تحلیل اگزرژی الحاق آب شیرین کن حرارتی MED-TVC به نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء و تاثیر آن بر راندمان حرارتی و توان کل نیروگاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ جوامع امروزی است، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کمبود منابع آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از سویی و وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی حرارتی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ شمال و جنوب از سوی دیگر، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی فراهم نموده است. در این بررسی با توجه به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و لزوم شیرین‌سازی آب قبل از فرآیند انتقال، به بررسی امکان الحاق آب-شیرین‌کن حرارتی با سیکل بخار نیروگاه شهید سلیمی نکاء و همچنین بررسی میزان انهدام اگزرژی در اجزای مختلف سیکل و تاثیرالحاق آب‌شیرین‌کن برراندمان کلی نیروگاه پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بیشترین میزان انهدام اگزرژی در ترموکمپرسور و پس از آن در کندانسور اتفاق می‌افتد. همچنین به کمک دبی استحصالی از توربین فشار پایین نیروگاه، روزانه حداکثر 7215مترمکعب آب شیرین قابل تولید است اما این برداشت باعث کاهش 76/6% توان کل نیروگاه و 9/0 % راندمان حرارتی نیروگاه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exergy analysis of coupling MED-TVC to Neka combined cycle power plant

نویسندگان [English]

  • karim maghsoudi mehrabani
  • majid aliasghari
  • abdollah mehrpanahi
چکیده [English]

Freshwater generation is always one of the most important issues in human communities coincided with population increase in different areas, using water desalination technology can be one of the most effective and useful method in utilizing power plants heat recovery. Iran has a high potential to use this technology due to the shortage of fresh water resources on the one hand and several thermal power plants in the coastal areas of North and South on the other hand. In this study, exergy destruction rate in different components of the cycle and also the rate of profit and loss resulting from coupling desalination to Neka power plant were studied according to the project of Caspian Sea water transfer to the central plateau of Iran and the necessity of water desalination before transferring. Results showed that the maximum exergy destruction cost occurred in the thermo-compressor and then in condenser. also if the flow of low pressure turbine used in MED-TVC can product7215m3/day freshwater but this decrease in LP turbine flow, decreased 6.67% of the total power and 0.9 % thermal efficiency of a power plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MED
  • Exergy destruction
  • Thermo-compressor
  • combined cycle powerplant
  • LP turbine
1-         
[1] Greenleea Lauren F, Desmond F.Lawlerb, Benny   D.Freemana, Benoit Marrotc,  Philippe Moulinc..” Reverse osmosis desalination, Water sources, technology, and today’s challenges” Water Research. Vol 43, 2009. Pages 2317-2348.
[2] Fawzi, Banat, Economic and technical  assessment of desalination technologies, Jordon university of science and technology,2007
[3] IAEA (International atomic energy agency).. Thermodynamic and economic evaluation of co-production plants for electricity and potable water. Technical report, IAEA, Vienna, Austria.
[4]S. Tadros, A new look at dual purpose water and powerplant: economy and design features, Desalination, Vol.30 ,1979
[5] M.A. Darwish, F. A. Yousef, N.M. A1-Najem, Energy consumption and costs with a multi-stage flashing (MSF) desalting system, Desalination, vol.109 (1997) 285-302
[6] N.M. Wade, Energy and cost allocation in dual-purpose power and desalination plants, Desalination vol.123 (1999) pp115-125
[7] M.A. Darwish, Najem Al Najem, Co-generation power desalting plants: new outlook with gas turbines, Desalination,vol.161(2004)pp 1-12
[8] E. Cardona, A. Piacentino, Optimal design of cogeneration plants for seawater desalination, Desalination, vol.166 (2004)pp 411-426
[9] Y. Wang, N. Lior, Performance analysis of combined humidified gas turbine power generation and multi-effect thermal vapor compression desalination systems Part 1: The desalination unit and its combination with a steam-injected gas turbine power system, Desalination vol.196 (2006) pp84–104
[10]Y. Wang, N. Lior, Performance analysis of combined humidified gas turbine power generation and multi-effect thermal vapor compression desalination systems Part 2: The evaporative gas turbine based system and some discussions, Desalination ,vol.207 (2007)pp 243–256.
[11]M. H. Khoshgoftar Manesh, M. Amidpour, M. H. Hamedi, Optimization of the coupling of pressurized water nuclear reactors and multistage flash desalination plant by evolutionary algorithms and thermoeconomic method, International Journal of Energy Research, 2009
[12]S.M. Soufari, M. Zamen, M. Amidpour, Performance optimization of the humidification–dehumidification desalination process using mathematical programming, Desalination, 2009
      Pages305-317,
[13]M. Zamen, M. Amidpour, S.M. Soufari, Cost optimizationof a solar humidification–dehumidification desalination unitusing mathematical programming, Desalination pp.239, 92–99,2009
[14] Shakib Seyed Ehsan, Majid Amidpour, Cyrus Aghanajafi. 2012. Simulation and optimization of multi effect desalination coupled to a gas turbine plant with HRSG consideration. Desalination.  Vol 285. P 366–376.
[15] Al-Shammiri  M, M.Safar. Multi-effect distillation plants: state of the art. Desalination. Vol 126. 1999..P 45-59.
[16] El-Dessouky Hisham, Hisham Ettouney, Imad  Alatiqi, Ghada Al-Nuwaibit. Evaluation of steam jet ejectors. Chemical Engineering and Processing.Vol 41. 2002.P 551    561
[17]Hajabdollahi  Hassan, Pouria Ahmadi, Ibrahim Dincer. An Exergy-Based Multi-Objective Optimization Of A Heat Recovery Steam Generator (HRSG) In A Combined Cycle Power Plant (CCPP) Using Evolutionary Algorithm. International Journal of Green Energy. Vol 8:1. 2011. P 44-64.
[18] Ameri M, P. Ahmadi, S. Khanmohammadi.. Exergy analysis of a 420MW combined cycle power plant. International Journal of Energy Research. Vol 32. 2008. P 175–183.
]19[ معاونت تحقیق و توسعه گروه مپنا. امکان­سنجی فنی استفاده از آب­شیرین­کن­های حرارتی در کنار نیروگاه حرارتی در مقایسه با فناوری غشایی. گزارش فاز 3, 1390
[20] El-Dessouky Hisham T, H.M Ettouney.. Multiple-effect evaporation desalination systems: thermal analysis. Desalination, vol.125(1), 1999, 259-276
[21]Hajabdollahi  Hassan, Pouria Ahmadi, Ibrahim Dincer.An Exergy-Based Multi-Objective Optimization Of A Heat Recovery Steam Generator (HRSG) In A Combined Cycle Power Plant (CCPP) Using Evolutionary Algorithm. International Journal of Green Energy. Vol 8:1. 2011. P 44-64.
[22] Nicolai Aladin and Igor Plotnikov, The Caspian Sea, Lake Basin Management Initiative, Thematic Paper, June 2004, pp. 1-28, 28
[23] El-Dessouky H.T, H.M. Ettouney. Fundamentals of Salt Water Desalination, Elsevier Science B.V. 2002
[24] Gomar Z. H, Heidary, M. Davoudi. Techno-Economics Study to Select Optimum Desalination Plant for Asalouyeh Combined Cycle Power Plant in Iran. World Academy of Science, Engineering and Technology 51. 2011
[25] Bejan, A., 1996. Thermal design and optimization.
Wiley, NewYork.