دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، پاییز 1396 
21. شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

صفحه 271-283

10.22075/jme.2017.2568

حسینعلی میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ زینب سادات میرزایی


22. مروری نظام‌مند بر مدل‌سازی قابلیت اطمینان نرم‌افزار

صفحه 285-313

10.22075/jme.2017.2569

مهسا عاشمی مجد؛ عباس رسولزادگان؛ زهرا قویدل یزدی