طراحی بهینه‌ی میراگر جرمی تنظیم شده‌ی چندگانه‌ی فعال برای سازه‌های غیرخطی هیسترسیس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله، به طراحی بهینه و بررسی کارآیی میراگر جرمی تنظیم شده‌ی چندگانه‌ی فعال (AMTMD) در کاهش ارتعاشات سازه‌های غیرخطی هیسترسیس پرداخته شده است. برای کنترل فعال سازه‌های غیرخطی از الگوریتم کنترل بهینه‌ی آنی بر پایه روش عددی نیومارک استفاده شده است. پارامتر های بهینه‌ی میراگرجرمی تنظیم شده‌ی چندگانه و مقادیر ماتریس‌های وزنی تابع عملکرد کنترل فعال با هدف کمینه کردن بیشینه‌ی نیروی کنترل مورد نیاز برای کاهش ماکزیمم تغییرمکان جانبی سازه تا یک حد مشخص تعیین شده است. برای حل مسئله‌ی بهینه‌سازی با توجه به تعداد زیاد متغیرها از الگوریتم ژنتیک ((GA استفاده شده است. برای آنالیز عددی، قاب برشی 8 طبقه‌ی برشی با منحنی هیسترسیس دو خطی تحت ارتعاش اغتشاش سفید قرار گرفته و برای مقادیر مختلف درصد جرمی و تعداد مختلف ATMD به طراحی بهینه‌ی مکانیزم AMTMD پرداخته شده است. همچنین کارایی این سیستم در مقابل زلزله‌های دورگسل و نزدیک گسل آزموده شده است. نتایج بدست آمده موثر بودن روش پیشنهادی را در طراحی AMTMDروی سازه‌های غیرخطی نشان می‌دهد همچنین می‌توان گفت که مکانیزم AMTMD در صورت طراحی بهینه می‌تواند خرابی را در سازه‌های غیرخطی تا حد زیادی کاهش دهد که میزان کاهش وابسته به درصد جرمی ، تعداد TMDها و مشخصات زلزله ورودی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Design of Active Multiple Tuned Mass Dampers (AMTMDs) For Nonlinear Hysteretic Structures

نویسندگان [English]

  • Mohtasham Mohebbi
  • Hosein Shabani
mm
چکیده [English]

ABSTRACT
In this paper optimal design and effectiveness assessment of active multiple tuned mass dampers (AMTMDs) in reducing the vibration of nonlinear hysteretic structures has been studied. For active control of nonlinear structures the Newmark-based instantaneous optimal control algorithm has been used. Optimal parameters of AMTMDs and weighting matrices of active control performance index have been determined based on minimization of the maximum required control force of ATMDs to below the maximum drift of structure to a specified limit. For solving the optimization problem which includes a large number of variables, genetic algorithm (GA) has been applied. For numerical simulation, an eight–storey shear frame with bilinear hysteretic behavior subjected to white noise excitation and for different values of MTMDs mass ratio and ATMDs number, optimal AMTMDs have been designed. Also the efficiency of the AMTMDs mechanism under both near-fault and far-fault earthquakes has been tested. The results of numerical simulations show the effectiveness of the proposed method in designing AMTMDs on nonlinear structures. Also, it has been concluded that using AMTMDs could be effective in mitigating the damage of nonlinear structures which the amount of reduction depends on the input earthquake characteristics, AMTMDs mass ratio and ATMDs number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active control
  • Multiple Tuned Mass Damper (MTMD)
  • Active Multiple Tuned MassDamper(AMTMD)
  • Nonlinear Shear Frame
  • Optimization
 [1] Soong, T., Dargush, G.F., (1997)". Passive energy dissipation systems in structural engineering". John Wiley & Sons, Chichester.
[2] Chen, G., Wu, J., (2001). "Optimal placement of multiple tuned mass dampers for seismic structures". Journal of Structural Engineering, ASCE, 127, pp. 1054-1062.
[3] Igusa, T., Xu, K., (1994). "Vibration control using multiple tuned mass damper". Journal of Sound and Vibration, 175, pp. 491-503.
[4] Li, C., (2000). "Performance of multiple tuned mass dampers for attenuating undesirable oscillations of structures under the ground acceleration” . Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 29, pp. 1405-1421.
[5] Kareem, A., Klein, S., (1995). "Performance of multiple tuned mass dampers under random loadings". Journal of Structural Engineering, ASCE, 121(2), pp. 348-361.
[6] Hong, N., Waranitchai, p., (2005). "Design of   multiple tuned mass dampers by using   numerical optimizer”. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, pp. 125-144.
[7] Li, C., (2002). "Optimum multi tuned mass dampers for structures under the ground acceleration based on DDMF and ADMF". Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 31, pp. 897-919.
 [8] Zuo, L., Nayfeh, S.A., (2005). "Optimization of the individual stiffness and damping parameters inmultiple-tuned-mass-damper systems" Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of ASME, 127, pp. 77-83.
]9[ محبی، م.، شاکری ، ک و مجذوب، ح.، (1391). "روشی بر پایه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه­ی میراگر جرمی تنظیم شده­ی چندگانه تحت ارتعاش زلزله"، مجله علمی - پژوهشی ، عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره1.
[10] Chang, JCH., Soong, TT., (1980) "Structural   control using active tuned mas damper".  Journal Engineering Mechanics, ASCE, 106,  pp.1091–1098.
 [11] Ankireddi S., Yang HTY.,(1996) "Simple ATMD control methodology for tall buildings subject   to wind loads". Journal of Structural Engineering, ASCE,122, pp.83– 91.
[12] Yan, N., Wang, CM., Balendra, T.,(1999) “Optimum damper characteristics of ATMD for buildings under wind loads". Journal of Structural Engineering ASCE, 125, pp. 1376 –1383.
[13] Nagashima, I., (2001) "Optimal displacement feedback control law for active tuned mass damper". Earthquake Engineering Structural Dynamics, 30)8(, pp. 1221–1242.
14. Shariatmadar, H., Golnargesi, S., Akbarzadeh Totonchi, M.R. (2014) "Vibration control of buildings using ATMD against earthquake excitations through interval type-2 fuzzy logic controller.Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), 15, pp.321-338.
[15] Li, Ch., Jinhua, Li., Yan, Qu., (2010) An optimum design methodology of active tuned mass damper for asymmetric structures" . Mechanical Systems and Signal Processing, 24, pp. 746–765.
[16] Li, C. and Liu, Y., (2002) "Active multiple tuned mass dampers for structures under the ground acceleration". Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 31, pp. 1041–1052.
[17] Li, C. and Liu, Y., (2002) "Active multiple tuned mass dampers for structures under the ground acceleration". Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 31, pp. 1041–1052.
[18] Li, C., Bilei, Zhu., (2007) " Investigation of   response of systems with active multiple tuned   mass dampers" . Structural Control and Health Monitoring, 14, pp.1138-1154.
[19] Kumar, A., Poonam, B., Sainib., Sehgal, V.K., (2007) "Active vibration control of structures against earthquakes using modern control  theory" , ASIAN Journal of Civil Engineering  (Building  and  Housing) Vol. 8(3) , pp.  283-299.
[20] Li, Ch., Jinhun, Li., Zhiqiang, Yu., Yan, Qu., (2009) "Performance and parametric study of active multiple tuned mass dampers for asymmetric structures under ground acceleration". Journal of Mechanics of Materials  and Structures, Vol. 4(3), pp.571-588.
[21] Li, Ch., Jinhua, Li., Yan, Qu., (2010" ( An optimum design methodology of active tuned   mass damper for asymmetric structures". Mechanical Systems and Signal Processing, 24, pp. 746–765.
[22] Kevin, K., Wong, F and Gary, C., (1997) "Active control of inelastic structural response during earthquakes". The Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol. 6, pp. 125–149. 
[23] Miao, P., Kevin, F., (2006) "Predictive instantaneous optimal control of inelastic structures based on ground velocity". The Structural Design of Tall and Special Buildings, 15, pp. 307–324. 
[24] Bathe, KJ., (2006) "Finite element procedures".  Prentice-Hall, Inc, New Jersey, USA.
[25].Joghataie, A., Mohebbi, M., (2012) "Optimal controller of nonlinear frames by Newmark and distributed genetic algorithms". Structural Design of Tall and Special Buildings, 21, pp. 77-95.
 [26] Chang, CC., Yang, HTY., (1994) "Instantaneous optimal control of building frames". Journal of Structural Engineering, ASCE;120, pp.  1307–1326.
 [27] Yang, JN., Li, Z and Liu, SC., (1992) "Stable controllers for instantaneous optimal control". Journal of Engineering Mechanics, ASCE,Vol. 118(8), pp. 1612–1630.
[28] Mohebbi, M.,  Joghataie, A., (2012) "Designing optimal tuned mass dampers for nonlinear frames by distributed genetic algorithms ". Structural Design of Tall and Special Buildings, 21, pp. 57-76.
[29] Mohebbi, M.,  Shakeri, K., Ghanbarpour, Y., Majzub, H., (2013) "Designing optimal multiple tuned mass dampers using genetic algorithms for mitigating the seismic response of structures ". Journal of Vibration and Control, 19(4), pp.605-625.
[30].Joghataie, A., Mohebbi, M., (2011) "Optimal control of  nonlinear frames by considering the effect of response feedback ". Scientia, Iranica, 18(6), pp.1170-1178.
 [31] Mühlenbein, H., Schlierkamp-Voosen, D., (1993) "Predictive models for the breeder genetic algorithm: I. Continuous parameter optimization". Evolutionary Computation, 1(1), pp. 25-49.
[32] Baker, J.E., "Reducing bias and inefficiency in the selection algorithm". Proc. ICGA, 2, pp. 14-21.