مدل‌سازی فیبر کریستال فوتونی شاخص هدایت شده با پاشیدگی رنگی و اثرات غیرخطی کم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیس

3 دانشگاه شهید رجائی

چکیده

موجبرها با پاشیدگی و تلفات تحدید کم، در سامانه­ های مخابرات نوری مورد استفاده قرار می­ گیرند. از فیبرهای کریستال فوتونی می­ توان به عنوان موجبر استفاده نمود. قابلیت ­های زیاد فیبرهای کریستال فوتونی باعث جایگزینی این فیبرها به جای فیبرهای معمولی شده است. در این مقاله، دو ساختار اولیه و بهبودیافته از فیبر کریستال فوتونی طراحی و مدل­ سازی شده است. طرح اول، یک فیبر کریستال فوتونی با ساختار شش­ ضلعی است که پاشیدگی آن در طول موج 55/1 میکرومتر به نزدیکی صفر و ضریب غیرخطی آن به عدد w-1km-1 2/2 می­رسد. در ساختار بهبودیافته، مقدار پاشیدگی به مرز صفر می­ رسد و مقدار تلفات تحدید نیز به مقدار dB/cm 10-10×1 نزدیک است. در این طرح، ضریب غیر خطی به کمتر از w-1km-1 25/9 رسیده و در طول موج­ های بزرگتر از­ 55/1 میکرومتر، پاشیدگی منفی دیده می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of index-guiding photonic crystal fiber with low-chromatic dispersion and low-nonlinearity effect

نویسندگان [English]

  • M S 2
  • A N 3
1
2 shahid rajaee university
3 shahid rajaee university
چکیده [English]

The low-dispersion and low-confinement loss waveguides are used in optical communication systems. The photonic crystal fibers (PCFs) can be used as waveguide. The several advantages of photonic crystal fibers cause to use these waveguides compared to the conventional fibers. In this paper, two structures of PCFs are designed and modeled. In the first design, a hexagonal photonic crystal fiber is presented which has nearly-zero dispersion at 1.55µm and 2.2w-1km-1 nonlinearity. In the improved structure, the dispersion reaches about zero and negative values and the confinement loss is obtained as small as 1×10-10dB/cm. The nonlinearity of the improved structure is also less than 9.31w-1km-1 and the negative dispersion in the wavelengths longer than 1.55 µm is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinearity
  • chromatic dispersion
  • confinement loss
  • photonic crystal fiber
  • effective mode area
[1] Hansen, K.P, (2003). “Dispersion flattened hybrid-core nonlinear photonic crystal fiber,” Opt. Express, Vol.
11, PP. 1503-1509.
[2] Nejad,S. M., Ehteshami, N., (2010). “Novel design to compensate dispersion for index-guiding photonic
crystal fiber with defected core,”.2nd International Conference on Mechanical and Electronics
Engineering, IEEE, 2010, Vol. 2, PP. 417-421.
[3] Nejad,S. M., Pourmahyabadi, M., (2009). “Numerical Analysis of Index-Guiding Photonic Crystal Fibers with
Low Confinement Loss and Ultra-Flattened Dispersion by FDFD Method,”. Iranian Journal of
Electrical and Electronic Engineering, Vol. 5, No. 3, PP.170-179.
[4] Olyaee, S., Taghipour, F., (2010). “A new design of photonic crystal fiber with ultra-flattened dispersion to
simultaneously minimize the dispersion and confinement loss,” Journal of Physics: Conference
Series, Vol. 276.
[5] Olyaee, S., Taghipour, F., (2012). “Ultra-flattened dispersion hexagonal photonic crystal fiber with low
confinement loss and large effective area”, IET Optoelectronics, Vol. 6, No. 2, PP. 82-87.
[6] Iiyama, K., Yamashita, Z., Takamiya, S., (2005). “Design of dispersion flattened photonic crystal fiber with a
large core and a concentric missingring.,”. 4th IEEE/LEOS Work Optical Passive Components, PP.
1-13.
[7] Ademgil, H., Haxha, S., (2009). “Highly nonlinear birefringent photonic crystal fiber”. Optics
Communications, Vol. 282 , PP.2831–2835.
[8] Olyaee, S. , Taghipour, F., (2012). “Doped-core octagonal photonic crystal fiber with ultra-flattened nearly
zero dispersion and low confinement loss in a wide wavelength range”. Fiber and Integrated Optics,
Vol. 31, PP: 178–185.
[9] Fang, L., Zhao, J., Gan, X., (2010). “Ultra broadband-flattened dispersion photonic crystal f iber for
supercontinuum generation”. Chinese Optics Letters, Vol. 8, No. 11, PP: 1028-1031.
[10] Aoni, R.A., Ahmed, R., Alam, M., Razzak, S.M.A., (2013). “Optimum design of a nearly zero ultra-flattened
dispersion with lower confinement loss photonic crystal fibers for communication systems”.
International Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 4, No. 1, PP. 1-4.
[11] Seifouri, M., Dekamin, M., Olyaee, S., (2015). “A new circular chalcogenide/silica hybrid microstructured
optical fiber with high negative dispersion for the purpose of dispersion compensation”. Optik, Vol.
126, No. 21, PP. 3093-3098.
[12] Zolla, F., Renversez, G., Nicolet, A., Kuhlmey, B., Guenneau, S., Felbacq, D., (2005). “Foundations of
photonic crystal fibres”. World Scientific, Imperial College Press