مدلسازی المان محدود یک اتصال صلب پیشنهادی برای ساختمانهای بتنی پیش ساخته با استفاده از المان رابط فولادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

دراین تحقیق، نوع ویژه ای از اتصال صلب به کمک المان رابط فولادی که برای سازه های پیش ساخته بتنی قابل استفاده است مدل سازی المان محدود شده و رفتار آن برای چند حالت متفاوت از جزییات اتصال، در حوزه غیرخطی بررسی شده است. درجریان این مدلسازی که بانرم افزار ABAQUS انجام شده، نتایج تحلیل این اتصال تحت بارهای رفت و برگشتی مطابق آیین نامه ACI T1.1-01 با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. در مدل سازی المان محدود، اثرات رفتار غیرخطی مصالح و نیز تماس بین المان های مختلف به طور دقیق مدل شده است. سه نمونه اتصال شامل دو اتصال پیش ساخته و یک اتصال یکپارچه مدل سازی شده اند. برای سنجش درستی مدل المان محدود، منحنی های هیسترزیس، مقاومت و مد شکست نمونه ها اعم از الگو و مسیر ترک ها و جزییات تغییر شکل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان دهنده تطابق خوب خروجی های مدل المان محدود با نتایج آزمایشاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finite elements analysis of a New Moment-Resistant Connection in Precast Concrete Frames under cyclic loading

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Fathi
  • reza Hassani
چکیده [English]

In this paper, a 3D nonlinear finite element model of a new moment-resistance connection in precast concrete structures is developed and its behaviors in several different details of connection, under cyclic loading are studied. During the FE modeling performed by Abaqus Software, the results of analysis of related connections under cyclic loads is compared with experimental results. The effect of nonlinearity of material and geometry and contact between different parts of model as well as bond-slip effect of reinforcement bars are considered. It should be noted that three connections, include two precast connections and a monolithic connection, are modeled. For verification of Finite elements model, the hysteresis curves, resistance of connections and failure modes (the cracks pattern and deformation mode) which have been compared with experimental results and show the suitable accordance of outputs of related computerized model with related experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite Elements Analysis
  • Precast Concrete Structure
  • Moment-Resistant Connection
  • Hysteresis Behavior
  • seismic behavior
 [1].  Cheok.G and Lew.H.S. “Performance of Precast Concrete Beam to Column Connections Subject to Cyclic Loading”.PCI Journal.May-June.1991.
[2]. Priestley, M.J.N., “Overview of the PRESSS Research Program”. PCI Journal ,Vol 36, No. 4, July 1991,
[3]. Priestley, M.J.N. , Tao, J.R. ,  "Seismic response of precast prestressed concrete frames with partially debonded tendons" , PCI J. 38 (1) (1993) 58–69.
[4]. H. Tabatabai , R.A. Hawileh , A. Rahman, " Nonlinear finite element analysis and modeling of a precast
hybrid beam–column connection subjected to cyclic loads ", Applied Mathematical Modelling Journal 34 (2010).
[5] . فتحی.م  و آفریدون.ح ، "مطالعه آزمایشگاهی یک اتصال جدید صلب برای سازه های بتنی پیش ساخته " ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1992
[6]. ACI T1.1-01 "Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing". January, 2001
[7]. Hibbitt, Karlson& Sorensen Inc. ABAQUS/standard user's manual. Version 6.9. Inc.; 2009
[8]. Lubliner, J., J. Oliver, S. Oller, and E. Onate, “A Plastic-Damage Model for Concrete ”.International Journal of Solids and Structures, vol. 25, pp. 299, 1989.
[9]. Lee, J., and G. L. Fenves, “Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures,”Journal of Engineering Mechanics, vol. 124, no. 8, pp. 892–900, 1998.
[10].  Lowes .L.N., " Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Beam-Column Bridge Connections". A dissertation submitted  in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Engineering - in the GRADUATE DIVISION of the UNIVERISTY OF CALIFORNIA, BERKELEY. 1999
[11]. Murcia-Delso J.,Stavridis A., and Shing B., "MODELING THE BOND-SLIP BEHAVIOR OF CONFINED LARGEDIAMETER REINFORCING BARS".  University of California San Diego, Department of Structural Engineering, La Jolla, CA 92093-0085
[12].Eligehausen R. , Popov E.G., Bertero V.V., "Local bond stress - slip relationships of deformed bars under generalized excitations".  UCB-EERC, 1983.