تاثیر ورق‌های لچکی و ماهیچه ای بر رفتار اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از اتصالاتی که به علت اجرای دشوار کمتر مورد توجه طراحان قرار می‌گیرد اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی است. تقریبا می‌توان گفت که این نوع اتصال بدون طراحی قابل استفاده است. مطالعات صورت گرفته بر روی این اتصال حاکی از وجود کرنش‌های پلاستیک در محل اتصال تیر به ستون بوده است که با عث کاهش سطح اطمینان این اتصال شده است.  در این مقاله ابتدا مقایسه‌ای بین رفتار اتصال خمشی تیر I شکل به ستون قوطی، با استفاده از اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W) با اتصال با ورق روسری و زیرسری (WFPRBS) و اتصال تیر با سطح مقطع کاهش یافته ()، انجام شده است. در ادامه پیشنهاداتی به منظور افزایش سطح اطمینان اتصال WUF-W ارائه گردیده است. مطالعات این مقاله نشان می دهد که جذب انرژی اتصال WFP  نسبت به اتصالات WUF-W   و RBSبه ترتیب 20 و 52 درصد افزایش داشته و سختی این اتصال در مقایسه با دو اتصال دیگر به ترتیب 25 و 46 درصد بیشتر بوده است. همچنین ظرفیت باربری اتصال WFP  نسبت به ظرفیت باربری اتصالات WUF-W و  و RBSبه ترتیب 19 و 54 درصد رشد داشته است. تقویت اتصال  به کمک ماهیچه (Haunch) رفتار بهتری را نسبت به دو اتصال پیشنهاد شده دیگر از خود نشان داد، بطوری که توانست جذب انرژی، سختی و ظرفیت باربری اتصال WUF-W را به ترتیب به میزان 8،18/5،10/5 درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects Of Rib Plates And Haunch On The Behavior Welded Prequalified Moment Connections Under Cyclic Loading

نویسندگان [English]

  • mohammad Ali Kafi
  • Payam Tarighi
semnan university
چکیده [English]

One of the connections that are less use by designers due to the difficult implementation is welded unreinforced flange welded web connection. Almost can be said that this type of connection can be use without design. Studies on this connections indicated presence of plastic strains in near the beam to column connection causes decreased levels of confidence this connections. In this article studied on I shape beam to column moment connections with welded unreinforced flange-welded web (WUF-W), welded top and bottom flange plate (WFP) and reduced beam section (RBS). For this propose for each specimen design connection with ST37 material properties according to Iranian national Cone No-10 (Design Steel Structures specifications). With the Abaqus finite element analysis software studied and compares hysteresis curves and performance of each connection under cyclic loading. Finally recommended details for Increase safety level of WUF-W moment connection. This study has shown that energy dissipate of WFP 20 and 52 present respectively was more than WUF-W and RBS moment connection. Load capacity of WFP 19 and 54 present respectively was more than WUF-W and RBS moment connection. Reinforce WUF-W with haunch had best results in energy dissipate, rigidity and load capacity that increase respectively 10.5, 18.5 and 8 present parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • welded unreinforced flange-welded web
  • welded top and bottom flange plate
  • reduced beam section
  • Hysteresis Curves
[1] C.C. Chen, C.C. Lin, C.L. Tsai, “Evaluation of Reinforced Connections Between Steel Beams and Box Columns”, Engineering Structures, Vol. 26, 2004, pp. 1889–1904.
[2] D.K. Miller, “Lessons Learned from The Northridge Earthquake”, Engineering Structures, Vol. 20, 1998, pp. 249-260.
[3] C.H. Lee, “Seismic Design of Rib-reinforced Steel Moment Connections Based on Equivalent Strut Model”, Structural Engineering, Vol. 128, 2002, pp. 1121-1129.
[4] M.D. Engelhardt, T.A. Sabol, “Reinforcing of Steel Moment Connections with Cover Plates Benefits and Limitations”, Engineering Structures, Vol. 20, 1998, pp. 510-520.
[5] FEMA-355D “State of the art report on connection performance”, SAC Joint Venture, Sacramento, California, Federal Emergency Management Agency, 2000.
[6] C.C. Chen, S.W. Chen, M.D. Chung, M.C. Lin, “Cyclic Behavior of Unreinforced and Rib-reinforced Moment Connections”, J Constr. Steel Res, Vol. 61, 2005, pp. 1– 21.
[7] M. Gholami, A. Deylami, M. Tehranizadeh, “Seismic Performance of Flange Plate Connections between Steel Beams and Box Columns”, J Constr Steel Res, Vol. 84, 2013, pp. 36-48.
[8] Z. Saneei Nia, A. Mazroi, M. Ghassemieh, “Cyclic Performance of Flange-plate Connection to Box Column with Finger Shaped Plate”, J Constr Steel Res, Vol. 101, 2014, pp. 207-223.
[9] Z. Saneei Nia, M. Ghassemieh, A. Mazroi, “WUF-W Connection Performance to Box Column Subjected to Uniaxial and Biaxial Loading”, J Constr Steel Res, Vol. 88, 2013, pp. 90-108.
[10] S.M. Adan, L.D. Reaveley, “The Reduced Beam Section Moment Connection Without Continuity Plates”, of 13th World Conference on Earthquake Engineering (13 WCCE), Vancouver, Canada, 2004.
[11] D.T. Pachoumis, E.G. Galoussis, C.N. Kalfas, A.D. Christitsas, “Reduced Beam Section Moment Connections Subjected to Cyclic Loading Experimental Analysis and FEM Simulation”, J Eng Struct, Vol. 31, 2009, pp. 216-223.
[12] A. Deylamy, A. MoslehiTabar, “Experimental Study on The Key Issues Affecting Cyclic Behaviour of Reduced Beam Section Moment Connection”, of 14th World Conference on Earthquake Engineering (14 WCCE), Beijing, China, 2008.
[13] K.H. Moon, B.Ch. Kim, S.H. Hwang, S.W. Han, “Seismic Performance Evaluation of the Steel Moment Frames with Reduced Beam Section Connections with Bolted Web”, of 5th International Symposium on Steel Structures, Seoul, Korea, 2009.
[14] D. Lignos, D. Kolios, E. Miranda, “Fragility Assessment of Reduced Beam Section Moment Connections”, J Struct Eng, Vol. 136, 2010, pp. 1140-1150.
[ 15 [ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، "مقررات ملی ساختمان: مبحث دهم )طرح و اجرای ساختمانهای فولادی("، چاپ
پنجم، نشر توسعه ایران، تهران، 1392 .
[16] S.A. Kulkani, G. Vesmawala, “Study of Steel Moment Connection with and Without Reduced Beam Section”, Case Studies in Structural Engineering, Vol. 1, 2014, pp. 26-31.
[17] Hibbit, Karlsson, Sorenson, “ABAQUS Theory Manual”, Pawtucket, RI, 2010.
[18] ATC-24, “Guidelines for Cyclic Seismic Testing of Components of Steel Structures for Buildings”, Report No. ATC-24, Applied Technology Council, Redwood City, CA, 1992.
[19] AWS,” Structural Welding Code-Seismic Supplement”, AWS D1.8/D1.8M, Miami, 2009.
[20] J.N. Arlkar, C.V.R. Murty, “Improved Truss Model for Design of Welded Steel Moment-Resisting Frame Connections”, J Struct Eng, Vol 130, 2004, pp. 498-510.
[21] AISC, “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”, Amerivan Institude of Steel Construction, Chicago, Illinois, 2010.
دوره 16، شماره 52
فروردین 1397
صفحه 237-252
  • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397