ترکیب روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای انتخاب تامین کنندگان (مطالعه موردی: شرکت تبلیغاتی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره تامین، مساله انتخاب تامین کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیقت به این دلیل است که هر کدام از تامین کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می کنند و انتخاب از میان آنها در واقع یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است که نیاز به یک رویکرد ساختار یافته و سیستمی دارد. در این مقاله ضمن پرداختن به صنعت خاص تبلیغات دو معیار جدید برای ارزیابی تامین کنندگان ارائه شده است. همچنین یک روش ترکیبی، با تلفیق تکنیکهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) فازی به منظور ارزیابی تامین-کنندگان در این صنعت پیشنهاد شده است. هر یک از این دو روش دارای مزایا و معایبی هستند. سعی شده است نحوه تلفیق این دو روش به گونه ای باشد که بتوان از مزایای هر دو روش استفاده نمود. علت استفاده ار تئوری فازی در این روش ترکیبی، کیفی بودن پارامترهای تاثیرگذار و کاهش خطا در کمی کردن این پارامترهای کیفی به مقادیر کمی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Combination of Fuzzy AHP and TOPSIS Method for the Supplier Selection Problem (Case Study: Advertising Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Beheshtinia
  • Vahid Nemati-Abozar
چکیده [English]

One of the most important aspects of designing a supply chain is the matter of supplier selection. It’s a complicated issue because suppliers should satisfy some criteria and ranking those leads to a MCDM problem. Therefore, a structured and systematic approach is required to solve this problem. In this article, we address supplier selection problem in advertising industry and propose two new criteria. Correspondingly, in order to evaluate suppliers in the industry a hybrid approach is proposed which combines fuzzy AHP with fuzzy TOPSIS techniques. Each method has its cons and pros we try to use the advantages of the both methods in the proposed hybrid approach. On the other hand, the related parameters in this decision making problem are qualitative. Some errors could happen in transformation of the qualitative parameters to quantitative ones. Accordingly, in transforming procedure we use fuzzy theory to reduce these errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCDM
  • Supplier selection
  • Fuzzy logic
  • AHP
  • TOPSIS
 
[1]   Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D., Zacharia, Z.G., (2001). "DEFINING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT". Journal of Business Logistics. Vol.  22,  pp. 1-25.
[2]   Hugos, M., (2003). "Essentials of supply Chain Management". John Wiley & Sons Inc.
[3]   De Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P., (2001). "A review of methods supporting supplier selection". European Journal of Purchasing and Supply Management. Vol.  7,  pp. 75-89
[4]   Saaty, T.L., (2008). "Decision making with the analytic hierarchy process". International Journal of Services Sciences Vol.  1,  pp. 83-98.
[5]   Gaballa, A.A., (1974). "Minimum cost of tenders". Operational Research Quarterly. Vol.  25,  pp. 389-398
[6]   Lee, A.H.I., (2009). "A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks". Expert Systems with Applications. Vol.  36,  pp. 2879-2893.
[7]   Bhattacharya, A., Geraghty, J., Young, P., (2010). "Supplier selection paradigm: An integrated hierarchical QFD methodology under multiple-criteria environment". Applied Soft Computing. Vol.  10,  pp. 1013-1027.
[8]   Liao, C.-N.,Kao, H.-P., (2010). "Supplier selection model using Taguchi loss function, analytical hierarchy process and multi-choice goal programming". Computers & Industrial Engineering. Vol.  58,  pp. 571-577.
[9]   Yücel, A.,Güneri, A.F., (2011). "A weighted additive fuzzy programming approach for multi-criteria supplier selection". Expert Systems with Applications. Vol.  38,  pp. 6281-6286.
[10]   Rouyendegh, B.D.,Saputro, T.E., (2014). "Supplier Selection Using Integrated Fuzzy TOPSIS and MCGP: A Case Study". Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol.  116,  pp. 3957-3970.
[11]   Roshandel, J., Miri-Nargesi, S.S., Hatami-Shirkouhi, L., (2013). "Evaluating and selecting the supplier in detergent production industry using hierarchical fuzzy TOPSIS". Applied Mathematical Modelling. Vol.  37,  pp. 10170-10181.
[12]   Kilincci, O.,Onal, S.A., (2011). "Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company". Expert Systems with Applications. Vol.  38,  pp. 9656-9664.
[13]   Büyüközkan, G.,Çifçi, G., (2012). "A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers". Expert Systems with Applications. Vol.  39,  pp. 3000-3011.
[14]   Haldar, A., Banerjee, D., Ray, A., Ghosh, S., (2012). "An Integrated Approach for Supplier Selection". Procedia Engineering. Vol.  38,  pp. 2087-2102.
[15]   Arikan, F., (2013). "A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection". Expert Systems with Applications. Vol.  40,  pp. 947-952.
[16]   Kannan, D., Khodaverdi, R., Olfat, L., Jafarian, A., Diabat, A., (2013). "Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain". Journal of Cleaner Production. Vol.  47,  pp. 355-367.
[17]   Qian, L., (2014). "Market-based supplier selection with price, delivery time, and service level dependent demand". International Journal of Production Economics. Vol.  147, Part C,  pp. 697-706.
[18]   Beikkhakhian, Y., Javanmardi, M., Karbasian, M., Khayambashi, B., (2015). "The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods". Expert Systems with Applications. Vol.  42,  pp. 6224-6236.
[19]   Nazari-Shirkouhi, S., Shakouri, H., Javadi, B., Keramati, A., (2013). "Supplier selection and order allocation problem using a two-phase fuzzy multi-objective linear programming". Applied Mathematical Modelling. Vol.  37,  pp. 9308-9323.
[20]   Dursun, M.,Karsak, E.E., (2013). "A QFD-based fuzzy MCDM approach for supplier selection". Applied Mathematical Modelling. Vol.  37,  pp. 5864-5875.
[21]   Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S.S., Thakur, L.S., (2012). "Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain". Expert Systems with Applications. Vol.  39,  pp. 8182-8192.
[22]   Rezaei, J., Fahim, P.B.M., Tavasszy, L., (2014). "Supplier selection in the airline retail industry using a funnel methodology: Conjunctive screening method and fuzzy AHP". Expert Systems with Applications. Vol.  41,  pp. 8165-8179.
[23]   Lima Junior, F.R., Osiro, L., Carpinetti, L.C.R., (2014). "A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods to supplier selection". Applied Soft Computing. Vol.  21,  pp. 194-209.
[24]   Aktepe, A.,Ersoz, S., (2011). "A fuzzy analytic hierarchy process model for supplier selection and a case study". International Journal of Research and Development. Vol.  3,  pp. 33-37.
[25]   Chen, Z.,Yang, W., (2011). "An MAGDM based on constrained FAHP and FTOPSIS and its application to supplier selection". Mathematical and Computer Modelling. Vol.  54,  pp. 2802-2815.
[26]   Hwang, C.L.,Yoon, K., (1981). "Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications". New York Springer-Verlag
[27]   Safa, M., Shahi, A., Haas, C.T., Hipel, K.W., (2014). "Supplier selection process in an integrated construction materials management model". Automation in Construction. Vol.  48,  pp. 64-73.
[28]   Chen, P.-S.,Wu, M.-T., (2013). "A modified failure mode and effects analysis method for supplier selection problems in the supply chain risk environment: A case study". Computers & Industrial Engineering. Vol.  66,  pp. 634-642.
[29]   Aksoy, A.,Öztürk, N., (2011). "Supplier selection and performance evaluation in just-in-time production environments". Expert Systems with Applications. Vol.  38,  pp. 6351-6359.