دوره و شماره: دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 1-432 
مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر روی جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی

صفحه 29-41

10.22075/jme.2018.2895

سیدمرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد


بررسی دیوار برشی فولادی بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد

صفحه 381-396

10.22075/jme.2017.2854

محسنعلی شایانفر؛ مرتضی رئیسی دهکردی؛ علیرضا رضائیان؛ علی گوهررخی