دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، پاییز 1396 
11. بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید آنتروپی نانوسیال در جابه‌جایی توام در محفظه‌ی "Γ" شکل

صفحه 135-147

علی اکبر عباسیان آرانی؛ حمیدرضا احترام؛ علیرضا آقایی؛ زهرا شمس قهفرخی


16. تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه های هم شتاب شهرستان نیشابور

صفحه 211-223

حسین بخشی؛ مهراله رخشانی مهر؛ مسعود نوروزی


17. کاربرد مصالح FRP در بادبندهای کمانش ناپذیر.

صفحه 225-236

محمدرضا روح پرور؛ حسن حاجی کاظمی


21. شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

صفحه 271-283

حسینعلی میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ زینب سادات میرزایی


22. مروری نظام‌مند بر مدل‌سازی قابلیت اطمینان نرم‌افزار

صفحه 285-313

مهسا عاشمی مجد؛ عباس رسولزادگان؛ زهرا قویدل یزدی