تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه های هم شتاب شهرستان نیشابور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

فلات ایران روی نوار آلپ – هیمالایا و در یکی از فعال ترین مناطق زلزله خیز جهان قرارگرفته است. بطوری که زلزله در ایران تا کنون موجب فجایع انسانی فراوانی شده است. بی تردید توسعه شهری بدون لحاظ این پدیده، منجر به خسارات جانی و مالی بزرگتری خواهد شد. برآوردهای ناقص و گاه نادرست از بیشینه شتاب زلزله وارد بر سازه در طول عمر مفید آن، از مهمترین عوامل خسارات وارده بر سازه ها می باشد. شهرستان نیشابور واقع در شرق کشور ایران به دلیل جمعیت زیاد، اهمیت تاریخی و فرهنگی و قرارگیری در نزدیکی سه گسل فعال از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین برای تخمین دقیق تر پارامترهای زلزله های مورد استفاده در طراحی سازه ها خطر لرزه ای آن ضروری به نظر می رسد. به همین منظور به جمع آوری و پالایش داده هایی از قبیل مشخصات گسل ها و کاتالوگ زمین لرزه ها، و به بررسی وضعیت لرزه خیزی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد و با استفاده از روابط کاهندگی، تحلیل قطعی و همین طور احتمالی خطر لرزه ای بیشینه شتاب افقی در منطقه ای به شعاع 200 کیلومتر انجام شد. تحلیل خطر احتمالی برای سطح خطر 1 منطبق بر تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود برای دوره ی بازگشت 475 در 50 سال عمر مفید سازه می باشد[1]. در نهایت بیشینه های شتاب برآورد و در قالب نقشه های هم شتاب، برای دو نوع ساخت گاه (سفت Vs>375m/s و نرم Vs

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic risk analysis and mapping acceleration Nishapur city

نویسندگان [English]

  • Hossein bakhshi 1
  • Mehrallah Rakhshani Mehr 2
  • Masoud norouzi 1
1 hakim sabzevari university
2 alzahra university
چکیده [English]

Iran plateauis on the tape of ALP-Himalayan and is located in one of the the most active earthquake prone in the world. As earthquake has made many human calamity, sofar.Undoubtedly urban development without cinsidering this phenomenon will lead to human(bodily)and financial damages. Incomplete and sometimes false estimations from maximum acceleration earthquake on design during its useful life is of the most important damages factors on designs.Nishapur is situated in the east of Iran and it is very important because of over population, historical and cultural segnificance and situating near three active fault.so, it looks necessary that for more precise estimation of used earthquake parameters on structure design. so it proceed to data collection and refining such fault specification and earthquake catalogand survey the situation seismic study area and by using of lowering relation,is done the confired and also possible analysis of, aximum accceleration in an area with 200km radius. Analysis the possible risk on risk level 1identic to interpret the instruction seismic upgrading on existing buildings is for 475return peroid in 50 years the useful life of the structure[1] and finally it drawed the maximum estimated acceleration maps shape for two types(Vs375m/s hard).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Risk Analysis
  • Fina
  • l Likely
  • The maximum acceleration
  • Nishapur
[1] Cornel, C.A. (1968), “Engineering seismic risk analysis” Bssa, Vol.58, No. 5, 1583-1606[2] Berberian M. (1973), “Preliminary Map of Epicenters and Focal Depth Geological Survey of Iran”, Historical Earthquakes in Iran, C. 300 B.C. 1900 A.D.J, Earth and Space Physics, Vol.7, 70-117.
[3] Nowroozi, A. (1985), “Empirical relations between magnitude and fault parameters for earthquakes in Iran”, Bull. Seismol. Soc Am, Vol. 75, No.5, pp. 1327-1338.
[4] Ambraseys NN, Melville CP.( 1982), “A History of Persian Earthquakes”, Cambridge University Press, Cambridge.
[ 5 [ بربریان، قریشی، ارژنگ روش و مهاجر اشجعی، ف 1364 ( ، "پژوهد و بررسی ژرف نوزمی ساخت، لرزه زمی ساخت و خ ر زمی لرزه-
گسلد در گسترده قزوی و پیرامون"، سازمان زمی شناسی کشور، گزارش شماره 61
[6] B.Tavakoli and M.Ghafori-Ashtiany (1999), “Seismic Hazard Assessment of Iran”, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), ANNALI DI GEOFISICA, Vol. 42, No.6, pp. 1013-1021
[7] Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A., Dana, F. M. (2007), “Response on the Discussion of Attenuation relationships for Iran”, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 11, No. 6, 1036, U–1037.
[ 8 [ خیری، م مد باقر، ف 1393 (، ت لیا خ ر لرزهای شهرستان نیشابور، رساله کارشناسیارشد با راهنمایی دکتر سی ب شی، دانش اه
کیم سبزواری
[9] Wells, D.L., Coppersmith, K.J., (1994), “New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.84,No.4, pp.974-1002.
[10] Ambraseys, N. N., Simpson, K. A., Bommer, J. J., (1996), “Prediction of horizontal response spectra in Europe”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 25, No. 4, pp.371–400.
[11] Campbell, K. W., Bozorgnia, Y., (2000), “New empirical models for predicting near-source horizontal, vertical, and V/H response spectra- Implications for design”, Proceedings of the Sixth International Conference on Seismic Zonation.
[12] Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A., Dana, F. M., (2007) “Attenuation relationships for Iran”, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 11, No. 4, pp. 469-492
[13] M.P.O., (2007), “Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Building”, Standard No 360, Management and Planning Organization.
[14] ICSRDB., (1999), “Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings”, Standard building and Housing Research Center, Publication BHRC PN S 253.
[15] Ambraseys NN, Melville CP., (1982), “A History of Persian Earthquakes”, Cambridge University Press, Cambridge.
[16] IIEES: International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.
[17] BHRC, (2005), “Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800”. 3rd Revision, Building & Housing Research Center, Sabzevar, Iran Atluri, S.N. and Shen, S. (2002),“The Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method”, Tech Science Press, USA.
[18] Ngdir: National Geoscience Database of Iran.
[19] USGS. U.S Geological Survey.
[20] IRCOLD., (1994), “Relationship between fault length and maximum expected magnitude”, Iranian Committee of Large Dams.
[21] Gardner, J. K,. Knopoff, L., (1974), “Is the Sequence of Earthquakes in Southern California, With Aftershocks removed Poissonian”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 64, No.5, pp. 1363-1367.
[22] Gutenberg, B., Richter, C.F., (1954), “Seismicity of the earth and associated phenomena”, Princeton University Press.
[23] Kijko A., (2000), “Statistical estimation of maximum regional earthquake magnitude Mmax”, Workshop of Seismicity Modeling in Seismic Hazard Mapping, Poljce, Slovenia,Geogolical Survey, pp. 1-10.
[24] Kijko, A., Sellevoll, M. A., (1992), “Estimation of Earthquake Hazard Parameters from Incomplete Data Files. Part II. Incorporation of Magnitude Heterogeneity”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 82, No.1, pp. 120-134.