دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 1-396 
4. بررسی عددی عملکرد پیل سوختی پلیمری دو کاناله با جریان گاز ناهمسو

صفحه 39-51

10.22075/jme.2017.5084.

نیما احمدی؛ عبدالرحمن دادوند؛ ایرج میرزایی؛ سجاد رضازاده


15. بکارگیری محدودساز جریان خطا برای کاهش زمان عملکرد رله‌ها

صفحه 171-181

10.22075/jme.2017.6153.

احسان خوب؛ مهدی قاضی زاده احسائی؛ مهرداد زندی دره غریبی