طراحی و مدل سازی حسگر زیستی مبتنی بر نانو تشدیدگر کریستال فوتونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید رجائی

چکیده

در این مقاله، یک حسگر مبتنی بر نانو تشدیدگر کریستال فوتونی با استفاده از صفحه کریستال فوتونی دو بعدی طراحی و برای کاربرد حسگر زیستی، مدل-سازی شده است. این حسگر شامل دو موجبر و یک نانو تشدیدگر است. به منظور افزایش محدودیت نوری و تزویج نوری بهتر بین موجبرها و تشدیدگر، دو موجبر با انتهایی بسته به عنوان موجبر ورودی و خروجی قرار داده شده است. همچنین اندازه سه حفره‌ی در ساختار تغییر داده شده است. با توجه به اتصال مولکول زیستی به حفره سنجش، ضریب شکست حفره سنجش تغییر کرده و بر اساس آن طول موج تشدید تغییر خواهد کرد. برای مدل کردن اتصال آنالیت در حفره سنجش، ضریب شکست حفره تغییر داده شده است. ضریب کیفیت برای طول موج تشدید اصلی برابر با 2530 به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که حساسیت برای شناسایی ماده زیستی با ضریب شکست 45/1 (ملکول DNA) برابر با nm/fg 48/9 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Modeling of Biosensor Based on Photonic Crystal Nano Resonator

نویسندگان [English]

  • Saeed Olyaee
  • Ahmad Mohebzadeh
چکیده [English]

In this paper, design and optimization of a biosensor based on the nano resonator using two-dimensional photonic crystal (2D-PhC) is presented. The biosensor is consisted of two waveguides and a nano resonator. In order to increase the light confinement and well optical coupling between waveguides and nano resonator, one-end waveguide is selected as the input/output waveguides. Also, the size of three holes of structure has been changed. Due to the biomolecule bio-materials binding to the sensing hole, the refractive index of the hole is changed and consequently the resonant wavelength is shifted. The results show that the quality factor is about 2530. The sensitivity of biosensor for bio-materials sensing with effective refractive index about 1.45 (DNA molecule) is also obtained 9.48 nm/fg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosensor
  • photonic crystal
  • nano resonator
  • sensing hole
  • Sensitivity
[1] Ghoshal, S., Mitra, D., Roy, S. "Biosensors and biochips for nanomedical applications", Sensors and
Transducers Journal, Vol. 113, No. 2, 2010, PP. 1-17.
[2] Fan, X., White, I. M., Shopova, S. I., Zhu, H., Suter, J. D., Sun,Y. "Sensitive optical biosensors for unlabeled
targets: A review", Analytica Chimica Acta, Vol. 620, 2008, PP. 8-26.
[3] Olyaee, S., Dehghani, A. A. "Ultrasensitive pressure sensor based on point defect resonant cavity in photonic
crystal", Sensor Letters, Vol. 11, No. 10, 2013, PP. 1854-1859.
[4] Olyaee, S., Naraghi, A., Ahmadi, V. "High sensitivity evanescent-field gas sensor based on modified photonic
crystal fiber for gas condensate and air pollution monitoring", Optik, Vol. 125, No. 1, 2014, PP. 596-600.
[5] Olyaee, S., Najafgholinezhad, S. "Computational study of a label-free biosensor based on photonic crystal
nanocavity resonator", Applied Optics, Vol. 52, No. 29, 2013, PP. 7206-7213.
[6] Chow, E., Grot, A., Mirkarami, L., Sigalas, M., Girolami, G. "Ultera-compact biochemical sensor built with
two dimensional photonic crystal micro-cavity", Opt. Lett. Vol.29, 2004, p. 1093.
[7] Lee, M., Fauchet, P. M. "Nanoscalemicrocavity sensor for single particle detection", Opt. Lett., Vol. 32, No.
22, 2007, PP. 3284-3286.
[8] Quan, Q., Burgess, I. B., Tang, S. K. Y., Floyd, D. L., Deotare, P. B., Frank, I. W., Ilic, R., Vollmer, F.,Loncar,
M. “label-free sensing with photonic crystal nanobeam cavities”, 15th International Conference on
Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, 2011, PP. 1962-1965.
[9] Hsiao, F., Lee, C. "Computational study of photonic crystals nano-ring resonator for biochemical sensing",
IEEE Sensors Journal, Vol. 10, No. 7, 2010, PP. 1185–1191.
[10] Li, B., Hsiao, F. L., Lee, C., Xiang, W., Chen, C. C., Choi, W. K. "Configuration analysis of sensing element
for photonic crystal based NEMS cantilever using dual nano-ring resonator", Sensors and Actuators A
169, 2011, PP. 352– 361.
[11] Ho, C. P., Li, B., Danner, A. J., Lee, C. "Design and modeling of 2-D photonic crystals based hexagonal
triple nano-ring resonators as biosensors", Microsyst Technol, Vol. 19, 2012, PP. 53-60.
[12] Olyaee, S., Mohebzadeh Bahabady, A. “A diamond-shaped bio-sensor based on two-dimensional photonic
crystal nano-ring resonator”, IEEE, IET 10th International Symposium on Communication Systems,
Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), July 2014, PP. 23-25.
[13] Olyaee S., Mohebzadeh-Bahabady A., "Design and optimization of diamond-shaped biosensor using
photonic crystal nano-ring resonator", Optik, Vol. 126, 2015, pp. 2560–2564.
[14] Olyaee, S., Najafgholinezhad, S., Alipour-Banaei, H. "Four-channel label-free photonic crystal biosensor
using nanocavity resonators", Photonic Sensors, Vol. 3, No. 3, 2013, pp. 231-236.
[15] Olyaee, S., Najafgholinezhad, S. “A novel multi-channel photonic crystal waveguide biosensor”, 21th Iranian
Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013)”, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 14-16 May
2013.
[16] Chao, C. Y., Guo, L. J. "Design and optimization of microring resonators in biochemical sensing
applications", Journal of Lightwave Technology, VOL. 24, NO. 3, 2006.
[17] Bennett, M. D., Harrison, J. S. H., Smith, J. B., Ward, J. P. "DNA density in mitotic and meiotic metaphase
chromosomes of plants and animals", Vol. 63, No. 1, 1983, PP. 173–179.