.، شهبانی ظهیری ا. (1392)، بررسی ناپایداری جریان نیوتنی در تبدیل تدریجی واگرای صفحه­ای. مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 13، شماره 3، صفحه 28-36.
 [6] Pinho, F.T., Oliveira, P.J., Miranda, J.P. (2003). “Pressure losses in the laminar flow of shear-thinning power-law fluids across a sudden axisymmetric expansion”. Int. J. Heat and Fluid Flow, Vol. 24, pp. 747–761.
[7] Ternik, P., Marn, J., Zunic, Z. (2006). “Non-Newtonian fluid flow through a planar symmetric expansion: Shear-thickening fluids”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 135, pp. 136–148.
[8] Ternik, P. (2009). “Planar sudden symmetric expansion flows and bifurcation phenomena of purely viscous shear-thinning fluids”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 157, pp. 15–25.
 [9] Ternik, P. (2010). “New contributions on laminar flow of inelastic non-Newtonian fluid in the two-dimensional symmetric expansion: Creeping and slowly moving flow conditions”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 165, pp. 1400–1411.
[10] Oliveira, P.J. (2003). “Asymmetric flows of viscoelastic fluids in symmetric planar expansion geometries”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 114, pp. 33–63.
[11] Rocha, G.N., Poole, R.J., Oliveira, P.J. (2007). “Bifurcation phenomena in viscoelastic flows through a symmetric 1:4 expansion”. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 141, pp. 1–17.
[12] Sousa, P.C., Coelho, P.M., Oliveira, M.S.N., Alves, M.A. (2011). “Laminar flow in three-dimensional square–square expansions”.  J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 166, pp. 1033–1048.
[13] Neofytou, P. (2005). “A 3rd order upwind finite volume method for generalized Newtonian fluid flows”. Advances in Engineering Software, Vol. 36, pp. 664-680.
[14] Fearn, R.M., Mullin, T., Cliffe, K.A. (1990). “Nonlinear flow phenomena in a symmetric sudden expansion”. J. Fluid Mechanics, Vol. 211, pp. 595–608.
[15] Hawa, T., Rusak, Z., (2001). “The dynamics of a laminar flow in a symmetric channel with a sudden expansion”. J. Fluid Mech., Vol. 436, pp. 283-320.
[16] Hawa, T., Rusak, Z., (2000). “Viscous flow in a slightly asymmetric channel with a sudden expansion”. Phys. Fluids, Vol. 12, No. 9, pp. 2257-2267.