هماهنگی بهینه رله‌های دیستانس و اضافه جریان جهتی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان

2 زنجان

چکیده

هماهنگی مناسب بین رله‌های دیستانس و اضافه جریان در سیستم قدرت یکی از مهم‌ترین مسائل برای امنیت و پایداری سیستم است. در این مقاله روش جدیدی برای هماهنگی بهینه رلههای دیستانس و رله‌های اضافه جریان جهتی با در نظر گرفتن المان عنصر سریع و مشخصه های مختلف برای تمام رله های اضافه جریان به کمک الگوریتم بهینهسازی ژنتیک ارائه می‌شود. استفاده از المان عنصر سریع با تغییر در قیود هماهنگی امکان تنظیم زمان عملکرد ناحیه دوم رله‌های دیستانس با مقدار ثابت وکلاسیک را فراهم می‌کند. روش پیشنهادی بر روی شبکههای نمونه 8 باسه و 30 باسه اجرا شده و نتایج شبیه‌سازی، سودمندی این روش را در کاهش زمان عملکرد سیستم حفاظت را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Coordination Of Distance And Directional Overcurrent Relays Using GA

نویسنده [English]

  • mojtaba gharjehloo 1
چکیده [English]

Proper coordination between distance relays and overcurrent in the power system is one of the most important issues for security and stability of system. This paper presents a new method for optimal distance and directional overcurrent relays coordination by considering high set element and different characteristics for all overcurrent relays by using genetic optimization algorithm. Using high set element with the change in coordination constraints provides possibility of adjusting the second zone time of distance relays with constant and classical value. The proposed method is applied to 8-bus and the IEEE 30-bus test systems and simulation results, show usefulness of this method in reducing operation time of protection system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal coordination Directional overcurrent relay Distance relay High set element Genetic algorithm
 
[1] Sadeh, J., & Rajabi Mashhadi, H. (2015). “Considering Pilot Protection in the Optimal Coordination of Distance and Directional Overcurrent Relays”. Iranian Journal of Electrical And Electronic Engineering, 20.
[2] Perez, L. G., & Urdaneta, A. J. (1999). “Optimal coordination of directional overcurrent relays considering definite time backup relaying”. Power Delivery, IEEE Transactions on, 14(4), 1276-1284.
[3] So, C. W., & Li, K. K. (2000). “Time coordination method for power system protection by evolutionary algorithm”. Industry Applications, IEEE Transactions on, 36(5), 1235-1240.
[4] Pérez, L. G., & Urdaneta, A. J. (2001). “Optimal computation of distance relays second zone timing in a mixed protection scheme with directional overcurrent relays”. Power Delivery, IEEE Transactions on, 16(3), 385-388.
[5] Chabanloo, R. M., Abyaneh, H. A., Kamangar, S. S. H., & Razavi, F. (2008, December). “A new genetic algorithm method for optimal coordination of overcurrent and distance relays considering various characteristics for overcurrent relays”. In Power and Energy Conference, 2008. PECon 2008. IEEE 2nd International (pp. 569-573). IEEE.
 [6] Abyaneh, H. A., Kamangar, S. S. H., Razavi, F., & Chabanloo, R. M. (2008, September). “A new genetic algorithm method for optimal coordination of overcurrent relays in a mixed protection scheme with distance relays”. In Universities Power Engineering Conference, 2008. UPEC 2008. 43rd International (pp. 1-5). IEEE.
 [7] Kamangar, S. S. H., Abyaneh, H. A., Razavi, F., & Chabanloo, R. M. (2010). “Optimal combined overcurrent and distance relays coordination using a new genetic algorithm method”. International Journal of Innovations In Energy Systems and Power, 5(1), 17-23.
 [8] Chabanloo, R. M., Abyaneh, H. A., Kamangar, S. S. H., & Razavi, F. (2011). “Optimal combined overcurrent and distance relays coordination incorporating intelligent overcurrent relays characteristic selection”. Power Delivery, IEEE Transactions on, 26(3), 1381-1391.
 [9] Sadeh, J., Aminotojari, V., & Bashir, M. (2011, May) “Optimal coordination of overcurrent and distance relays with hybrid genetic algorithm”. In Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on (pp. 1-5). IEEE.
 [10] Sadeh, J., Amintojjar, V., & Bashir, M. (2011, October). “Coordination of overcurrent and distance relays using hybrid Particle Swarm Optimization”. In Advanced Power System Automation and Protection (APAP), 2011 International Conference on (Vol. 2, pp. 1130-1134). IEEE.
 [11] Moravej, Z., Jazaeri, M., & Gholamzadeh, M. (2012). “Optimal coordination of distance and over-current relays in series compensated systems based on MAPSO”. Energy Conversion and Management, 56, 140-151
 [12] Farzinfar, M., Jazaeri, M., & Razavi, F. (2014). “A new approach for optimal coordination of distance and directional over-current relays using multiple embedded crossover PSO”. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 61, 620-628.
[13] Damchi, Y., Sadeh, J., & Rajabi Mashhadi, H. (2015). “Preprocessing of distance and directional overcurrent relays coordination problem considering changes in network topology”. International Transactions on Electrical Energy Systems.
[14] Ojaghi, M., Mazlumi, K., & Azari, M. (2014). “Zone-3 impadance reach setting of distance relays by including in-feed current effects in an adaptive scheme”. International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, 27(7), 1051.
[15] Sidhu, T. S., Baltazar, D. S., Palomino, R. M., & Sachdev, M. S. (2004). “A new approach for calculating zone-2 setting of distance relays and its use in an adaptive protection system”. Power Delivery, IEEE Transactions on, 19(1), 70-77.
[16] Braga, A. S., & Saraiva, J. T. (1996, May). “Coordination of overcurrent directional relays in meshed networks using the Simplex method”. In Electrotechnical Conference, 1996. MELECON'96., 8th Mediterranean (Vol. 3, pp. 1535-1538). IEEE.
[17] Sharifian, H., Abyaneh, H. A., Salman, S. K., Mohammadi, R., & Razavi, F. (2010). “Determination of the minimum break point set using expert system and genetic algorithm”. Power Delivery, IEEE Transactions on, 25(3), 1284-1295.
[18] Power system test cases.1999. [Online]. Available: www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30