توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بالارفتن هزینه سرمایه ای شرکت ها به علت افزایش پیچیدگی تجهیزات و ماشین آلات همچنین محدودیت مالی مصرف کنندگان موجب شده است که ارائه دهندگان ماشین آلات و تجهیزات راههای تامین متنوعی را پیش روی تصمیم گیران قراردهند. بعلاوه، نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاثیر زیادی بر هزینه و سطح عملکرد آنها داشته و از طرف دیگر روش های تامین نیز بر فعالیتهای نت تاثیر می گذارند. از این رو، سازمان ها و شرکت ها برای جلوگیری از صرف هزینه اضافی نیازمند طراحی استراتژی بهینه تامین و نت که با عنوان استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی شناخته می شود، هستند. مدل ریاضی ارائه شده دراین تحقیق با ایجاد امکان برقراری ارتباط بین سه محور پارامترهای تامین، متغیرهای برنامه ریزی نت و داده های کارکردی گذشته تجهیز به تعیین استراتژی بهینه با توجه به افق زمانی پروژه می پردازد. خروجی مدل ارائه شده برداری شامل نوع روش تامین (خرید، لیز (اجاره) و بازسازی) و استراتژی نت (درجه تاثیر فعالیت نت، زمان بین فعالیت های نت و سطح جوانسازی) و میزان هزینه می باشد. نحوه کارکرد مدل توسعه داده شده برای تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی یک تجهیز معدنی با چشم انداز استفاده به مدت10سال در معدن مس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Mathematical Model for Determination of Asset Management Strategy Based on Maintenance and Procurement Factors

نویسندگان [English]

  • Ali Sayyah
  • Reza Baradaran Kazemzadeh
  • Mohammad Mehdi Sepehri
  • Hamidreza Eskandari
چکیده [English]

Increasing the complexity of physical assets, mostly causes increasing in their price. On the other hand, financial limitation of companies do not let them to invest high amount of their capital in physical assets. Hence, equipment providers offer variety of financial ways for users to provide ability to fulfill their needed functions of an asset and efficient operation. Additionally, maintenance strategy of the equipment affect their life cycle cost and service level. Hence, companies are required to choose the optimum physical asset management strategy, in order to avoid inefficiency. The proposed mathematical model in this research determines the optimum strategy by interconnecting procurement parameters, maintenance scheduling variables and equipment working historical data based on the project time horizon. The output of the model consists of the procurement way (Buy, Lease &Upgrade), Maintenance Strategy (PM degree, PM Interval &Upgrade level) and cost. The model has been applied for a specific equipment in a copper mine for 10 years using to illustrate variables relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Asset Management
  • Maintenance Scheduling
  • Equipment Procurement
 
1.             Campbell, J.D., A.K.S. Jardine, and J. McGlynn, Asset Management Excellence: Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions, Second Edition2011: Taylor & Francis.
2.             Jardine, A.K.S. and A.H.C. Tsang, Maintenance, Replacement, and Reliability: Theory and Applications, Second Edition2013: CRC Press.
3.             Pecht, M. and R. Jaai, A prognostics and health management roadmap for information and electronics-rich systems. Microelectronics Reliability, 2010. 50(3): p. 317-323.
4.             Sikorska, J.Z., M. Hodkiewicz, and L. Ma, Prognostic modelling options for remaining useful life estimation by industry. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011. 25(5): p. 1803-1836.
5.             Mollaghasemi, M., J. Pet-Edwards, and U. Gupta, A multiple criteria buy versus lease analysis for government contracts. Engineering Management, IEEE Transactions on, 1995. 42(3): p. 278-287.
6.             Dasgupta, S., S. Siddarth, and J. Silva-Risso, To Lease or to Buy? A Structural Model of a Consumer's Vehicle and Contract Choice Decisions. Journal of Marketing Research, 2007. 44(3): p. 490-502.
7.             Berlin, J.W. and F.J. Lexa, An Analysis of the Buy-Vs-Lease Decision. Journal of the American College of Radiology : JACR, 2006. 3(2): p. 102-107.
8.             Bhaskaran, S.R., & Gilbert, S. M. , Selling and leasing strategies for durable goods with complementary products. Management Science, 2005. 51(8): p. 1278-1290.
9.             Desai, P. and D. Purohit, Leasing and Selling: Optimal Marketing Strategies for a Durable Goods Firm. Management Science, 1998. 44(11): p. S19-S34.
10.          Knox, G. and J. Knox, The consumer's rent vs. buy decision in the rentailer. International journal of research in marketing, 2009. 26(2): p. 125-135.
11.          Wang, H., A survey of maintenance policies of deteriorating systems. European Journal of Operational Research, 2002. 139(3): p. 469-489.
12.          Pham, H. and H. Wang, Imperfect maintenance. European Journal of Operational Research, 1996. 94(3): p. 425-438.
13.          Amik Garg, S.G.D., Maintenance management: literature review and directions. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 2006. 12(3): p. 205 - 238.
14.          Cho, D.I. and M. Parlar, A survey of maintenance models for multi-unit systems. European Journal of Operational Research, 1991. 51(1): p. 1-23.
15- رمضانی،س. یوسفی،م. طاهری،م. شریفی،ع. (1390). " بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوس رانی شرکت جوانسیر ایثار)". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره 34.
16- آشتیانی، ع. (1383). "مدل تعیین عمر اقتصادی تراکتور کشاورزی در ایران، مطالعه موردی شرکت زراعی دشت ناز مازندران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف.
17- عدلی ، ا. (1382). "بررسی عمر مفید کمباین های متداول در منطقه مغان". مجله دانش کشاورزی، شماره 13.
18- غفاری، م. (1389). "هزینه یابی دوره عمر محصول". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
19.          CE, E., An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. New York: The McGraw-Hill Company, 1997.
20.          Chareonsuk C, N.N.T.M., A multicriteria approach to the selection of preventive maintenance intervals. Int. J. of Production Economics,, 1997. 49(1): p. 55-64.
21.          Ma L, S.Y.M.J., Effects of Preventive Maintenance on the Reliability of Production Lines., in Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management2007, IEEE.: Singapore.
22.          Percy DF, K.K.F.B., Setting preventive maintenance schedules when data are sparese. Int. J. of Production Economics, 1997. 51(2): p. 223-234.
23.          Sun Y, M.L.M.J., Determination of optimal preventive maintenance strategy for serial production lines, in The 1st World Congress on Engineering Asset Management2006, Springer-Verlag: Australia.
24.          Sun Y, M.L.M.J., A practical approach for reliability prediction of pipeline systems. European Journal of Operational Research, 2009. 198(1): p. 210-214.
25.          Yeh RH, K.K.-C.C.W., Optimal preventive maintenance policy for leased equipment using failure rate reduction. Computers & Industrial Engineering, 2009. 57(1): p. 304-309.
26.          Chung, S.H., F.T.S. Chan, and H.K. Chan, A modified genetic algorithm approach for scheduling of perfect maintenance in distributed production scheduling. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2009. 22(7): p. 1005-1014.
27.          Ming Tan, C. and N. Raghavan, A framework to practical predictive maintenance modeling for multi-state systems. Reliability Engineering & System Safety, 2008. 93(8): p. 1138-1150.
28.          Chang, C.-C., S.-H. Sheu, and Y.-L. Chen, Optimal replacement model with age-dependent failure type based on a cumulative repair-cost limit policy. Applied Mathematical Modelling, 2013. 37(1–2): p. 308-317.
29.          Chang, C.-C., Optimum preventive maintenance policies for systems subject to random working times, replacement, and minimal repair. Computers & Industrial Engineering, 2014. 67(0): p. 185-194.
30.          Yeh, R.H. and W.L. Chang, Optimal threshold value of failure-rate for leased products with preventive maintenance actions. Mathematical and Computer Modelling, 2007. 46(5–6): p. 730-737.
31.          Liao, G.-L. and S.-H. Sheu, Economic production quantity model for randomly failing production process with minimal repair and imperfect maintenance. International Journal of Production Economics, 2011. 130(1): p. 118-124.
32.          Chang, C.-C., S.-H. Sheu, and Y.-L. Chen, Optimal number of minimal repairs before replacement based on a cumulative repair-cost limit policy. Computers & Industrial Engineering, 2010. 59(4): p. 603-610.
33.          Shafiee, M. and S. Chukova, Maintenance models in warranty: A literature review. European Journal of Operational Research, 2013. 229(3): p. 561-572.
34.          DJAMALUDIN, I., D.N.P. MURTHY, and C.S. KIM, WARRANTY AND PREVENTIVE MAINTENANCE. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, 2001. 08(02): p. 89-107.
35.          Jack, N., B.P. Iskandar, and D.N.P. Murthy, A repair–replace strategy based on usage rate for items sold with a two-dimensional warranty. Reliability Engineering & System Safety, 2009. 94(2): p. 611-617.
36.          Pascual, R. and J.H. Ortega, Optimal replacement and overhaul decisions with imperfect maintenance and warranty contracts. Reliability Engineering & System Safety, 2006. 91(2): p. 241-248.
37.          Andrew K.S. Jardine, A.H.C.T., Maintenance, Replacement and Reliability: Theory and Applications2005: CRCPress.
38.          Yeh, R.H., H.-C. Lo, and R.-Y. Yu, A study of maintenance policies for second-hand products. Computers & Industrial Engineering, 2011. 60(3): p. 438-444.
39.          Battersby, M., Rent, lease or own? Your future is in this balance. Paperboard Packaging, 2005. 90(9): p. 22-24.
40.          Kijima, M., H. Morimura, and Y. Suzuki, Periodical replacement problem without assuming minimal repair. European Journal of Operational Research, 1988. 37(2): p. 194-203.
41.          Findlay, M.C., Financial Lease Evaluation: Survey and Synthesis. Financial Review, 1974. 9(1): p. 1-15.
42.          Pongpech, J., D. N. P. Murthy, et al. (2006). "Maintenance strategies for used equipment under lease." Journal of Quality in Maintenance Engineering 12(1): 52-67.