مدلسازی خطوط انتقال تحریک شده بر اثر اصابت صاعقه در حوزه فرکانس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اردبیل

2 دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله مدلسازی در حوزه فرکانس یک خط دارای چندین هادی که بر اثر اصابت صاعقه روشن شده، با لحاظ کردن تغییرات پارامترهای خط در امتداد طول آن تعریف شده است. مدلسازی خط روشن شده بر روی رابطه تیلور قرار داده شده است در حالی که میدان الکترومغناطیسی تولید شده از روابط Master و Uman تعریف شده است. الگوریتم تبدیل لاپلاس عددی برای تبدیل فرکانس-زمان بکار برده شده است. برای ارزیابی اولیه روش، نتیجه آن با یک آزمایش منتشر شده قبلی مقایسه شده است. همچنین یک آزمایش نیز برای آنالیز اثر نقطه برخورد بر روی حجم و شکل موج اضافه ولتاژهای گذرای بدست آمده، انجام داده شده است. اثر خط غیر همسان نیز بحث شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of transmission lines excited by lightning strikes in the frequency domain2

نویسندگان [English]

  • hosein parhizkar 1
  • hosein shayeghi 2
1
2
چکیده [English]

In this paper the frequency domain Modeling of a multiconductor line illuminated by a nearby lightning stroke is described, considering also variations of the line parameters along its length (nonuniform line case).
Modeling of the illuminated line is based on Taylor’s formulation, while the incident electromagnetic field is described following Master and Uman’s expressions. The numerical Laplase transform algorithm is used for the frequency time transformation is required. Comparison whit an experimental result previously published is provided for an initial validation of the method. As a second application example, a test case is used to analyze the effect of the point of impact on the magnitude and waveshape of the transient overvoltages obtained. The effect of line nonuniformities is also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency domain analysis
  • illuminated line modeling
  • lightning transient
  • nonuniform line modeling
  • numerical Laplase transform
[1] M.Z.A.Ab Kadir, I.Cotton,(2010) , “Application of the insulator coordination gap models and effect of line design to backflashover studies”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 32, No. 5, PP. 443-449
[2] B. Tavakoli, B. Vahidi ,(2010),“Statistical analysis of the lightning performance of high voltage OHLs using dynamic simulation of lightning leaders movements”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 32, No. 9,PP. 1024-1030
[3] M. Moghavvemi, C. Y. Chiang, (2011), “Insulation coordination associated with distributed generation connected at distribution level”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 33, No. 4, PP. 1077-1091.
[4] M. J. Master, M. A. Uman, (1984), “Lightning indused voltages on power lines: Teory”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. 103, No.9, PP. 2502 - 2518.
[5] C. D. Taylor, J.P. Castillo, (1978),“ On electromagnetic-field excitation of unshielded multi conductor cabels”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 20, No. 4, PP. 495 - 500.
[6] P. Gomez, F. Uribe, (2009), “The numerical Laplace transform: an accurate tool for analyzing electromagnetic transients on power system devices”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 31, No. 2. PP. 116-123.
[7] Y. Baba, V. A. Rakov, (2006), “Voltages induced on an overhead wire by lightning strikes to a nearby tall grounded object”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 48, No. 1, PP. 212 – 224.
[8] M. Paolo, F. Rachidi, A. Borgetti, C. A. Nucci, M. Rubbinstein, V. A. Rakov, (2009), “Lightning electromagnetic field coupling to overhead lines: theory, numerical simulations, and experimental”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 51, No. 3, PP. 532 – 547.
[9] X. Liu, X. Cui, L. Qi, (2011), “Time-domain finite-element method for the transient response of multi conductor transmission lines excited by an electromagnetic”, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 53, No. 2, PP. 462 – 474.
[10] P. Gomez, P. Moreno, J. L. Naredo, (2005), “Frequency-domin transient analysis of nonuniform lines with incident field excitation”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 3, PP. 2273 – 2280.
[11] P. Moreno, A. Ramirez, (2008) “Implementation of the numerical laplace transform; A Review”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 24, No. 3, PP. 2599 – 2609.
[12] F. A. Uribe, J. L. Naredo, P. Moreno, L. Guardado, (2002),“Electromagnetic transients in underground transmission systems through the numerical laplace transform”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 24, No. 3, PP. 215-221.
[13] P. Moreno, P. Gomez, J. L. Naredo, L. Guardado, (2005),“Frequency domain transient analysis of electrical networks including nonlinear conditions”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 27, No.2, PP. 139-146
[14] P. Gomez, J. C. Scamilla, (2013), “Frequency domain modeling of nonuniform multi conductor lines excited by indirect lightning”, International Journal of Electrical Power and Energy System, Vol. 45, No. 4, PP. 420-426
[15] H. Janani, R. Moini, Sh. Sadeghi, (2012), “Evaluation of lightning-induced voltage on overhead lines with nonlinear load using the scattering theory”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 27, No. 1, PP. 317 - 324
[16] P. Gomez, J. C. Scamilla, (2009), “Frequency domain modeling of transmission lines by nearby lightning strockes”, International Conference on Power system Transients (IPST2009) in Kyoto, Japan, June 3-6.