تخمین حداکثر دوران انتهایی تیر در قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با استفاده از پالس معادل حرکات نزدیک گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

رویدادهای لرزه‌ای اخیر نظیر زلزله‌های نورتریج کالیفرنیا در سال 1994، کوبه ژاپن در سال 1995، ازمیت ترکیه در سال 1999 و بم ایران در سال 2003 اثرات مخربی بر تاسیسات زیربنایی شهرها داشته است. در همه زلزله‌های یاد شده، گسلِ مسبب، دقیقا در مجاورت مراکز پرجمعیت شهری واقع شده بود. مشاهدات نشان داده است که رکوردهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل و رکوردهای حرکات دور از گسل تفاوت‌های مهم و اساسی دارند. این حرکات می‌توانند شامل پالس‌های بزرگ سرعت و تغییرمکان باشند که پتانسیل تخریب سازه‌ای قابل توجه‌ای دارند. این تفاوت در تاریخچه‌های زمانی سرعت و تغییرمکان دیده می‌شود، که متاثر از دو اثر راستاپذیری شکست و گام پرتابی است. بعد از مشاهده اثرات مخرب حرکات نزدیک گسل توجه گسترده‌ای به شبیه‌سازی و مدل‌سازی حرکات نزدیک گسل و مطالعه پاسخ سازه‌ای به حرکات پالس‌گونه شد. یکی از جدیدترین این مدل‌ها مدل ریاضیاتی HoseiniVaez و همکاران (2013) می‌باشد. در این تحقیق حداکثر دوران انتهایی تیر در قاب‌های خمشی بتن‌آرمه با استفاده از این رابطه ریاضی از پالس معادل حرکات نزدیک گسل با پاسخ متناظر از رکورد واقعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای همین منظور 3 قاب بتن‌آرمه یک دهانه 6، 12 و 15 با سه سطح شکل‌پذیری 1، 2 و 4 با ارتفاع‌های متفاوت یک‌بار تحت رکورد‌های واقعی و بار دیگر تحت پالس‌های معادل متناظر آنالیز شده است. با توجه به نتایج مشخص شد که پالس معادل توانایی بالایی در پیش‌بینی پارامترهای مهندسی نظیر توزیع تغییرمکان نسبی طبقه در ارتفاع و حداکثر دوران انتهای تیر برای قاب‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Maximum Rotation of Beam of R.C. Moment‐resisting Frames Using Equivalent Pulses of Near-fault Motions

نویسندگان [English]

  • Seyed Rohollah Hoseini Vaez
  • Mojtabaa Jahan Abadi
چکیده [English]

Seismic events all over the world have shown that ground motions in vicinity of causative faults (within a distance of 15 km from the fault) may be categorized as large-velocity pulse and large-displacement fault which have the potential to cause considerable structural damage. Consequently, the main cause of long-period pulse formation is the cumulative effect of shear wave propagation along the fault rupture according to seismological investigations. Near-fault ground motions are severely affected by fault mechanism, rupture propagating direction relative to site and finally the permanent deformation of ground these parameters will cause two significant effects called directivity and fling step which should be taken into account in estimating the ground motions in vicinity of causative faults. The forward-directivity depends on rupture mechanism and slip direction relative to the site and is characterized by a large pulse occurring at the initiation of the record and oriented in a perpendicular direction relative to the fault plane but in contrast, the fling-step is affected by tectonic deformation in the fault and commonly generates permanent static displacement which happens parallel to the strike of the fault for strike-slip events, and normal-to-fault direction for dip-slip earthquakes. Because of the unique characteristics of the near-fault ground motions and their potential to cause severe damage to structures designed to comply with the criteria mostly based on far-field earthquakes, it is necessary to characterize and parameterize these special types of ground motions by simple and reliable mathematical models having input parameters which have clear physical meaning and scale to the earthquake magnitude. One of the newest models is the one proposed by Hoseini Vaez (Hoseini Vaez & el, 2013). The main objective of this study is to investigate capable of predicting the response of MDOF systems by model proposed by Hoseini Vaez. Generic frame models with 3 different heights and three levels of design ductility have been used to evaluate their response to 11 actual near-fault ground motions and the corresponding pulses calibrated to them. It has been found that the equivalent mathematical model being evaluated in this work is capable of estimating, fairly accurately, the height-wise distribution of inter-story drifts and maximum rotation of beams for the regular plane moment resisting frames used in this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Near-fault Ground Motions
  • Simplified Equivalent Pulses
  • Forward Directivity
  • Elastic and Inelastic Response
[1] Benioff H (1955),“Mechanism and Strain Characteristics of the White Wolf Fault as Indicated by the Aftershock Sequence, Earthquakes in Kern County,California,During1955(G.B.Oakeshotte, ed.)”, California Division of Mines Bulletin, 171: 199-202.
[2] Liao WI, Loh CH and Wan S (2001), “Earthquake Responses of RC Moment Frames Subjected to Near-fault Ground Motions”, Struct. Design Tall Buildings, Vol.10: 219–229.
[3] El Sheikh A (2003), “Response of structures to near-fault ground motion”, Fourth International Conference of Earthquake Engineering and Seismology12-14 May 2003 Tehran, Islamic Republic of Iran.
[4] Haeri, A., Fadaee, M.J. (2011). “Near-source ground motions effect on seismic reliability of reinforced concrete framed buildings”. 6th National Congress on Civil Engineering, April 26-27, Semnan, Iran.
[5] Hall, J.F., Heaton, T.H., Halling, M.W., Wald, D.J., (1995) “Near source ground motion and its effects on flexible buildings”, Earthquake Spect., Vol.11, pp. 569–606.
[6] Iwan, W.D., (1997) “Drift spectrum: measure of demand for earthquake ground motions”, J. Struct. Eng. ASCE 123, pp. 397–404.
[7] Makris, N., (1997) “Rigidity-plasticity-viscosity: can electrorheological dampers protect base-isolated structures from near-source ground motions?”, Earthquake Eng. Struct. Dyn., Vol. 26, pp. 571–591.
[8] Anderson, J.C., Bertero, V.V., Bertero, R.D., (1999) “Performance improvement of long period building structures subjected to severe pulse-type ground motions”, PEER Report 1999/09, Berkeley, California.
[9] Malhotra, P.K., (1999) “Response of buildings to near-field pulse-like ground motions”, Earthquake Eng. Struct. Dyn., Vol. 28, pp. 1309–1326.
[10] Alavi, P., Krawinkler, H., (2001) “Effects of near-fault ground motion on building structures”, CUREE-Kajima Joint Research Program Report, Richmond, California.
[11] Alavi, B., & Krawinkler, H., (2004) “Behavior of moemnt-resisting frame structures subjected to near-fault ground motions”, Earthquake Engng Struct. Dyn , Vol. 33, pp. 687-706.
[12] Mavroeidis, G.P., Papageorgiou, A.S., (2003) “A mathematical representation of near-fault ground motions”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 93, No. 3, pp. 1099-1131.
[13] Tian, Y.j., Yang, Q.sh., Lu, M.q., (2007) “Simulation method of near-fault pulse-type ground motion”, Acta Seismologica Sinica, Vol. 20, No. 1, pp. 80-87.
[14] Yang, D., & Zhou, J. (2015) “A stochastic model and synthesis for near‐fault impulsive ground motions”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 44, No. 2, 243-264.
[15] Fu, Q., Menun, Ch., (2004) “Seismic environment based simulation of near fault ground motion”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada.
[16] Li, X.L., and Zhu, X., (2004) “Study on equivalent velocity pulse of near fault ground motions”, Acta Seismologica Sinica, Vol. 17, pp. 697-706.
[17] Makris, N., Black, C.J., (2004) “Evaluation of peak ground velocity as a ‘‘Good’’ intensity measure for near-source ground motions”, J. Eng. Mech., Vol. 130, No. 9, pp. 1032-1045.
[18] Xie, L., Xu, L., Rodriguez-Marek, A., (2005) “Representation of near-fault pulse-type ground motions”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol. 4, No. 2, pp. 191-199.
[19] Baker, J., (2007) “Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 97, No. 5, pp. 1486–1501.
[20] Baker, J., (2008) “Identification of near-fault velocity pulses and prediction of resulting response spectra”, Proceedings, Geotechnical Earthquake Engineering and Structural Dynamics IV, Sacramento, CA.
[21] Yaghmaei-Sabegh, S., (2010) “Detection of pulse-like ground motions based on continues wavelet transform”, Journal of Seismology, Vol. 14, No. 4, pp. 715-726.
[22] Papageorgiou, A. S., (1998) “The character of near-source ground motions and realted seismic design issues”, Proc. of the Strucutral Engineers World Congress , San Franciso, California.
[23] Abrahamson N., (1998), “Seismological Aspects of Near-Fault Ground Motions,” 5th Caltrans Seismic Research Workshop, Sacramento, California.
[24] Somerville, P.G., (1997) “Engineering characteristics of near fault ground motions”, SMIP97 Seminar Proceedings, Seminar on Utilization of Strong Ground Motion Data, Pasadena, CA, pp. 9-28.
[25] Aagaard BT, Hall JF, , Heaton TH., (2004), “Effects of Fault Dip and Slip Rake Angles on Near-source Ground Motions: Why Rupture Directivity was Minimal in the 1999 Chi-Chi, Taiwan, Earthquake,” Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 94, No. 1, pp.155–170.
[26] Papageorgiou AS (2009), “Near-Fault Ground Motions: Outstanding Problems,” Presentation, University of Patras.
[27] Somerville PG (2003), “Magnitude Scaling of the Near Fault Rupture Directivity Pulse”, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 137, pp.201-212.
[28] Mavroeidis GP and Papageorgiou AS (2002), “Near-source Strong Ground Motion: Characteristics and Design Issues,” Proceedings of the Seventh U.S. National Conf. on Earthquake Engineering (7NCEE), Boston, Massachusetts.
[29] Bray JD and Rodriguez-Marek A (2004), “Characterization of Forward-Directivity Ground Motions in the Near-Fault Region,” Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 24, pp. 815-828.
[30] Hoseini Vaez S.R, Sharbatdar M.K, Ghodrati Amiri G, Naderpour H and Kheyroddin A, (2013), “Dominant pulse simulation of near fault ground motions”, Earthq Eng & Eng Vib ,Vol. 12, pp. 267-278.
[31] Gabor, D. , (1946) “Theory of communication. I. The analysis of information”, IEEE 93, pp. 429–441.