دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 1-396 
بکارگیری محدودساز جریان خطا برای کاهش زمان عملکرد رله‌ها

صفحه 171-181

10.22075/jme.2017.6153.

احسان خوب؛ مهدی قاضی زاده احسائی؛ مهرداد زندی دره غریبی