مدل‌سازی ریاضی‌ زمانبندی فعالیت‌ها با درنظرگرفتن هزینه‌های اضافه‌کاری و جریمه‌ی دیرکرد برای استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، گروه صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توالی و زمانبندی فعالیت­های پروژه با منابع محدود یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه کنترل پروژه می­باشد که با مدیریت صحیح آن می­توان هزینه­های گزاف پروژه­ها را کاهش داد. یکی از پروژه­هایی که می­توان به آن اشاره نمود، پروژه استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت واقع در استان یزد می­باشد که با شناسایی دقیق فعالیت­های مربوط به آن، نمودارهایWBS  و AOA به همراه روابط پیش­ نیازی بین فعالیت­ها و زمان و منابع مورد نیاز آن­ها استنتاج شده است. مدل ریاضی مسئله­ای خاص با هدف مینیمم ­کردن هزینه­های اضافه­ کاری و تأخیر در تحویل پروژه، توسعه داده شده ­است. مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS.9 اجرا شده و نتایج مربوط به توالی و زمانبندی بهینه فعالیت­ها برآورد شده ­است. نتایج نشان می­دهد که تعداد 5 منبع بهینه به منظور استخراج یک بلوک از معدن سنگ آهن چغارت وجود دارد.
- - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical modeling of activities scheduling with regard to overtime costs and delay penalties: A case study in mining Sector

نویسندگان [English]

  • hasan bakhshande 1
  • hadi mokhtari 2
  • meysam hakimiyan 3
  • saeid dehnavi 4
1 tehran
2 kashan
3 kashan
4 kashan
چکیده [English]

Sequencing and timing of project activities with limited resources is one of the important issues related to the field of project management that With proper management can reduce the high costs of projects. One of the projects that could be mentioned, Extraction project of a block of Choghart iron ore mining is located in Yazd province that with accurate identification of its activities, WBS charts and AOA with prerequisite relationships between the activities and resources required are derived. Mathematical model of a particular issue with the aim to minimize overtime costs and delays in project delivery, has been developed. Mathematical model implemented by the GAMS.9 software and results of activities optimization sequencing and scheduling is estimated. The results show that the optimal number 5 sources there is in order to extract a block of Choghart iron ore mine.
- - - - - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • sequencing and scheduling
  • mathematical models
  • GAMS.9 software
  • Block Extraction
  • Choghart Mining
 
[1] Demeuemeester, E,. and Herroelen, W,.; 2002;" Project Scheduling: A Research", Kluwer Academic Publisher, Boston.
]2[ شوندی، حسن؛ 1385؛ " نظریه مجموعه­های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت"، انتشارات گسترش.
[3] Freeman, R,.; 1960; "A Generalized Network Approach to Project Activity Sequencing", Engineering Management, IRE Transactions on , Volume:EM-7,  Issue 3, pp. 103-107. 
[4] Charnes, A,. Cooper, W.W,. Thompson, G.L.,; 1964; "A network interpretation and a direct sub-dual algorithm for critical path scheduling", Juornal of Operations Research, All Issuses, Volume 12, Issue 3, pp. 460-470.
[5] Mika, M,. Waligora, G,. Weglarz, J,.; 2005; "Simulated annealing and tabu search for mulyi-mode resource constrained project scheduling with positive discounted cath flows and different payment models", European Journal of Operational Research, Volume 164, Issue 3, pp. 639-668.
[6] Chen, W,. Zhang, J,. Chung. H., Huang. R,.; 2010; "Otimizing Discounted Cash Flows in Project Scheduling-An Ant Colony Optimization Approach", Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Application and Reviews, IEEE Transactions on, Volume 40, Issue 1, pp. 64-77.
[7] Akbari, R,. Mohammadi, A,. Ziarati, K,.; 2012; "A novel bee swarm optimization algorithm for numerical function optimization", Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 15, Issue 10, pp. 3142-3155.
[8] Yamashita, D.S,. Armentano, V.A,. Laguna, M.L,.; 2006; "Scatter Search for Project Scheduling with Resource Availability Cost" , European Journal of operational Research, 169, pp.623-637.
[9] He, Z,.  Xu, Y,.; 2008; "Multi-mode project payment scheduling problems with bouns-penalty structure", European Journal of operational Research, Volume 189, Issue 3, pp. 1191-1207.
[10] He, Z,. Wang, N,.Jia, T,. Xu, Y,.; 2009; "Simulated annealing and tabu search for multi-mode project payment scheduling", European Journal of operational Research, Volume 198, Issue 3, pp. 688-696.
]11[ حاج شیرمحمدی، علی؛ 1388؛ "مدیریت و کنترل پروژه"، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
]12[ سبزه پرور، مجید؛ 1390؛ "کنترل پروژه"، ویرایش هفتم، چاپ سیزدهم، انتشارات ترمه، تهران.
]13[ سید حسینی، سیدمحمد؛ 1389؛ "اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم­گیری"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران.