دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، بهار 1396 
11. تاثیربار محوری و مشخصات مصالح بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه

صفحه 125-137

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام