تاثیربار محوری و مشخصات مصالح بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 رئیس پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز،

چکیده

دیوارهای برشی بتنی با توجه به نسبت ارتفاع به عرض به دو دسته ی دیوارهای برشی بلند وکوتاه تقسیم می شوند. دیوارهای برشی بلندبا نسبت ابعادی بزرگتراز 2 به دیوارهای خمشی معروف بوده وهمانندتیرهای کنسولی تحلیل می شوند. دردیوارهای برشی کوتاه با نسبت ابعادی کوچکتر از2 بدلیل وجودنیروی برشی بزرگ متناظربا ظرفیت خمشی دیوار، تاثیرمتقابل برش وخمش قابل ملاحظه بوده وآنالیز آنها باآنالیز دیوارهای برشی بلند متفاوت می باشد. دراین مقاله رفتار دیوارهای برشی کوتاه بتن آرمه، به کمک برنامه المان محدودغیر خطی ATENA 3D مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی نوع گسیختگی و مقاومت برشی نهایی و پسماند، تاثیرپارامترهایی نظیر، بارمحوری و مشخصات مصالح، بر روی رفتاردیوارهای برشی کوتاه بررسی گردیده است. نشان داده می شود که نیروهای محوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر رفتار انعطاف پذیر دیوار برشی کوتاه دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the axial force and material strength on the seismic behavior of the short shear walls

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghanizadeh 1
  • Abdolreza Sarvghad Moghadam 2
  • Masood Farzam 3
1 tabriz
چکیده [English]

With respect to the height to width ratio, the concrete shear walls are divided into two categories of cantilever and short shear walls. Cantilever shear walls with the aspect ratio greater than 2 demonstrate flexural behavior while short shear walls with the aspect ratio smaller than to 2 exhibit shear behavior. In this study the behavior of short reinforced concrete shear walls are investigated using the nonlinear finite element software ATENA 3D. The failure mode and the ultimate and residual shear resistance of the short shear walls, as well as the affecting parameters such as the magnitude of the axial force, the compression strength of concrete and yield strength of reinforcements are studied. It is resulted that the magnitude of axial forces has significance effect on the ductile behavior of short shear walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Shear Wall
  • Finite element
  • Nonlinear behavior
  • Shear strength
 
[1]- Synge,A,J.(1980).“Ductility of shear walls”.research report 80-8, department of civil engineering, university of canter bury, Christchurch New Zealand.P.P.141.
[2]-Wood,S,L.(1990).“Shear Strength of Low- Rise Reinforced Concrete Walls”.ACI Structural Journal,Jan–Feb,Vol.87, No.1,PP.99-107.
 [3]-Hsu,T,T,C.(1998).“Behavior and Analysis of 100 MPa Concrete Membrane Elements”.Journal of Structural Engineering ,ASC,Vol.124,No.1,pp.24-34.
[4]-Hwang,S,J.,Lee,H,J.(2001).“Analytical model for predicting shear strengths of reinforced concrete beam-column joints for seismic resistance”.ACI vol.97,NO.1,pp.35-44.
[5]-Sanada,Y., Hirose,T.,Yorkinov,B.(2008).“ Seismic Testing of Reinforced Concrete Shear   for Detecting a Structural Weak Point , International Conference On Construction and Building  Technology”. ICCBT,vol.20,pp.223-234.
[6]-Werasak,R.,Meng,J.(2009).“Analysis Modeling of Seismic Behavior of Lightweight   Concrete Shear Walls, Proceedings of the International Multi Conference of  Engineers and Computer Scientists”. IMECS,March 18 – 20,Vole.2, pp.978-988-  17012-7-5.
]7[- گودرزی، ن.، (1390)، حرکت گهواره‌ای دیوارهای برشی کوتاه با فونداسیون صلب. ششمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت.
[8]-Ueda,M.,Seya,H.,ohmiya,Y.,Taniguchi,H.,Kambayashi,A.(1997).“Nonlinear analysis on RC shear wall shaking table test”.14th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology(SMiRT 14),Lyon,France,august 17-22,pp. 433-440.
[9]-Greifenhagen,C.,Lestuzzi,P.(2005).“Static cyclic tests on lightly reinforced concrete shear walls”. Engineering Structures,vol. 27,pp.1703–1712.
 [10]-Palermo,D.,Vecchio,F,J.(2002).“Behavior and analysis of reinforced  concrete walls subjected to  reversed  cyclic loading”. PhD Thesis,Toronto University, May,PP.1-351.
[11]-Cervenka,V.,Gerstle,K,H.(1970).“Inelastic finite element analysis of reinforced concrete plane loads”.PH D Dissertation,university of Colorado,Boulder.