یک روش کنترل بدون حسگر جدید برای موتورهای DC بدون جاروبک مبتنی بر شار پیوندی خط به خط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله یک روش کنترل بدون حسگر جدید برای موتورهای DCبدون جاروبک (موتور BLDC) معرفی شده است. این روش مبتنی بر تابع شار خط به خط است. تابع مذکور مستقل از سرعت است و نسبت به تغییر بار حساس نمی باشد. با استفاده از این روش می توان موتور را در بازه وسیعی از سرعت کنترل نمود. خطای زاویۀ کموتاسیون که ناشی از خطای اندازه گیری و تغییر پارامترهای موتور است؛ ریپل گشتاور ایجاد کرده و بازده موتور را کاهش می دهد. در این مقاله خطای زاویۀ کموتاسیون به صورت سه بعدی تحلیل حساسیت شده است تا میزان وابستگی آن به خطای اندازه گیری و تغییر پارامترهای موتور مشخص شود. علاوه برآن میزان کاهش گشتاور و بازده موتور ناشی از خطای زاویۀ کموتاسیون بررسی می گردد. و همچنین پاسخ سیستم به تغییر سرعت و گشتاور نیز مطالعه شده است. کارایی روش پیشنهادی به کمک نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Position-Sensorless Operation of the BLDC Motors based on Line to Line Flux Linkage

نویسندگان [English]

  • mehrdad jafar booland
  • mohammad hadi rismani
چکیده [English]

This paper investigates the sensorless operation of the brushless DC permanent magnet (BLDC-PM) motors based on the line to line flux function. The three dimensional sensitivity analysis of the line to line flux function is provided. This analysis reveals the influence of the measurement error and motor parameters variation on the electrical torque and motor efficiency. Moreover, the dependency of the method to speed and load variation is studied. The effectiveness of the mentioned method is demonstrated through simulation results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brushless DC PM motor
  • sensorless operation
  • flux function
  • Sensitivity analysis
 
[1] T.Kim, H.Lee, M.Ehsani, “State of the art and future trends in position sensorless brushless DC   motor/generator drives,” 31st Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society( IECON  2005), 2005
.
[2] P.P. Acarnley, J.F. Watson, ” Review of position-sensorless operation of brushless permanent-magnet machines,” IEEE Transactions on Industrial Electronic, Vol.53, No.2, pp.352-362, 2006.
 
[3] K. Kim, M.youn, ” DSP-Based High-Speed Sensorless Control for a Brushless DC Motor Using a DC Link Voltage Control,” Electric Power Components and Systems, vol.30, no.9, pp.889-906, 2002.
 
[4]  K. Iizuka, H. Uzuhashi, and M. Kano, “ Microcomputer control for sensorless brushless motor,” IEEE Transaction on Industry Applications, vol. IA-27, pp. 595-601, 1985.
 
[5] T.Chun, Q.Tran, H.Lee; H.Kim, "Sensorless Control of BLDC Motor Drive for an Automotive Fuel Pump Using a Hysteresis Comparator," IEEE Transactions on Power Electronics, vol.29, no.3, pp. 1382 – 1391, 2014.
 
[6] P. Damodharan, K.Vasudevan, “Sensorless Brushless DC Motor Drive Based on the Zero-Crossing Detection of Back Electromotive Force (EMF) From the Line Voltage Difference”, IEEE Transaction on Energy Conversion, Vol. 25, No. 3, pp. 661-668, 2010.
 
[7] J. Moreira, “Indirect Sensing for Rotor Flux Position of Permanent Magnet AC Motors Operating in a Wide Speed Range,” IEEE Transaction Industrial Application, Vol. 32, pp. 401-407,1996.
 
[8] Z.Q. Zhu, D. Howe, “Sensorless Flux-Weakening Control of Permanent Magnet Brushless Machines Using Third-Harmonic Back-EMF,” IEEE International Electric Machines and Drives Conference, Vol.: 2, pp. 1229 –1235, 2003.
[9] J. X. Shen, and S. Iwasaki, “Improvement of ASIC-Based Sensorless Control for Ultra high-Speed Brushless DC Motor Drive," IEEE international Electric Machines and Drives Conference, pp. 1049-1054, 2003.
 
[10] T. M. Jahns, R. C. Becerra, M. Ehsani, “Integrated Current Regulation for a Brushless ECM Drive,”  IEEE Trans. Power Electron, vol. 6, pp. 118-126, 1991.
 
[11] R. C. Becerra, T. M. Jahns, and M. Ehsani, “Four-Quadrant Sensorless Brushless ECM Drive,” in Proceedings Record of IEEE-APEC’9, pp. 202-209, 1991.
 
[12] D. Regnier, C. Oudet, D. Prudham, “Starting Brushless DC Motors Utilizing Velocity Sensors,” in Proceedings of 14th Annual Symposium on incremental Motion Control Systems and Devices, pp. 99-107, 1985.
 
[13] D. Peters and J. Hart, “ICs Provide Control for Sensorless DC Motors,” in Proceedings of EDN, pp. 85-94, 1993.
 
[14] S. Ogasawara, H. Akagi, “An Approach to Position Sensorless Drive for Brushless DC Motors,” IEEE Conference of the Industry Applications Society Annual Meeting, pp. 443 –447, vol.1, 1990.
 
[15] S. Ogasawara, H. Akagi, “An Approach to Position Sensorless Drive for Brushless DC Motors,” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 27, No.5, pp. 928 –933, 2001.
 
[16] N. Ertugrul, P. P. Acarnley, and C. D. French, “Real-Time Estimation of Rotor Position in PM Motors during Transient Operation,” IEE Fifth European Conference on Power Electronics and Applications, pp. 311-316, 1993.
 
[17] N. Ertugrul and P. Acarnley, “A New Algorithm for Sensorless Operation of Permanent Magnet Motors,” IEEE Transaction Industrial Application, vol. 30, pp. 126-133, 1994.
 
 
[19] L.I.Iepure, I.Boldea, G.D.Andreescu, F.Blaabjerg. “Improved state observers for sensorless single phase BLDC-PM motor drives,” IECON 2010 - 36th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, pp.870-875, 2010.
 
[20] W. Juan, M. Dixon, H. Rodrigo, “Simplified Sensorless Control for BLDC Motor, Using DSP Technology,” 19’th Electric Vehicle Symposium,  pp. 1431-1442,  2002
.
[21] T.Kim, and M.Ehsani, “Sensorless Control of the BLDC Motors From Near-Zero to High Speeds," IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 19, No. 6, pp.1635-1645, 2004.
 
[22] T.Kim, M.Ehsani, “An Error analysis of the Sensorless Position Estimation for BLDC Motors,” 38th IAS Annual Industry Applications Conference, pp. 611-617, 2003.
 
[23] G. H. Jang, J. H. Park, and J. H. Chang, “Position detection and startup algorithm of a rotor in a sensorless BLDC motor utilising inductance variation,” IEE proceedings -Electric Power Applications, Vol. 149, No. 2, pp. 137–142,  2002.
 
[24] M. YilmazR. TuncayO. UstunT. Krein, “Sensorless Control of Brushless DC Motor Based on Wavelet Theory,” Electric Power Components and Systems, Vol.37, No.10, pp.1063-1080, 2009.
 
[25] L. A. Jonesand and J. H. Lang, “A State Observer for the Permanent Magnet Synchronous Motor," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 36, No.3, pp. 374-382, 1989.
 
[26] T. Furuhashi, S. Sangwongwanich, S. Okuma, “A Position-and-Velocity Sensorless Control for Brushless DC Motors Using an Adaptive Sliding Mode Observer," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 39, No. 2, pp. 89-95, 1992.
 
[27] H. Fakham, M.Djemai, K. Busawon, "Design and practical implementation of a back-emf sliding-mode observer for a brushless dc motor," IET Electric Power Applications,  Vol.2, No.6, pp.353,361, 2008.
 
[28] W.J. Lee, S.k. Su, ” A New Starting Method of BLDC Motors without Position Sensor,” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 42, No. 6, pp. 1532 – 1538, 2006.
 
.