کاربرد مصالح FRP در بادبندهای کمانش ناپذیر.

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، برای نخستین بار قابلیت و امکان بکارگیری مصالح FRP به عنوان پوسته ی بادبند کمانش ناپذیر جهت جلوگیری از کمانش بادبند، با انجام آزمایش فشار روی نمونه های مختلف در محیط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشهایی روی نمونه های مختلف بادبند با پوسته GFRP و بادبند بدون پوسته با طول ثابت 800 میلیمتر انجام گردید و نتایج جالب توجهی بدست آمد. در آزمایش نمونه ی بادبند بدون پوسته، حداکثر نیروی فشاری محوری تحمل شده توسط بادبند 52.45 کیلونیوتن ثبت گردید که از نیروی تسلیم کششی هسته ی فلزی، یعنی 198 کیلونیوتن کمتر بود و دچار کمانش کلی گردید. اما در آزمایش نمونه ی بادبندی که با پوسته GFRP حول محور قوی در کل طول آزاد هسته محصور شده بود، نیروی محوری فشاری تحمل شده توسط هسته 200 کیلونیوتن ثبت گردید که بیشتر از نیروی تسلیم کششی هسته بود و مشخص شد که این نوآوری، شرایط بادبند کمانش ناپذیر را تأمین نموده است؛ ضمن اینکه هیچگونه کمانشی در بادبند مشاهده نشد. همچنین بررسی سطح زیر منحنی نیرو- تغییرمکان نمونه ها، نشان داد که ظرفیت جذب انرژی در نمونه ی بادبندی که با پوسته GFRP حول محور قوی در کل طول آزاد هسته محصور شده بود، نسبت به سایر نمونه ها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of FRP Material in Buckling Restrained Braces.

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rouhparvar 1
  • Hassan Hajikazemi 2
1
2
چکیده [English]

In this paper, for the first time functionality using FRP material as case of buckling restrained brace to prevent buckling, has been studied by stress tests on various samples in vitro. The experiments was performed on different samples bracing with GFRP case and bracing without GFRP case with a fixed length of 800mm and the results were interesting. In the testing sample bracing without casing, the maximum axial compressive load bearing by bracing was recorded 52.45 kN, while it was lower submitted to tensile steel core, namely 198 kN And overall buckling was developed. But in the testing sample bracing with GFRP case was surrounded around of fort axis in total free length core, the axial compressive load bearing by core was recorded 200 kN while it was most of submitted to tensile steel core and It was found that this innovation has contributed conditions buckling restrained brace, while there is no buckling in the bracing view. Also check the load-displacement curve showed that the energy absorption capacity of the sample bracing with GFRP case was surrounded around of fort axis in total free length core was Compared to other samples has increased substantially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling Restrained Brace
  • Overall Buckling And Local
  • FRP Material
  • GFRP Case
[1] American Institute of Steel Construction, ( “AISC, Seismic Provisions for Structural Steel BuildingChicago
[2] Jinkoo Kim, and Hyunhoon Choi, (”Behavior and design of structures with buckling-restrained braces”, Department of Architectural Engineering, Sungkyunkwan University, Chunchun-dong, Jangan-gu, pp.
[3] Frederick F, Tajirian, Ian D. Aiken, Isao Kimura, (2003),”Application of Buckling- Restrained Braces in the United States”, 8th World Seminar on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures Yerevan, Armenia, pp. 
[4] Chia-Ming Uang, and Masayoshi Nakashima, “steel Buckling-Restrained braced Frames”,CRC PressLLC.
[5] R.T.Ranf , ( “Analysis and design comparison between unbounded and conventional bracing”, CEE 513, Advanced Steel Design.
[6] Qiang Xie, (), “State of the art of buckling-restrained braces in Asia”,Journal of Constructional Steel Research ,Vol. , No.6, pp. 728-748
[ 7 [ مهدیزاده، میمدبا ر ب زندی، ینس ب ر ب میمد اسم ) 1389 (، "ماربرد برق های پلی ا یلنی در بادبندهای ممانن ناپذیر"، نشریه
سازه ب فنلاد، دبره 6 ، شماره 7 ، بهار ب ابستان 1389 ، صفیه 43 - 57 .
[ ۸ [ نشریه شماره 361 ،" فسیر دستنرالیمش بهسازی لرزه ای ساختمانهای من ند، بیراین ابل".
[9] Razaqpur, A. G., and Kashef, A. H., ( , “State-of-the-Art on Fiber Reinforced Plastics for Buildings”, Submitted to: Institute for Research in Construction – National Research Council of Canada, Carleton University,Ottawa.
[ 10 [ ازهری، مجتبی میر ادری ب سید رسنل ) 1390 (، "ورا ی سازه های فنلادی"، لد چهار ، چاپ سن ، انتشارات ارمان.