بررسی افت فشار جریان تراکم ناپذیر مغشوش در اریفیس‌های صنعتی چند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این تحقیق افت فشار جریان آب عبوری از اریفیس‌های صنعتی چند مرحله‌ای نصب شده در داخل یک لوله در نیروگاه حرارتی 1300 مگاواتی شازند اراک، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مغشوش بودن جریان آب، برای مدلسازی از مدل استاندارد استفاده شده است. به منظور دست یافتن به یک افت فشار خاص در یک دبی آب مشخص ورودی به لوله، بر اساس ترکیبی از تعداد مراحل اریفیس‌ها به همراه تغییر در تعداد سوراخ‌ها و نیز قطر آنها یک طراحی بهینه انجام شده است. در نهایت به منظور بررسی صحت نتایج بدست آمده از مدلسازی فوق، با ساخت اریفیس‌های مذکور و نصب آنها در لوله مورد نظر، نتایج حل عددی با نتایج واقعی بدست آمده در نیروگاه مقایسه شده که تطابق قابل قبولی بین آنها مشاهده شده است. لازم به ذکر است این افت فشار به بازشدن بیشتر شیرهای کنترلی پس از آن منجر می‌شود که تأثیر زیادی در کاهش خوردگی این شیرها و عملکرد مناسب‌تر آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Investigation and Experimental Comparison Result of the Incompressible Turbulent Flow Pressure Drop through the Multistage Industrial orifices

نویسندگان [English]

  • Majid Moradi bastani
  • Ghanbar Ali Sheikhzadeh
چکیده [English]

This research has been investigated water pressure drop through the multistage industrial orifices that are installed into a pipe in 1300 MW Arak-Shazand Thermal Power Plant. Whereas having turbulence flow done simulating model was standard . In order to reach a specific water pressure drop with a specific water flow rate, the optimum design is implemented based on the composition of orifice stage’s number along with changing the diameter of the holes and number’s. Finally to verification of simulation’s results, it will be compared with results of experimental test that is done with multistage orifices installed into a pipe. That could be illustrated good adjustment with together. Also this pressure drop lead to increase the percentage’s opening spray control valves that has extreme influence to decrease corrosion and better work of control valves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical simulation
  • Multistage Industrial orifices
  • Incompressible Turbulent Flow
  • Pressure drop
 
[1] Oliveira, P.J., Pinho, F.T. (1997). “Pressure drop coefficient of laminar Newtonian flow in axisymmetric sudden expansions”, Int. J. Heat Fluid Flow Vol. 18 (5), pp. 518–529.
 
[2] Borutzky, W., Barnard, B., Thoma, J. (2002) “An orifice flow model for laminar and turbulent conditions”, Simul. Model. Practice Theory Vol. 10 (3–4), pp. 141–152.
 
[3] Moraczewski, T., Shapley, N.C. (2007). “Pressure drop enhancement in a concentrated suspension flowing through an abrupt axisymmetric contraction–expansion”, Phys. Fluids Vol. 19.
 
[4] Wu, D., Burton, R., Schoenau, G., Bitner, D. (2003). “Modelling of orifice flow rate at very small openings”, Int. J. Fluid Power Vol. 4 (1), pp. 31–39.
 
[5] Wang, H., Xie, Sh., Sai Q., Zhou C., Lin H. and Chen E. (2013). "Experiment study on pressure drop of a multistage letdown orifice tube ", Nuclear Engineering and Design, Vol. 265, pp. 633– 638.
 
[6] Eiamsa-ard, S. (2008). “Numerical investigation of turbulent flow through a circular orifice”, KMITL Sci. Technol. J. Vol. 18 (1), 8.
 
[7] Oliveira, N.M.B., Vieira, L.G.M., Damasceno, J.J.R. (2010). “Numerical methodology for orifice meter calibration”, In: Salgado, L., Ambrozio, F. (Eds.), Advanced Powder Technology Vii, Vol. 660–661, pp. 531–536.  
 
[8] Shah, M.S., Joshi, J.B., Kalsi, A.S., Prasad, C.S.R., Shukla, D.S. (2012). “Analysis of flow through an orifice meter”, CFD simulation. Chem. Eng. Sci. Vol. 71, pp. 300–309.
 
[9] Abou El-Azm Aly, A., Chong, A., Nicolleau, F., Beck, S. (2010). “Experimental study of the pressure drop after fractal-shaped orifices in turbulent pipe flows”, Exp. Therm. Fluid Sci. Vol. 34 (1), pp. 104–111.  
 
[10] Hurst, D., Vassilicos, J.C. (2007). “Scalings and decay of fractal-generated turbulence”, Phys. Fluids Vol. 19 (3).
 
[11] Seoud, R.E., Vassilicos, J.C. (2007). “Dissipation and decay of fractal-generated turbulence”, Phys. Fluids Vol. 19 (10).   
 
[12] Filho, J.A., Santos, A.C., Navarro, M.A. and Jordão, E. (2015). "Effect of chamfer geometry on the pressure drop of perforated plates with thin orifices", Nuclear Engineering and Design, Vol. 284, pp. 74– 79.
 
[13] Jankowski, T.A., Schmierer, E.N., Prenger, F.C., Ashworth, S.P. (2008). “A series pressure drop  
 representation for flow through orifice tubes”, J. Fluids Eng, Vol. 130 (5), pp. 051201–051204.
 
[14] Mills, R. D. (1968). “Numerical Solutions of Viscous Flow Through a Pipe Orifice at Low Reynolds  
 Numbers”, Mechanical Engineering Science, Vol. 10, pp. 133-140.
 
[15] Johansen, F. C. (1930). “Flow Through Pipe Orifices at Low Reynolds Numbers”, Proc R Soc, Vol. 126 (Series A), 231.
 
[16] Coder, D. A., Buckley, F. T. (1974) “Implicit Solutions of the Unsteady Navier-Stockes Equation For
 Laminar Flow Through an Orifice Within a Pipe”, Computer and Fluids, Vol. 2, pp. 259-314.   
 
[17] Davis, R.W. and Mattingly, G.E. (1977). “Numerical Modelling of Turbulent Flow Through Thin Orifice
 Plates”, Proceedings of the Semp. on Flow in Open Channels and Closed Conduits Held at NBS, pp. 23-25.
 
[18] Gan, G. and Riffat, S. B. (1997). “Pressure Loss Characteristics of Orifice and Perforated Plates”,
        Experimental Thermal and Fluid Science, Vol.14, pp. 160-165.
 
[19] Ramamurthi, K. and Nandakumar, K. (1999). “Characteristics of flow through small sharp-edged
        cylindrical orifices”, Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 10, pp. 133–143.
 
[20] Tunay, T. (2002). “Investigation of Laminar and Turbulent Flow Characteristics through Orifice with
        Variable Thicknesses”, MSc. Thesis, Çukurova University Institute of Natural and Applied Sciences.
 
[21] Tunay, T., Sahin, B. and Akıllı, H. (2004). "Investigation of Laminar and Turbulent Flow Through an
        Orifice Plate Inserted in a Pipe", Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 28
        (2B), 403-414.
 
[22] Tunay, T., Kahraman, A. and Şahin, B. (2002). "Orifis Yerleştirilmiş Borudaki Akışın Sayısal Çözümüne
Sınır Şartlarının Etkisi", GAP 4. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa.
 
[23] Tunay, T., Kahraman, A. and Şahin, B. (2011). "Effects of the Boundary Conditions on the Numerical
       Solution of the Orifice Flow", Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, accepted for publication.
 
 
[24]  Ushida, A., Hasegawa, T. and Narumi, T. (2014). "Anomalous phenomena in several types of liquid flows through small orifices in a range of low Reynolds numbers", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 52, pp. 191– 196.
 
]25[ صنیعی نژاد، مهدی. (1388)، مبانی جریان­های آشفته و مدلسازی آن­ها (از مفاهیم مقدماتی تا اصول کاربردی)، انتشارات دانش نگار.